Priročniki Publikacije  


MOP je najavil podaljšanje pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah

MOP JE NAJAVIL PODALJŠANJE PRAVILNIKA O TOPLOTNI ZAŠČITI IN UČINKOVITI RABI ENERGIJE V STAVBAH

 

 


 

Minister za okolje in prostor je v letošnjem letu imenoval strokovni svet za učinkovito rabo energije v stavbah, kot posvetovalni organ ministra. Predstavnik zbornice v svetu je član MSS in predsednik komisije IZS za dobro prakso, g. Mirt Martelanc. Prva seja sveta je bila 26. 5. 2009.

 

Dnevni red je obsegal tri točke:

• Predstavitev stanja priprave Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb,

• Predstavitev ključnih sprememb Direktive o energetski učinkovitosti stavb in faze sprejemanja,

• Obravnava priporočenih računskih metodologij opredeljenih v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in v osnutku Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb,

• Razno.

 

Po predstavitvah vseh točk je sledila izmenjava pogledov in informacij, ki so privedle do naslednjih sklepov Strokovnega sveta:

 

1. Glede na predvideno dinamiko sprejema prenovljene Direktive o energetski učinkovitosti stavb je treba takoj začeti s pripravo prenovljenega ali novega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.

 

2. Zagotoviti je treba, da bo tako v Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb kot v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah uporabljena ista računska metodologija.

 

3. Kot osnova za oblikovanje nacionalne metodologije je treba uporabiti skupino evropskih standardov, ki je, oziroma bo, nastala na podlagi mandata izdanega v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb.

 

Pod točko »Razno« se je razprava dotaknila namere Ministrstva za okolje in prostor, da do sprejema novega ali prenovljenega PURES podaljša sobivanje obeh sedaj uporabljanih predpisov – PURES in Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah.

 

Soglasno je bil sprejet sklep:

4. Do sprejema novega ali prenovljenega PURES, ki mora slediti prenovljeni direktivi EPBD, bi bilo nujno podaljšanje koeksistence obeh sedaj veljavnih predpisov in tako omogočen zvezen prehod na novo pravno-tehnično ureditev.

 

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za prostor, dr. Mitja Pavliha, ki je sestanek vodil, se je zavezal, bo ministra ob prvi priložnosti obvestil o predlogih strokovnega sveta in ministru predlagal, da jih pri nadaljnjih akcijah upošteva.

 

Tik pred izidom glasila smo z MOP prejeli obvestilo, da pripravljajo spremembo PURESa, v kateri bo določen nov rok razveljavitve Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah. Spremembo PURESa nameravajo objaviti v Uradnem listu RS še pred 1. 7. 2009.