Novica  

12.12.18

Transformacija podatkov nepremičninskih evidenc v nov sistem D96/TM - prestavljen datum izvedbe - dopolnitev objavljenih sprememb izmenjevalnih formatov

 

 

Geodetska uprava RS je poslala novo obvestilo glede začetka uporabe vseh izmenjevalnih formatov. Nov datum je 21.1.2019.

 

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS, 2014) je določil nov državni koordinatni sistem. Hkrati pa je zakon opredelil tudi transformacijo podatkov vseh uradnih evidenc v novi koordinatni sistem. Geodetska uprava Republike Slovenije bo transformacijo podatkov nepremičninskih evidenc  v nov sistem D96/TM izvajala od sobote 05.01.2019 do nedelje 20.01.2019.  Zaradi pričetka uporabe novega koordinatnega sistema D96/TM se spreminjajo izmenjevalni  formati za zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin. Zato se napovedani datum uporabe vseh izmenjevalnih formatov, 16.11.2018, spreminja. 
  


1. ZEMLJIŠKI KATASTER

Na spletni strani Geodetske uprave so objavljene dopolnjene »Tehnične specifikacije«  številka 35311-61/2018-2 z dne 7.12.2018 in sicer na povezavi www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/materialni_predpisi/zen0/.

V dokumentu so spremenjeni  datumi v poglavju »1.Uvod« in dodano poglavje »7.Izvajanje geodetskih storitev na območju, kjer je bila izvedena lokacijska izboljšava zemljiškega katastra«.   

Vsi zahtevki, ki bodo predani Geodetski upravi po 1.4.2019 (ne glede na datum izdelave oz. zaključka elaborata), morajo imeti priložen elaborat, ki je v celoti izdelan v skladu z novimi Tehničnimi specifikacijami

 


2. KATASTER STAVB IN REGISTER NEPREMIČNIN

Na spletni strani Geodetske uprave RS so že objavljeni novi izmenjevalni formati datotek katastra stavb in registra nepremičnin in sicer na povezavi www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZEN_am/KS_XMLspec_v15.pdf

Njihova glavna sprememba je, da se opušča vodenje lokacijskih podatkov v starem D48/GK (Gauß-Krügerjevem) koordinatnem sistemu. Podatke se vodi samo še v ETRS ali D96/TM ravninskem (terestičnem) koordinatnem sistemu. Dodatno je objavljen popravek izmenjevalnih datotek, ki datum pričetka uporabe prestavlja na 21.1.2019.

 

 

3. APLIKACIJA REN

 

V ponedeljek, 17.12.2018, zjutraj bo ponovno odprta aplikacija REN – ZUNANJI na isti povezavi kot pred zaprtjem. Aplikacija bo po novem omogočala izvoz XML REN, izpis vprašalnikov REN in pregled podatkov. 

Z aplikacijo REN – ZUNANJI ni več mogoče spreminjati nobenih podatkov, saj je za spremembo podatkov registra nepremičnin potrebno izdati odločbo. 

Izvajalci bodo spremembe REN vedno oddajali v obliki XML REN skupaj z elaboratom za vpis stavbe v kataster stavb ali spremembo podatkov katastra stavb. 

 

 

 Format izmenjevalnih datotek katastra stavb in registra nepremičnin (786 KB)

 Primer elaborata ZK (1.6 MB)

 Tehnične specifikacije (5.4 MB)