Novica  

18.01.18

Poročilo Akcije nadzora nad gradbenimi proizvodi v letu 2017

 

 

Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je v letu 2017 opravila koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov. Cilj akcije je bil ugotoviti stanje na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov. Inšpektorji so pregledovali, ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti v skladu z Zakonom o graditvi objektov. Preverjala so se večja gradbišča s poudarkom na posameznih proizvodih kot so AB prefabricirani elementi, leseni nosilni elementi in zidaki. Inšpekcija je od načrtovanih 264 inšpekcijskih pregledov opravila 394 le teh, kar pomeni da je presegla svoj načrt. Skupaj je bilo pregledanih 594 gradbenih proizvodov.

 

Ugotovljenih je bilo 52 administrativnih nepravilnosti, za katere so inšpektorji izdali 18 opozoril po 33. členu ZIN. Izdali so tudi dve odločbi po 150 čl ZGO-1. Večina nepravilnosti je bilo odpravljenih. Vodenih je bilo 10 prekrškovnih postopkov, v katerih je bilo izdano 1 prekrškovno opozorilo (53. čl. ZP), za 21 proizvodov je bila izdana odločba z opominom (21. čl. ZP) ter za 3 proizvode odločbe o prekršku.
V štirih  primerih, ko proizvod ni bil dan na trg v skladu z zakonom in nepravilnosti niso bile odpravljene, so bili izvedeni odstopi na tržno inšpekcijo, ki je pristojna za nadzor nad dajanjem proizvodov na trg proizvodov.

 

Najbolj izstopajoča in ponavljajoča nepravilnost je, da rezan les ni certificiran in se zanj ne izdaja izjava o lastnostih. V določenih primerih zahtevane lastnosti proizvoda (v PZI) ali niso opredeljene ali so slabo opredeljene. V teh primerih ni možno ugotavljati ustreznosti lastnosti proizvoda.

 

 

proizvod

število pregledanih proizvodov

Izdani inšpekcijski ukrepi

 

opozorilo (33.čl ZIN)

odločba
(150 čl. ZGO-1)

brez ukrepa

odstop na TIRS

AB Elementi

39

3

0

25

0

leseni elementi

33

7

0

8

2

Zidaki

99

5

0

64

1

Drugo

423

37

2

184

1

skupaj

594

52

2

447

4

 

 

Novica je bila objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor RS.