Priročniki Publikacije  


Mopu smo predlagali spremembe in dopolnitve zakonodaje s področja požarne varnosti

MOPU SMO PREDLAGALI SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONODAJE S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

 

 


 

Obveščamo vas, da smo Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) v mesecu maju posredovali predlog sprememb in dopolnitev zakonodaje s področja požarne varnosti. Predlog je pripravila MST, podprle pa so ga tudi vse ostale matične sekcije.

 

MOPu smo predlagali:

 

1. Za požarno manj zahtevne stavbe naj se izdelava ZPV (le v primeru, da se PGD izdeluje po 7. členu PPVS), črta, pri čemer naj se predvidi, da se ukrepi PV načrtujejo v načrtih in to po (spremenjeni) TSG-PV, ki naj se v bodoče omeji le na požarno manj zahtevne stavbe po PPVS.

 

2. V primeru načrtovanja stavbe po 8. členu PPVS (neuporaba TSG-PV) je obvezna revizija PV tudi za požarno manj zahtevne stavbe.

 

3. Za požarno zahtevne stavbe po PPVS naj se namesto zdajšnje ZPV izdeluje raje ŠPV, katere vsebina je že definirana, ŠPV pa že več kot 10 let uveljavljena v praksi. Vsebina ZPV pa ni bila nikoli definirana.

 

4. ŠPV izdelujejo (kot sedaj) odgovorni projektanti s pooblastilom s področja PV, načrte izdelujejo (kot sedaj) odgovorni projektanti s pooblastili po posameznih področjih.

 

5. ŠPV naj se izdela v dveh fazah. Prva faza je konceptualna (kateri ukrepi naj se predvidijo v posameznih načrtih PGD), druga pa predstavlja pregled izvedenih ukrepov PV za potrebe pridobitve PV soglasja.

 

6. Revizija PV naj se za vse požarno zahtevne stavbe izdela v smislu 2. alineje (1) odstavka 14. člena PPVS: kot revizija ŠPV in kot pregled upoštevanja ukrepov PV v vseh načrtih PGD. Revizijo projektnih rešitev pa opravljajo odg. revidenti posameznih načrtov.

 

7. V PPVS naj se v (1) odstavku 14. člena beseda Zasnova PV spremeni v ŠPV, (2) odstavek naj se črta, v (3) odstavku pa naj se namesto »iz prve alineje« napiše »iz prve in druge alineje«.

 

8. Požarna soglasja naj se izdajajo le za stavbe, ki jih definira že veljavna tabela Pravilnika o študiji požarne varnosti (kot sedaj). V tem primeru se revizija PV omeji le na pregled upoštevanja ukrepov PV v vseh načrtih PGD, katerega opravi odg. revident PV.

 

9. Izkaz PV naj se izdela (kot sedaj) v dveh fazah (PGD, PID).

 

Naš predlog smo utemeljili s sledečim:

 

• Zadnji Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (PPVS) je prinesel več sprememb (revizija, tabele v prilogi, uvedena nova pojma Zasnova PV (ZPV, katere vsebina ni definirana) in Izkaz PV),

• PPVS je glede revizij požarne varnosti in vsebine ZPV velikokrat nejasen za uporabnike,

• TSG-PV je pomanjkljiva, spremembe se sicer pripravljajo, ni pa primerna za požarno zahtevne stavbe in v tem obsegu (v primerjavi s podobnimi tujimi smernicami VfDB, VKF, TRVB,..) tudi nikoli ne bo,

• Izdelavo in vsebino Študije PV (ŠPV) bi bilo treba razdeliti na dve fazi: kot koncept pred izdelavo PGD in kot povzetek vseh ukrepov PV v PGD, kar predstavlja osnovo tudi za pridobitev požarnega soglasja,

• Upravne enote izdajajo gradbena dovoljenja velikokrat brez revizij PV.

 

Istočasno smo MOP obvestili, da bomo izdelali priporočilo IZS o podrobnejši vsebini ŠPV.

 

V odgovoru nas je MOP seznanil, da v letošnjem programu dela spremembe Pravilnika niso predvidene, za drugo leto pa program dela še ni pripravljen. Pripombe so vzeli na znanje, z nekaterimi se strinjajo, o nekaterih se bo potrebno še pogovoriti. Predlagali so nam, da poleg priporočila o izdelavi ŠPV izdelamo tudi priporočilo o tem, kaj mora vsebovati in kako mora izgledati zasnova požarne varnosti, ki v predpisu nikoli ni bila natančno določena.