Novica  

10.10.18

Podatki o prostoru na enem mestu - spletni dostop do Prostorskega informacijskega sistema (PIS)

 

 

Kadar smo potrebovali podatke o lastnostih nepremičnin in njihovi lokaciji smo te podatke našli v javnem vpogledu v podatke o nepremičninah, če so nas zanimali podatki o lastništvu nepremičnine in obremenitvah le teh, smo uporabili elektronsko zemljiško knjigo, ko pa so nas zanimali podatki o prostorskih aktih ali podatki o upravnih aktih, ki se nanašajo na graditev, pa je nastal problem. Posamezne občine so na svojih portalih sicer prikazovale vsebine, ki so se nanašale na prostorske akte, toda vsakič smo porabili kar nekaj časa, da smo se dokopali do želenih podatkov, pri upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnjo, pa se je vse skupaj končalo s pisanjem uradnih vlog , ki smo jih pošiljali na krajevno pristojne upravne enote.

 

V bodoče pa bo drugače. Javnosti je bila predstavljena spletna rešitev, ki jo je opredelil  že Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ponovno jasneje določil tudi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in smo jo vsi, ki se ukvarjamo prostorom že težko pričakovali.

 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je vzpostavilo javno spletno mesto Prostorskega informacijskega sistema (PIS), preko katerega lahko v tem trenutku dostopamo do podatkov o prostorskih aktih v pristojnost države in občin ter podatkih o gradbenih in uporabnih dovoljenjih, ki so bili pravnomočni po 1. juniju 2015, in je bilo na podlagi izreka odločbe možno opredeliti njihovo lokacijo. Poleg tega je možen vpogled tudi v Evidenco stavbnih zemljišč (ESZ) za tista območja, kjer so podatki že na razpolago (Prekmurje).

 

Ker so prostorski podatki tesno povezani z nepremičninskimi evidencami, so preko spletnega mesta Prostorskega informacijskega sistema (PIS) vidni tudi podatki o lokaciji parcel in stavb, ter identifikatorji parcel.

 

V skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) bodo v Prostorskem informacijskem sistemu  do leta 2021, ko bo nastavitev zaključena, dostopni:

  • podatki o prostorskih aktih,

  • podatki o graditvi objektov (podatki  o gradbenih dovoljenjih, uporabnih dovoljenjih, inšpekcijskih odločbah),

  • podatki o stavbnih zemljiščih iz evidence stavbnih zemljišč,

  • podatki o poseljenih zemljiščih iz v evidenci dejanske rabe poseljenih zemljišč,

  • seznam zbirk podatkov o pravnih režimih,

  • podatki o pravnih režimih, ki jih bodo upravljavci zbirk podatkov posredovali  v prostorski informacijski sistem ter

  • druge podatki za izvajanje ukrepov zemljiške in prostorske politike.

 

Čeprav  nas ob vstopu v javno spletno mesto Prostorskega informacijskega sistema (PIS) pričaka naslednje obvestilo: »storitev vpogleda v prostorske podatke je informativne narave in nima pravne veljave«, pa uporaba tega sistema dnevno narašča. S strani Ministrstva za okolje in prostor je bilo celo notarjem priporočeno, naj ga uporabljajo pri izvajanju nalog, ki jim jih predpisuje Gradbeni zakon.

 

Več o Prostorskem informacijskem sistema (PIS) lahko izveste na spletnem naslovu   http://www.pis.gov.si/, preko katerega lahko tudi vstopite v »svet prostorskih podatkov«.

 

Vstopite! Verjamemo, da se bo ta povezava že po prvem vstopu znašla v naboru vaših priljubljenih spletnih mest.