Priročniki Publikacije  


Poročila o delu matičnih sekcij, komisij, odborov in projektnih skupin IZS za obdobje januar–junij 2009

POROČILA O DELU MATIČNIH SEKCIJ, KOMISIJ, ODBOROV IN PROJEKTNIH SKUPIN IZS ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2009

 

 


 

Poročila so pripravili predsedniki oz. vodje organov in delovnih teles

 

Matična sekcija gradbenih inženirjev

 

• Vzpostavljena je bila delovna skupina, ki bo analizirala kompetence diplomantov, ki bodo zaključili »Bolonjske študije« s področja gradbeništva; prve diplomante lahko pričakujemo v roku dveh let; do takrat mora IZS izdelati jasno strategijo podeljevanja licenc glede na novo organizirane študije

• V akreditacijskem postopku smo podali mnenje o predvidenem doktorskem študiju »Geoinženirstvo in upravljanje z vodami«, ki se bo odvijal v sodelovanju štirih Univerz (Maribor, Budimpešta, Gradec, Zagreb)

• Določili smo predavatelja, ki po predstavljal MSG na 9. Dnevu inženirjev

• Ukvarjali smo se s problematiko opravljanja strokovnih izpitov s področja požarne varnosti

• Aktivno smo sodelovali pri organizaciji in izpeljavi okrogle mize na temo »Kako do učinkovite (javne) gradnje?), ki je bila organizirana v sklopu sejma Megra v Gornji Radgoni

• V maju smo v Ljubljani organizirali 49. srečanje Evropskega sveta gradbenih inženirjev (ECCE)

• Kolegom iz Finskega društva gradbenih inženirjev smo pomagali pri organizaciji njihove strokovne ekskurzije po Sloveniji

• V teku so načrtovane aktivnosti v zvezi z izdajo priročnika o projektiranju gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih; izid je predviden do jeseni

• Aktivno sodelujemo pri pripravi knjige, ki jo bo izdal ECCE, z naslovom »Civil Engineering Heritage in Europe«

• Redno sodelujemo pri izdajanju Gradbenega Vestnika, mesečnega glasila ZGITS in IZS-MSG

 

Matična sekcija elektro inženirjev

 

• Ukvarjali smo se problematiko tehničnega varovanja, kjer so v pripravi poklicne kvalifikacije, pogoji za opravljanje dela pri teh sistemih, način in vsebina izobraževanja; pogajanja so zahtevna; izhajamo iz stališča, da smo elektroinženirji projektanti, nadzorniki in izvajalci teh sistemov in da za to potrebujemo le nekaj dodatnega izobraževanja, in nasprotujemo trditvam, da gre pri tehničnem varovanju za posebno ločeno dejavnost; delno smo sogovornikom že uspeli približati naša stališča; upamo, da se bo to odrazilo tudi v sami regulativi, ki se pripravlja, oziroma popravlja

• Dokončujemo obnovo pred leti pripravljeno oceno elektroinštalacij pri karakterističnih objektih; z MSS smo se dogovorili, da bo pripravila ocene za strojne instalacije za iste vrste objektov

• Ukvarjali smo se problematiko elektroenergetskih priključkov; žal naši predlogi sodelovanja pri razrešitvi te problematike niso našli ugodnega odziva pri pristojnih podjetjih, vendar bomo poskušali znova

• Strokovni svet se je vključil v recenzije Pravilnikov in Tehničnih smernic; sodeluje tudi pri oceni in predlaganju primerov dobre prakse

• Z objavo Pravilnika o zaščiti pred delovanjem strele 10. 4. 2009 v Uradnem listu RS se je zaključil en del obširne naloge, s katero smo se ukvarjali več let; še vedno pa si prizadevamo rešiti težave, ki bi pripeljale tudi do objave Pravilnika o NN inštalacijah

 

Matična sekcija strojnih inženirjev

 

• Sprejeli smo stališče do tehnične smernice – požarna varnost v stavbah in ga spomladi posredovali MOP; odgovora še nismo dobili

• MOPu smo poleg tega v povezavi z zahtevo za dimnike, namenjene za uporabo v izrednih razmerah, predlagali spremembo Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stavb stanovanjskih stavb in stanovanj; odgovora prav tako še nismo dobili

• Obravnavali smo pomen in vlogo postopka »commissioning« (usposobitev stavbe za obratovanje) in sestavili delovno ekipo, ki bo projekt pripeljala do oblike primerne za uporabo članom IZS

• Pristopili smo k pripravi razlagalnih dokumentov standardov SIST EN 12101 del 5: navodilo za delovanje in računske metode za sisteme za odvod dima in toplote in SIST EN 12101 – del 6: sistemi za zagotovitev tlačnih razlik

 

Matična sekcija inženirjev tehnologov in drugih inženirjev

 

• Imenovali smo dodatne člane izpitnih komisij in nove oz. nadomestne člane v komisije IZS

