Novica  

02.04.18

UO MSS je MOP in MzI zaprosil za odgovore vezane na spreminjanje PURES in TSG-1-004 in izkazničarje

 

 

UO MSS je na marčevski seji sprejel tudi sklepa o postavitvi vprašanj Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za infrastrukturo.

 

V prvem primeru dve vprašanji, vezani na spreminjanje PURES in TSG-1-004, dopis MOPu je objavljen  tukaj (271 KB), v drugem na v decembru podan poziv za odvzem licenc energetskim izkazničarjem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev, dopis MzIju je objavljen  tukaj (160 KB).

 

Precej časa je že minilo odkar je MOP oddal javno naročilo sprememb in dopolnitev PURES in TSG-1-004, v katerega projektni nalogi je bil postavljen čas za pripravo strokovnih predlog za prenovo PURES tri mesece po podpisu pogodbe, za TSG pa devet. Ministrstvi (MOP in MzI) sta v lanskem letu (!) oblikovali skupni »Strokovni svet za učinkovito rabo energije v stavbah«, o čemer ste bili obveščeni v novici koncem novembra 2017 (dosegljiva na naslovu http://www.izs.si/novica/performancnost-napram-ucinkovitosti-oz-je-napocil-cas-da-peps-nadomesti-pures-2139/).

 

Ob tem je naravnost nujno znova opozoriti na napačno izenačitev URE in OVE v 16. členu sedanjega PURES, saj pripravljavci prenovljenega PURES, ne samo, da vztrajajo pri svoji izenačitvi obeh pojmov, ampak so vanjo pritegnili še tretji dejavnik, energente same po sebi. Kar je mogoče zaključiti iz pripravljenega "Poročila 2. faze" z dne 3. 11. 2016, v katerem je na strani 79. glede doseganja obveznega deleža OVE v višini 50 % (sNES) kot predlog spremembe sedanjega 16. člena PURES zapisano: »Če so izčrpane možnosti za doseganje predpisane rabe obnovljivih virov energije iz prvih dveh/treh alinej, se šteje, da je predpisana raba obnovljivih virov energije dosežena, če je stavba oskrbovana z energijo v skladu z določili lokalnega energetskega koncepta.« Za primer Ljubljane, kjer velja odlok o prioritetni uporabi energentov (Ur. l. RS, št. 41/16), zapisano pomeni, da bo glede na postavljen vrstni red prednostne uporabe energentov, sNES tudi tista, ki sploh ne bo uporabljala nikakršnega deleža OVE*. Namesto, da bi tehnično pravilno zapisali, da je (seveda) dovoljeno graditi stavbo, čeprav ta ne bo izpolnjevala kriterija sNES glede obveznega deleža OVE, kadar iz takšnih ali drugačnih opravičenih razlogov to ni mogoče, so se pripravljavci odločili zapisati predlog, ki se smiselno glasi: Kriterij OVE je dosežen tudi v primerih, kadar upravičeno ni dosežen!

 

Kakšno je (ne samo) s tem v zvezi mnenje članov Strokovnega sveta obeh ministrstev, ki so "Poročilo 2. faze" prejeli 20. decembra 2017, ni znano, ker sestanka strokovnega sveta od prejema poročila še ni bilo, nihče od njih pa svojega mnenja ni delil z ostalimi po elektronski pošti.

 

*S strani vlade sprejet AN sNES (april 2015) izrecno izključuje delež obnovljive energije v javnem električnem omrežju, stran 25: »Obnovljivi del elektrike iz omrežja se pri deležu obnovljivih virov za sNES ne upošteva«. Izključitev tega deleža je glede na zahteve EPBD in EZ povsem nepotrebno.

 

 

Pripravil: predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str..