Novica  

12.10.17

Poziv članom: MSG bo pripravila Smernico za rekonstrukcije objektov z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti

 

 

V 79. številki IZS.NOVO (oktober 2016) je bil objavljen članek o problematiki zakonske ureditve in možnih izboljšavah regulacije področja rekonstrukcij. V članku je bila predstavljena aktualna zakonska ureditev tega področja, prikazane njene pomanjkljivosti ter podana pobuda za boljšo ureditev. Članek je bil objavljen v času nastajanja novega Gradbenega zakona.

 

Slabo leto kasneje je Gradbeni zakon v postopku sprejemanja v Državnem zboru RS. Kljub temu, da so v tej fazi določene spremembe v zakonu še mogoče, je že jasno, da bo potrebno področje rekonstrukcij podrobneje urediti s pravilnikom ali smernico. To je bilo pričakovati, saj je problematika tako kompleksna, da je samo z določili zakona ni mogoče zadovoljivo urediti. Ob znanih zakonskih okvirih bo potrebno področje nadalje urediti s podrobnejšo razlago zakonskih določil in nekaterih novih pojmov, ki jih uvaja zakon, ter s tem omejiti polje njihovega tolmačenja. Med drugim bo potrebno jasneje določiti, kdaj in pod kakšnimi pogoji se nek poseg sploh šteje za rekonstrukcijo ter podrobneje podati mejo, kdaj je potrebno za rekonstruiran objekt v celoti zagotoviti skladnost z danes veljavnimi standardi. Za rekonstrukcije z manjšim vplivom na mehansko odpornost in stabilnost objekta oz. pri rekonstrukcijah, kjer bi bilo to ekonomsko nesorazmerno, bi namreč zadoščalo zgolj zagotovilo, da se mehanska odpornost in stabilnost objekta s posegom ne zmanjšuje.

 

Nekatera določila v zvezi z rekonstrukcijami bi bilo potrebno ustrezno zapisati tudi v Pravilnik o projektni dokumentaciji, pri pripravi katerega naj bi Ministrstvo za okolje in prostor k sodelovanju pritegnilo tudi IZS. Upamo, da tokrat brez fige v žepu, kajti s trenutnim osnutkom pravilnika tako gradbena kot tudi inženirska stroka na splošno zagotovo ne more biti zadovoljna. V njem bo tako za rekonstrukcije kot novogradnje objektov na splošno potrebno zagotoviti, da se mehanska odpornost in stabilnost zagotavlja z vključitvijo projektantov gradbene stroke (statikov). Varnost objektov trpi in bo glede na določila novega Gradbenega zakona še naprej trpela že zaradi ukinitve revizije projektne dokumentacije, zato mora biti nedvoumno zagotovljena vsaj strokovna obravnava te prve in najpomembnejše bistvene zahteve objektov s strani za to edino usposobljenih strokovnjakov. Upravičeno kritični smo lahko tudi do razvrščanja objektov glede na zahtevnost, kjer je prvi in hkrati zadnji osnutek ministrstva prav tako pripravljen brez upoštevanja pripomb in predlogov (gradbeno) inženirske stroke, ki vztrajno opozarja na povsem neprimerne meje pri razvrščanju objektov v povezavi s konstrukcijsko zahtevnostjo in posledicami porušitve takih objektov. Razvrstitev objektov po zahtevnosti namreč vpliva tudi na strokovni nivo obravnave objektov in na to, ali je določeno stroko sploh potrebno vključiti.

 

Upravni odbor matične sekcije gradbenih inženirjev (UO MSG) je 30.8.2017 na 114. redni seji imenoval delovno skupino, ki je zadolžena za pripravo smernice o rekonstrukcijah, vezano na mehansko odpornost in stabilnost objektov. Skupino trenutno sestavljajo dr. Jože Lopatič, dr. Janko Logar, dr. Leon Hladnik in dr. Viktor Markelj pod vodstvom Dejana Prebila. Skupina na temo rekonstrukcij zbira pobude in predloge članstva IZS, v prihajajoči jeseni pa bo organizirala javni posvet, h kateremu želi pritegniti širšo zainteresirano javnost. Na osnovi izkazanih potreb, pobud in predlogov se bo pričela priprava strokovne smernice.

POZIV ČLANOM

Člane IZS pozivamo, da podate svoje izkušnje pri projektiranju in izvedbi rekonstrukcij, opišete morebitne težave, s katerimi se pri tem srečujete ter podate pobude in predloge za ureditev področja rekonstrukcij, vezano na mehansko odpornost in stabilnost objektov.

Predloge zbiramo do 6. 11. 2017 na e-naslovu  izsping@izspong.si.

 

 

Dejan Prebil, univ. dipl. inž. grad.
Član komisije IZS za sistemske zakone, član MSG