Novica  

08.12.17

Popravljena novica o pozivu za odvzem licenc energetskim izkazničarjem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev

 

 

UO MSS je MzI – Direktorat za energijo pozval, da energetskim izkazničarjem, ki dejansko ne izpolnjujejo vseh pogojev iz 341. člena EZ-1, odvzame licence na podlagi prve alineje šestega odstavka 346. člena tega zakona ( prva priponka (256 KB)). Namreč, UO je od ministrstva skozi zahtevo za dostop do informacij javnega značaja prejel, poleg samega odgovora MzI ( druga priponka (64 KB)), tudi primere dokazil delovnih izkušenj na strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah, primere 10-ih gradbenih inženirjev in 10-ih arhitektov. Ker je le te MzI slabo anonimiziral in so iz njih še vedno razvidni osebni podatki, jih ne smemo javno objaviti. Iz teh dokazil izhaja, kot je to zbirno prikazano tudi v tabeli ( tretja priponka (382 KB)), da z ničemer niso dokazane delovne izkušnje na področju OVE, pa tudi (ne)potrebnost dopolnjevanja njihovih vlog na podlagi zahteve ministrstva z dodatnimi dokazili o tem.  

 

Da spomnim, pojma URE in OVE sta v EZ-1 zelo natančno opredeljena:

 

• V 15. točki 313. člena : »energetska učinkovitost stavbe« pomeni izračunano ali izmerjeno količino energije, potrebno za zadovoljevanje potreb po energiji, povezanih z običajno uporabo stavbe, ki med drugim vključuje energijo za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, toplo vodo in razsvetljavo;

 

• V 21. točki 4. člena : »obnovljivi viri energije« so obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sonce, aerotermalna, hidrotermalna in geotermalna energija, energija oceanov, vodna energija, biomasa, plin, pridobljen iz odpadkov, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin).

 

 

Pomeni, ustrezne delovne izkušnje ima tisti inženir ali arhitekt, ki že ustrezno dolgo računa ali meri količino energije (iz fosilnih IN nefosilnih virov), potrebno za zadovoljevanje potreb pri običajni uporabi stavbe. Energijo, ki med drugim vključuje ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, toplo vodo in razsvetljavo. Tega pa v prejetih primerih dokazil ni.

 

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str..