Poklicne kvalifikacije  


Navodila in obrazec

 

 

 VLOGA ZA PRIZNANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ  (120 KB) 

 

 

Obvezne priloge k vlogi za priznanje poklicne kvalifikacije:

  • dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo, ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države,
  • dokazilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi),
  • dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz slednjega pa mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk posameznih predmetov,
  • dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja storitev ter vaša funkcija) ter seznam referenc oz. CV,
  • potrdila pristojnih organov države članice EU o reguliranosti poklica in izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje poklica v tej državi,
  • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primerih, če poklic v državi izvora kvalifikacij ni reguliran),
  • dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji),
  • dokazilo, da vam ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
  • dokazilo o plačanih stroških v višini 50,00 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228, SKB banka Ljubljana. Podatki za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN 031001000014228.

 

Vsa dokazila, razen dokazila o državljanstvu, morajo biti predložena v izvirniku ali v obliki overjenega prepisa, predložen pa jim mora biti tudi prevod.

 

Tudi državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opravljati regulirani poklic morajo na IZS vložiti pisno prijavo. Prijavi morajo predložiti vsa zgoraj navedena dokazila ter podatke o projektu, o predvidenem trajanju opravljanja storitve, o projektantu, revidentu, izvajalcu in nadzorniku, v imenu katerega se bo storitev opravljala in navedba vloge posameznika pri projektu (odgovorni projektan, odgovorni vodja del,..).

 

Informacije o priznanju kvalifikacij najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve  www.reguliranipoklici.si.

 

Več o občasnem opravljanju reguliranih poklicev najdete na spletni strani  Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve oziroma  spletni strani VPPK - vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij.

 

Obrazec za prijavo za občasno opravljanje storitev pa najdete na  Prijava za občasno opravljanje storitev