• Ukvarjali smo se s problematiko potrjevanja tehnoloških projektov iz priprave hrane s strani odgovornih projektantov drugih strok

• Obravnavali smo problematiko revizij s področja požarne varnosti

• Uspeli smo s predlogom za spremembo zakonodaje s področja požarne varnosti, ki je bil ob podpori vseh ostalih MS posredovan na MOP

• Določili smo predavatelja, ki po predstavljal MST na 9. Dnevu inženirjev

• Dogovorili smo podrobno vsebino izobraževanja Vsebina tehnoloških projektov na nekaj praktičnih primerih, ki bo 11. 11. 2009

• Predlagali smo nova izobraževanja: Varstvo pri delu, Izdelava izkazov požarne varnosti za PGD in PID, Predstavitev nova smernice za graditev – požarna varnost v stavbah (TSG-1:001-2009)

• UO IZS smo predlagali, da se seznani z delom vseh SS MS in da po potrebi na novo definira njihovo delo ter uvede koordinacijo med njimi

 

Matična sekcija rudarjev in geotehnologov

 

• Obravnavali smo spremembe Zakona o rudarstvu

 

Matična sekcija geodetov

 

• V sodelovanju z GURS smo pripravili Pojasnilo v zvezi s Tehničnimi specifikacijami za prikaz podatkov v skici elaborata geodetske storitve; izdelan je bil katastrski ključ prilagojen za digitalno izdelavo skic

• Na podlagi analize stanje in opravljene ankete so bile sprejete spremembe Priporočenega cenika geodetskih storitev; s spremembami se poskuša odpraviti različne anomalije, ki so bile ugotovljene na podlagi izvajanja dosedanjega cenika v praksi, v spremembe pa so bile vključene tudi spremembe zaradi sprejetja novega Pravilnika o vpisih v kataster stavb, ki je začel veljati 8. 5. 2008

• MSGeo je meseca marca na generalni skupščini v Krakovu postala polnopravna članica Evropskega združenja pooblaščenih inženirjev geodezije (CLGE)

• GURS je v mesecu marcu pričela z aktivnostmi za spremembo Zakona o geodetski dejavnosti; MSGeo je skupaj GIZ-om ustanovila komisijo za pripravo sprememb; pripravljen je bil predlog sprememb zakona, ki je bil dne 12. 5. 2009 na skupnem sestanku predstavljen GURS

• Skupina za geodetske načrte je pripravila program predvidenih aktivnosti v letošnjem letu, ki predvideva predvsem vzpostavitev digitalnega certificiranja, uvedbo revidenta za geodetske načrte, spremembo pravilnika, izdelavo navodil, vzorčnega elaborata,…; predvidene aktivnosti naj bi prispevale k poenotenju izdelave GN, dvignile kvaliteto GN in vzpostavile nadzor nad kakovostjo izdelave GN

 

Komisija za strokovne izpite

 

• Na osnovi sprejetih izpitnih rokov smo izvedli predvidene strokovne izpite

• Do 30. maja je strokovni izpit opravilo 298 posameznikov

• Povprečna uspešnost opravljanja pri osnovnih in dopolnilnih izpitih je bila 66 % pri popravnih izpitih pa 86 %.

• Iz izpitne komisije za požarno varnost sta odstopila dva člana, zato KSI skupaj z matično sekcijo tehnologov in vodstvom IZS išče nove primerne kandidate za popolnitev te komisije

• Pripravljamo izdajo priročnika »Standardi in tehnični predpisi v inženirski praksi «, ki bo služil tudi kot del gradiva za kandidate, ki se pripravljajo za strokovne izpite

 

Komisija za vpis v imenik

 

• Komisija se je sestala petkrat

• V imenik pooblaščenih inženirjev je vpisala 171 inženirjev, od tega 3 državljani EU

• 32. pooblaščenim inženirjem je razširila pooblastila

• Naročenih je bilo 194 osebnih štampiljk in 5295 izkaznic pooblaščenih inženirjev

 

Komisija za izobraževanje

 

• Izdali smo brošuro z napovednikom vseh izobraževanj, ki jih bo IZS organizirala v letu 2009

• V prvi polovici leta smo razpisali 27 izobraževanj, ki so bila vsa, razen dveh, ki sta bila odpovedana, realizirana

• Dodeljevali smo kreditne točke; v povezavi s tem smo obravnavali 270 vlog

 

Komisija za informiranje

 

• V mesecu marcu smo izdali 49. številko glasila IZS.NOVO, ki je bila posvečena učinkoviti gradnji

• Na osnovi predlogov PSTP smo spremenili podstran »VREDNOTENJE STORITEV «, kjer smo kompleksno obdelali tarifne pogoje projektantskih storitev in priporočeni cenik za geodetske storitve

• Izdali smo predstavitveno publikacije IZS v angleškem jeziku, s pripravo katere smo zavestno počakali do izvolitve novega Upravnega odbora IZS

