Priročniki Publikacije  


Upravne enote naj v komisije pri tehničnih pregledih vključijo pooblaščene inženirje

UPRAVNE ENOTE NAJ V KOMISIJE PRI TEHNIČNIH PREGLEDIH VKLJUČIJO POOBLAŠČENE INŽENIRJE

 

 


 

V okviru Inženirske zbornice Slovenije v zadnjem obdobju aktivno deluje Komisija za dobro prakso. Eden izmed ciljev in nalog komisije je priprava pravil dobre prakse, ki bodo oz. že služijo članom pri njihovem delu. Tako je komisija v marcu pripravila poziv, ki ga je potrdil tudi upravni odbor IZS in ga poslala na naslove vseh upravnih enot.

 

Upravnim enotam je komisija predlagala, da zaradi večjih pristojnosti in v prid strokovnosti dela komisij za tehnični pregled objekta, upravne enote pri imenovanju članov komisije za tehnični pregled, za strokovnjake imenujejo osebe, ki so pooblaščeni inženirji in izpolnjujejo zakonske pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne objekte, odgovornega nadzornika za zahtevne objekte in odgovornega vodjo del za zahtevne objekte.

 

ZGO-1B v 90. členu govori o komisiji za tehnični pregled in določa: »če je zaradi tehnične ali druge specifičnosti objekta potrebno, se lahko v komisijo imenujejo še drugi strokovnjaki«. ZGO-1B sicer natančneje ne razlaga pojma »strokovnjak«. Tega pojma tudi ne zasledimo v Zakonu o upravnem postopku. Dosedanja praksa upravnih organov kaže na različen pristop pri izbiri strokovnjakov v komisije za tehnični pregled, ki po svoji strokovnosti večinoma ne ustrezajo zahtevam, ki jih zakon nalaga pooblaščenemu inženirju. Zakonski tekst izvira iz časa, ko je zakon določal, da pogoje glede strokovne izobrazbe in usposobljenosti odgovornih projektantov določajo projektantske organizacije. Tekst je ostal nespremenjen tudi v času po ustanovitvi poklicne zbornice IZS in vzpostavitvi imenika pooblaščenih inženirjev.

 

Zakon o graditvi objektov (Ur.l.SRS št. 34/84 in 29/(86)) je v 70. členu določal, da se s tehničnim pregledom ugotovi:

• ali je objekt izveden v skladu s tehnično dokumentacijo in v skladu s predpisi, normativi in standardi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi za gradnjo objekta na zemljišču,

• ali so bili storjeni predpisani ukrepi, s katerimi bo preprečena oziroma na najmanjšo mero omejena škoda, ki jo utegne povzročiti objekt sam po sebi, oziroma z uporabo v svoji okolici,

• ali so napeljave, naprave in oprema kvalitetno vgrajene in ali izpolnjujejo projektno predvidene parametre, upoštevajoč tehnološki proces ter varstvo pri delu in varstvo okolja in ali so izdelana navodila za obratovanje.

 

S sprejemom Zakona o graditvi objektov (Ur.l.RS št. 59/96) se je obseg odločanja Komisije za tehnični pregled razširil še z naslednjo ugotovitvijo:

• ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem,

• ali je izdelan geodetski načrt novega stanja zemljišča in novo zgrajenih objektov na zemljišču.

 

ZGO-1A (Ur.l.RS št. 102/04) je obseg potrebnih ugotovitev pri tehničnem pregledu razširil še z naslednjimi ugotovitvami:

• ali je navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta izdelano v skladu z določbami tega zakona,

• ali obstoji ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta izdelano v skladu z določbami tega zakona.

 

Sedaj veljavni ZGO-1B (Ur.l.RS št.: 126/07) je obseg potrebnih ugotovitev pri tehničnem pregledu, ki jih je dopolnil ZGO- 1A, črtal in preostalim dodal dve novi ugotovitvi, kot sledi:

• ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba,

• ali je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi.

 

Za lažjo izbiro v prihodnje, ob imenovanju pooblaščenih inženirjih, kot strokovnjakov za posamezna področja v komisije za tehnični pregled, je upravnim enotam lahko v pomoč imenik pooblaščenih inženirjev, objavljen na spletni strani  IZS.

 

V aprilu je komisija pripravila dodatni poziv in predlagala, da se bodisi na Ministrstvu za okolje in prostor bodisi na Upravnih enotah vzpostavi javno dostopne seznam/e strokovnjakov, ki lahko sodelujejo v komisijah za tehnične preglede objektov, pri čemer naj se ti pripravijo v sodelovanju z IZS.