Poklicne kvalifikacije  


Postopek

 

V postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij se ocenjuje ustreznost kandidatovih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica. Poklicne kvalifikacije so celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji, na podlagi katerih si je posameznik pridobil pravico do opravljanja določenega poklica oziroma dejavnosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji. Na podlagi primerjave pisne dokumentacije o kandidatovih kvalifikacijah s kvalifikacijami, ki jih za opravljanje določenega reguliranega poklica zahtevajo predpisi Republike Slovenije, lahko IZS oceni, da kandidatove kvalifikacije ne ustrezajo in predlaga enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov:

  • preizkus poklicne usposobljenosti ali
  • prilagoditveno obdobje.

 

IZS posameznika vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev najpozneje v osmih dneh po dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije, če se za regulirani poklic, ki je bil priznan z odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, vpis v ustrezen imenik zahteva tudi za državljane Republike Slovenije.

Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic z dnem dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.

 

Z vpisom v imenik postane posameznik član IZS z vsemi pravicami in obveznostmi člana. Posameznik, ki je vpisan v imenik IZS mora ravnati v skladu z etičnim kodeksom IZS in za svoja dejanja odgovarja pred zbornico tudi disciplinsko, hkrati pa se mora ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

 

Več informacij o priznanju kvalifikacij

  http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/vzajemno_priznavanje_kvalifikacij/