Priročniki Publikacije  


Objave Ministrstva za okolje in prostor RS

OBJAVE MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR RS

 

 


 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR RS

 

Seznanjamo vas z odgovorom, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor poslalo Upravni enoti Laško v zvezi z dokaznimi listinami, predloženimi upravni enoti v tujih jezikih.

 

Dokazilo o zanesljivosti objekta je del dokumentacije, ki se vlaga v postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08) v prvem odstavku 3. člena določa, da dokazilo o zanesljivosti objekta obsega vodilno mapo in mapo s prilogami, v četrtem odstavku istega člena pa nedvoumno določa, da mora biti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi sestavinami izdelano v slovenskem jeziku!

 

K uporabi slovenskega jezika prav tako zavezuje Zakon o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04), ki določa da državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij uporabljajo slovenščino; da vse pravne osebe zasebnega prava ali fizične osebe, ki opravIjajo registrirano dejavnost poslujejo s strankami na območju Slovenije v slovenščini. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 -ZUPUPB2) tudi določa, da se upravni postopek vodi v slovenskem jeziku, v tem jeziku se tudi oddajajo vloge, pišejo odločbe, sklepi, zapisniki, uradni zaznamki in druga pisanja in opravljajo vsa dejanja v postopku.

 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR RS

 

Seznanjamo vas z odgovorom, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor poslalo IZS v zvezi z obsegom vodilne mape PID glede na določbe Pravilnika o projektni dokumentaciji.

 

V 2. odstavku 6. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji je določena splošna vsebina vseh podatkov Priloge 1, podrobnejšo vsebino oziroma posebnosti vodilnih map IDZ, IDP, PGD, PZI in PID pa določajo nadaljnji členi tega pravilnika in sicer 1. odstavek 10. člena za IDZ, 1. odstavek 13. člena za IDP, 17. člen za OGD, 27. člen za PZI ter 2. odstavek 31. člena za PID. Navedeno pomeni, da vodilna mapa PID ne vsebuje lista 0,4 Priloge 1- splošnih podatkov o objektu in soglasjih.

 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR RS

 

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo priporočilo o uporabi standardov o načinu izvajanja gradbenih del po zaključku prehodnega obdobja.

 

 

 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR RS

 

Obveščamo vas, da je na spletni strani IZS objavljeno obvestilo Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z velikostjo požarnih sektorjev in klasifikacije objektov.

 

 

 

MINISTSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR RS

 

Obveščamo vas, da je na spletni strani IZS objavljeno pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z uporabo tehnične smernice Požarna varnost v stavbah in projektiranjem plinskih instalacij.

 

 

 

MINISTSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR RS

 

Obveščamo vas, da smo od Ministrstva za okolje in prostor prejeli obvestilo, da na ministrstvu pripravljajo in nameravajo v Uradnem listu RS še pred 1. julijem 2009 objaviti spremembo PURESa, v kateri bo določen nov rok razveljavitve Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah oziroma njegove rabe. Podaljšanje roka jim bo omogočilo, da v tem času pripravijo predpis, ki bo upošteval tudi prenovoljeno Direktivo o energetski učinkovitosti stavb ter Direktivo o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov.

 

Obvestilo je objavljeno na naši  spletni strani pod aktualno.