Novica  

19.09.17

Rezultati skupne akcija nadzora gradbene inšpekcije in inšpekcije za varstvo pri delu

 

 

Med 29. majem in 2. 7. 2017 je potekala koordinirana Skupna akcija nadzora gradbene inšpekcije Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) ter Inšpektorata RS za delo (IRSD), in sicer na izbranih gradbiščih po Sloveniji. V akciji je sodelovalo 11 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 27 skupnih pregledov na 15-ih gradbiščih. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti, so gradbeni inšpektorji v okviru letošnje akcije izdali 7 ustnih opozoril na zapisnik po določilu 33. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru, zoper udeležence pri graditvi objektov pa je bil uveden tudi prekrškovni postopek.

 

Akcija je bila usmerjena v temeljno nalogo gradbene inšpekcije, v zvezi z bistvenimi zahtevami in izpolnjevanjem pogojev. Gradbeni inšpektorji so ugotovili predvsem manjše nepravilnosti glede obvezne dokumentacije na gradbiščih, dokazil o vgrajevanih proizvodih na gradbišču, glede označitve in ureditve gradbišč in dela udeležencev pri graditvi objektov. Več kršitev je bilo ugotovljenih na področju varnosti pri delu, posebej glede uporabe osebnih zaščitnih sredstev in drugih ukrepov za varno delo na gradbiščih, kar je obravnavala inšpekcija za delo. 
 

Skupni nadzori IRSOP in IRSD so pokazali koristno sodelovanje med inšpekcijama na gradbišču, še posebej na velikih gradbiščih, kjer prihaja do tehnično zahtevnih pripravljalnih del, kot so tehnično varovanje globokih gradbenih jam, varovanja sosednjih objektov, gradnja zahtevne gradbiščne infrastrukture itd. Sodelovanje v smislu skupnega nadzora na večjih gradbiščih ali medsebojnega seznanjanja oz. obveščanja v primeru kršitev predpisov iz pristojnosti druge inšpekcije je pomembno z vidika zagotavljanja predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov, na kar se na nekaterih gradbiščih pogosto pozablja, predvsem zaradi manjšanja stroškov gradnje.
 

Gradbeni inšpektorji so v okviru skupne akcije, poleg nadzora ureditve gradbišč, usmerili pozornost tudi na druge vidike nadzora, zlasti nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj, kontrolo obveznosti udeležencev pri graditvi objektov, kvaliteto gradbenih proizvodov in njihovim vgrajevanjem, kar v končnem produktu predstavljajo varnost in kvaliteto gradnje.