Novica  

30.05.18

Zelena luč za novo EPBD!

 

 

Evropski parlament je 17. aprila z večino glasov (81%) dokončno potrdil revidirano direktivo o energijski performančnosti stavb (EPBD), Svet ministrov ES jo je 14. maja 2018 tudi že odobril. Uspešno glasovanje v parlamentu predstavlja posledico političnega dogovora, doseženega med pogajalci iz Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije decembra lani o novih pravilih za izboljšanje energijskih performanc stavb. To je bil zadnji korak zakonodajnega postopka. V prihodnjih tednih bo direktiva objavljena v Uradnem listu ES v uradnih jezikih in bo začela veljati dvajset dni pozneje. Obdobje prenosa je 20 mesecev.

 

Močnejša vloga standardov EPB

Spremenjeno (novo) besedilo v EPBD Priloga 1, točka 1, se glasi:

"Države članice morajo podati svojo nacionalno računsko metodologijo, ki sledi nacionalnim prilogam krovnih standardov, to je ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 in 52018-1, ki so bile razviti v skladu z mandatom M/480, dodeljenemu Evropskemu odboru za standardizacijo (CEN). Ta določba ne predstavlja pravne zaveze upoštevanja teh standardov."

Čeprav nova EPBD ne nalaga državam članicam uporabo standardov EPB, bo obveznost podajanja nacionalne računske metodologije, ki sledi nacionalnim prilogam krovnih standardov, prisilila države članice k pojasnjevanju v čem in zakaj morebiti odstopajo od njih. EK meni, da bo to vodilo k večjemu priznavanju ter napredovanju standardov EPB v državah članicah in bo pozitivno vplivalo na samo izvajanje direktive.

 

Center EPB vam nudi pomoč

Center EPB je namenjen deležnikom in vsem zainteresiranim stranem zagotavljati tehnično podporo pri prenosu in širjenju informacij o standardih EPB na nacionalni in regionalni ravni. Več informacij dobite na naslovu:  http://epb.center/contact

 

Novo besedilo EPBD je pred objavo v evropskem uradnem listu dosegljivo na medmrežnem naslovu:

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2017-0314+088-088+DOC+PDF+V0//EN

 

V revidirani EPBD izpostavljam:

 1. Izrazoslovje v 2. členu (v prostem prevodu):

  1. "Tehnični sistem stavbe" pomeni tehnično opremo za ogrevanje prostorov, hlajenje prostorov, prezračevanje, pripravo porabne tople vode, vgrajeno razsvetljavo, samodejno krmiljenje in nadzor stavbe, proizvodnjo električne energije na kraju samem ali njihovo kombinacijo, vključno s tistimi sistemi, ki uporabljajo energijo iz obnovljivih virov, na nivoju stavbe ali stavbne enote;

  2. »Samodejno krmiljenje in nadzor" pomeni sistem, ki obsega vse izdelke, programsko opremo in inženirske storitve, ki lahko podpirajo energijsko učinkovito, gospodarno in varno delovanje tehničnih sistemov stavbe s pomočjo samodejnega vodenja in njihovega lažjega ročnega upravljanja.

 2. V 2.a. členu zahteva postavitev dolgoročno strategijo stavbnih prenov do leta 2050 z vmesnimi desetletnimi cilji.

 3. V 6. členu ni več izpostavljena nobena prednostna alternativna tehnologija, tako tudi ne več daljinsko ogrevanje in hlajenje, toplotne črpalke, kogeneracija…

 4. V 8. členu obravnava tehnične sisteme stavbe, elektro-mobilnost in uvaja kazalnik pametne pripravljenosti.

 5. 14. člen namesto rednega pregledovanja ogrevalnih sistemov (>70 kW) ob določenih pogodbenih pogojih dopušča tudi možnost spremljanja delovanja stavbe preko sistema samodejnega krmiljenja in nadzora ter napotuje ob tehnični in ekonomski primernosti k uporabi tega sistema za vse ogrevalne sisteme z močjo >290 kW od leta 2025 dalje.

 6. V 15. členu smiselno enako za sisteme obdelave zraka.

 7. V Aneksu I se izrecno dopušča izražanje energijske performančnosti na merjen ali računski način, pri čemer se mora ta izraziti s številčnim kazalnikom primarne energije v kWh/(m2a). Za prikazovanja energijske performančnosti stavbe lahko države članice določijo tudi še dodatne številčne kazalnike skupne, neobnovljive in obnovljive primarne energije ter emisije toplogrednih plinov, proizvedene v kgCO2eq /(m²a).

 8. V dodanem Aneksu Ia je podan napotek za pripravo metodologije kazalnika pametne pripravljenosti, pri čemer mora ta upoštevati dejavnike, kot so pametni števci, sistemi samodejnega krmiljenja in nadzora, samodejne naprave za vzdrževanje temperature zraka v zaprtih prostorih, vgrajene gospodinjske naprave, polnilna mesta za električna vozila, shranjevanje energije in podrobne funkcionalnosti in medsebojno odvisnega delovanja teh, pa tudi koristi za kakovost notranjega zraka, energijsko izkoriščenost, nivo zmogljivosti in sposobnost na prilagajanje.

 

Glede na vsebino bo prenos direktive v slovensko zakonodajo zahteval sodelovanje velikega kroga strokovnjakov s področja strojnih in elektro tehničnih sistemov, ne samo arhitektov in gradbenih fizikov. Vendar tudi ne nujno, saj če sodimo po predlogu »Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke po Gradbenem zakonu«, v katerem se v 6. točki 18. člena dokazuje »varčevanja z energijo in ohranjanje toplote«, ostajamo glede tega pri prav vseh dosedanjih slovenskih posebnostih (n.pr. H'T) in ne vključujemo prav nobene od novosti v sprejeti spremenjeni EPBD. Očitno poklicani predstavniki Slovenije v zadnjih letih niso spremljali spreminjanja EPBD. Kar se pravzaprav odraža tudi v pred mesecem dni sprejetem Pravilniku o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, 76/18), ki ne predvideva več potrebnosti ponavljanja usposabljanja za licencirane strokovnjake na vsakih 5 let. Pomeni, strokovnjak enkrat, strokovnjak za vedno. Za razliko od pravkar sprejetega ZAID, ki v 6. členu od pooblaščenih arhitektov in inženirjev zahteva stalno poklicno usposabljanje.

 

 

Pripravil: predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.