Novica  

18.01.18

Tri akcije nadzora gradbene inšpekcije na področju uporabe objektov 2017

 

 

Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je v letu 2017 na področju uporabe objektov izvedla tri akcije nadzora, in sicer akcijo nadzora nad gostinskimi stavbami in drugimi objekti v javni rabi, nad upravnimi in pisarniškimi stavbami ter nad industrijskimi objekti in drugimi stavbami za proizvodnjo.

 

Akcija nadzora nad uporabo gostinskih stavb oz. drugih objektov v javni rabi  


V okviru akcije je bilo pregledanih 346 gostinskih stavb oziroma lokalov. V 214 primerih kršitve niso bile ugotovljene in so bili postopki ustavljeni. V 17 primerih so inšpektorji ugotovili, da obravnavana gostinska stavba oziroma lokal nima ustreznega uporabnega dovoljenja, zato so z odločbo prepovedali uporabo stavbe oziroma njenega dela. V šestih primerih so ugotovili, da obravnavana gostinska stavba oziroma lokal nima ustreznega gradbenega dovoljenja, zato so z odločbo odredili odstranitev stavbe oziroma njenega dela, v treh primerih pa so ugotovili nepravilnosti in odredili njihovo odpravo. Inšpektorji so ugotovili tudi 18 manjših nepravilnosti in nanje zavezance opozorili. Odstotek postopkov z izdano upravno odločbo glede na celotno število pregledanih objektov oziroma delov objektov je predstavljen v  Tabeli 1.

 
Rezultati nadzora so primerljivi z lanskoletnimi, kršitve so ugotovljene v posameznih primerih. Ponekod pa inšpektorji opažajo, da nekateri lastniki gostinskih lokalov skozi daljše časovno obdobje pokrivajo in zapirajo prej nepokrite in odprte gostinske vrtove, za tako pridobljene nove gostinske prostore pa si ne pridobijo ustreznih upravnih dovoljenj.

 
Akcija nadzora nad upravnimi in pisarniškimi stavbami

 
V okviru akcije je bilo pregledanih 312 upravnih in pisarniških stavb. V 178 primerih kršitev ni bilo ugotovljenih in so bili postopki ustavljeni. V osmih primerih so inšpektorji ugotovili, da obravnavana upravna ali pisarniška stavba nima ustreznega upravnega dovoljenja, zato so z odločbo prepovedali uporabo stavbe oziroma njenega dela. V treh primerih so ugotovili, da obravnavana upravna ali pisarniška stavba nima ustreznega gradbenega dovoljenja, zato so z odločbo odredili odstranitev stavbe oziroma njenega dela, v enem primeru so bile ugotovljene nepravilnosti in zato odrejena njihova odprava. Inšpektorji so ugotovili tudi 11 manjših nepravilnosti in nanje zavezance opozorili. Odstotek postopkov z izdano upravno odločbo glede na celotno število upravnih postopkov je predstavljen v  Tabeli 2.

 
Vzorec, na katerem je opravljena akcija, je sicer premajhen, da bi lahko govorili o statistično reprezentativnem vzorcu, na osnovi katerega bi lahko splošneje domnevali o stanju na tem področju. Vendarle pa bi iz rezultatov akcije kljub temu lahko razbrali, da večjih težav na tem področju ni zaznati.  Enako poročajo tudi inšpektorji na terenu.

 
Akcija nadzora nad industrijskimi objekti in drugimi stavbami za proizvodnjo

 

V okviru akcije je bilo pregledanih 298 industrijskih stavb in drugih objektov za proizvodnjo. V 170 primerih ni bilo ugotovljenih kršitev in so bili postopki ustavljeni. V 29 primerih so inšpektorji ugotovili, da obravnavana industrijska stavba oziroma objekt nima ustreznega uporabnega dovoljenja, zato so z odločbo prepovedali uporabo stavbe oziroma njenega dela. V štirih primerih so ugotovili, da obravnavana industrijska stavba oziroma objekt nima ustreznega gradbenega dovoljenja, zato so z odločbo odredili odstranitev stavbe oziroma njenega dela. V enem primeru je bila ugotovljena neskladna gradnja in zato odrejena pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja, v enem primeru pa so bile ugotovljene nepravilnosti in zato odrejena njihova odprava. Inšpektorji so ugotovili tudi 12 manjših nepravilnosti in nanje zavezance opozorili. Odstotek izdanih upravnih odločb glede na celotno število pregledanih objektov, oziroma delov objektov, je predstavljen v  Tabeli 3.

 
Akcija nadzora nad industrijskimi stavbami je novost med akcijami gradbene inšpekcije. Njeni rezultati pa kažejo, da so v več kot desetini, do sedaj pregledanih objektov, ugotovljene nepravilnosti.  Večinoma za objekte niso pridobljena uporabna dovoljenja. V 35 primerih je bila zaradi ugotovljene kršitve izdana inšpekcijska odločba, odstotek izdanih odločb pa je opazno višji kot pri ostalih akcijah uporabe. Rezultati nadzora tako kažejo, da bi bilo smiselno z akcijo nadzora nad uporabo industrijskih objektov in drugih stavb za proizvodnjo nadaljevati.

 

Novica je bila objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor RS.