• Zaradi spomladanskih volitev je v pripravi slovenska različica predstavitvene publikacije IZS

• Že nekaj časa s ukvarjamo z idejo, da bi poleg glasila IZS.NOVO, enkrat mesečno izdajali tudi spletne novice IZS, ki bi jih članom pošiljali po elektronski pošti; v kolikor bo ideja dobila zadostno podporo, jo bomo poskusili realizirati v drugem četrtletju 2009

• Mesečno objavljamo prispevke v reviji Gradbenik

 

Komisija za sistemske zakone

 

• Kot dolgoročnejšo nalogo, pri kateri bodo v obliki projektnih skupin sodelovali člani vseh matičnih sekcij, smo si zadali izdelavo Priročnika o vsebini projektne dokumentacije; priročnik naj bi za posamezne tipične objekte in za posamezne vrste projektne dokumentacije podal minimalno tehnično vsebino in s tem dopolnil Pravilnik o projektni dokumentaciji, ki določa bolj obliko, pravne zahteve in se v tehnične vsebine ne poglablja; dela na tem projektu so se pričela v ožji delovni skupini, ki jo sestavljajo dr. Duhovnik (MSG), Lenassi (MSS), Pečovnik (MST) in Leban (MSE)

• Zaradi nejasne in tudi nesmiselne zakonodaje, na katero so nas opozorili kolegi, smo se ukvarjali z vlogo nadzora, odgovornih nadzornikov in odgovornih nadzornikov posameznih del ter kvalifikacijskimi zahtevami za njihovo delo; sprejeli smo stališče, ki je bilo posredovano tudi upravnim enotam, MOP in inšpekciji

• Obravnavali smo pomen in vlogo postopka »commissioning« (usposobitev stavbe za obratovanje) z željo, da bi mu dali potrebno vlogo in ga morda celo vključili v bodoče spremembe zakonodaje

• Obravnavali smo predlog MST za spremembo zakonodaje s področja požarne varnosti in osnutek Zakona o svobodnem opravljanju storitev, ki bo v naš pravni red prenesel evropsko direktivo o storitvah na notranjem trgu

• Posebna skupina se je ukvarjala z osnutkom Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic in pripravila pripombe; pri tem je bilo podanih kar precej pripomb tudi na že izdan Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

• V pripravi je želeni vrstni red sprememb in dopolnitev podzakonskih aktov ZGo-1B, ki bo MOP predstavljen na sestanku julija

• Člane IZS in druge zainteresirane smo kot predavatelji večkrat izobraževali na temo podzakonskih aktov ZGO-1B

 

Komisija za dobro prakso

 

• S predstavitvijo »Dobra praksa v procesu učinkovite (javne) gradnje« smo aktivno sodelovali na okrogli mizi na temo »Kako do učinkovite (javne) gradnje?), ki je bila organizirana v sklopu sejma Megra v Gornji Radgoni

• Na spletni strani IZS smo odprli novo rubriko »Dobra praksa«

• Na spletni strani IZS smo v rubriki »Primeri dobre prakse« objavili nove primere dobre inženirske prakse

• Sprejeli smo dokumente o faznosti gradnje in določitvi standardov gradnje ter vzorčno pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije ter jih objavili v rubriki »Dobra praksa« na spletni strani IZS

• Pripravili smo 6 kategorij za zaposlitev po vzorcu kolektivne pogodbe avstrijske zbornice in njihova medsebojna razmerja

• Na upravne enote smo naslovili pobudo za imenovanje pooblaščenih inženirjev kot strokovnjakov v komisijo za tehnični pregled objekta ter za vzpostavitev javno dostopnega seznama teh strokovnjakov

 

Odbor regijske pisarne Maribor

 

• Podali smo pobudo za ustanovitev komisije odgovornih projektantov

• Na podlagi naše pobude je bila ustanovljena komisija IZS za vode

• V teku so priprave na 9. Dan inženirjev, 14. 10. 2009 v hotelu Habakuk v Mariboru

 

Projektna skupina za tarifna pravila

 

• Izdelan je bil »Opomnik za izdelavo projektne naloge«, ki je objavljen na spletni strani IZS v rubriki »Dobra praksa«

• Zaradi sprememb zakonodaje s področja graditve objektov pripravljamo posodobitev »Tarifnih pogojev projektantskih storitev (TPPS)«; izvedeno je cca 75 % prenove; ker pa so bili 18. 3. 2009 objavljeni zelo dopolnjeni in posodobljeni HOAI, po vzoru katerih so izdelani TPPS, se bo PSTP pri nadaljnji prenovi ravnala tudi po teh

• Na podlagi TPPS smo izračunali vrednosti inženirskih storitev po naročilu članov IZS in ministrstev

• Odgovarjali smo na vprašanja članov IZS o vrednotenju inženirskih storitev

• Ukvarjali smo se z vrednotenjem inženirskih storitev po normiranih inženirskih urah