Novica  

08.08.17

Vlada RS je sprejela Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2017-2021

 

Vlada RS je 27.7.2017 sprejela Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 (NZPO).


Priprava načrta je potekala v okviru izvajanja EU poplavne direktive (Direktiva 2007/60/ES Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti) od leta 2009 dalje in je vsebovala več faz: pripravo Predhodne ocene poplavne ogroženosti; določitev območij pomembnega vpliva poplav; izdelavo kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti za ta območja pomembnega vpliva poplav ter pripravo NZPO.
 

Prvič je bil javno objavljen decembra leta 2015, na kar so vsi zainteresirani podali predloge, komentarje in dopolnila. V istem mesecu so bile izvedene številne javne predstavitve dokumenta po celi Sloveniji. Pripombe, predloge in komentarje na dokument se je sprejemalo še vso prvo polovico leta 2016 in večina je bila upoštevanih, nekaj pa jih ni bilo relevantnih in niso naslavljale materije za NZPO. Po uradnem začetku postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) je bil NZPO 2017-2021, skupaj z njegovim Okoljskim poročilom (in z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja) v okviru postopka CPVO, javno razgrnjen od 17. 5. do 16. 6. Prav tako je bila 6. 6. 2017 v Ljubljani izvedena njegova javna obravnava. Za NZPO je bila pridobljena odločba o sprejemljivosti izvedbe NZPO na okolje z dne 27. 6. 2017, s čimer je bil postopek CPVO zaključen. 
 

NZPO vsebuje negradbene in gradbene ukrepe in projekte z izvedbo katerih se bo konkretno zmanjšala poplavna ogroženost v Sloveniji. Velik del ukrepov se že aktivno izvaja, nekatere izmed njih pa bo treba šele začeti izvajati. Ukrepi in projekti predvidevajo številne gradbene in negradbene projekte, s katerimi se bo prioritetno zmanjševalo poplavno ogroženost na najbolj poplavno ogroženih porečjih v Sloveniji kot so Savinja, Drava, Ljubljanica z Gradaščico, Kamniška Bistrica, Vipava, Sora, Mura, Ledava in drugi.


Nabor ukrepov in projektov za obdobje 2017-2021 je ovrednoten na približno 540 mio EUR  (oziroma približno 110 mio EUR/letno), obenem pa se na ravni Slovenije ocenjuje, da je v obdobju 2017-2021 za protipoplavne ukrepe realno razpoložljivih in dosegljivih približno 400 mio EUR (približno 80 mio EUR letno) z naslova različnih virov financiranja (od tega približno 100 mio EUR iz Sklada za vode in približno 105 mio EUR iz EU kohezije (skupaj z lastno udeležbo)).

 

Več informacij in NZPO najdete na spletni strani MOP oz.  tukaj.