Novica  

11.06.18

Odgovor MOP na vprašanji UO MSS o sodelujočih strokovnjakih pri spreminjanju PURES in TSG

 

 

Bolj kot dejanska odgovora na postavljeni vprašanji Matične sekcije strojnih inženirjev o sodelujočih strokovnjakih pri prenovi PURES in TSG, je mag. Barbara Radovan, direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, podala pojasnjevanja in pričakovanja MOP glede sodelovanja z IZS. O postavljenih vprašanjih smo vas obvestili v novici, ki je bila objavljena 2. aprila 2018 in jo najdete  tukaj. Odgovor MOPa, ki smo ga prejeli pa najdete  tukaj (159 KB).

 

V dopisu nam mag. Radovan pojasni, da se moramo zadovoljiti s poimensko navedbo strokovnjakov na prvi strani poročila izvajalske skupine z dne 3. november 2016, do v našem vprašanju izpostavljene ugotovitve o sedanjem nesodelovanju dveh strokovnjakov s strojnega področja se ne opredeli. Kot tudi ne do izpostavljenega manka strokovnjaka za elektrotehnično področje. Ker mag. Radovan kot predstavnici naročnika 31. maja 2018 zadošča navedba imen strokovnjakov v poročilu, mimogrede, ta nosi datum 3. november 2016, mora očitno tudi nam.

 

Naše podvprašanje, ki se nanaša na vključitev tehničnih zahtev za električne moči v PURES in TSG, tudi ne dobi odgovora, saj naj bi bilo postavljeno nerazumljivo. Pomeni, nerazumljivo je, kako bi lahko električna moč sploh vplivala na energijsko »učinkovitost« (slovenskih) stavb, verjetno zato tudi ni potrebno sodelovanje elektro strokovnjaka, ne v izvajalski skupini, ne v strokovnem svetu. Na MOP tega podvprašanja niti ne povežejo s spreminjanjem EPBD, ki obravnava tudi »integration of renewables to smart grids and smart-ready buildings«, o čemer ste bili seznanjeni z  novico objavljeno na spletni strani IZS dne 30. maja 2018.

 

V nadaljevanju pojasnila mag. Radovan izvemo tudi, da lahko kadarkoli podamo predloge za spremembe in dopolnitve predpisov, saj bodo te obravnavali in utemeljene tudi upoštevali. Tako smo posredno pravzaprav izvedeli, da so vse naše dosedanje pripombe, teh se je nabralo v zadnjih letih precej, na direktoratu očitno obravnavali, ocenili kot neutemeljene, saj niti ene same niso upoštevali. PURES in TSG sta brez ene samcate spremembe vse že od junija 2010! Dejstvo, da nas na obravnave pripomb niso vabili, nas ne sme motiti. Očitno je to uveljavljen način obravnave pripomb strokovne javnosti na tem direktoratu. Direktoratu, ki ga vodi mag. Barbara Radovan.

 

Mag. Radovan tudi izrazi prepričanje, da (pravilno) izrazoslovje predstavlja manj pomembno vsebino, kar lahko vodi k zaključku, da je že sprejela odločitev, da bo pri nas vse povezano z energijo stavb ostalo poimenovano »učinkovitost«, elaborat vezan na energijo »elaborat gradbene fizike«. Čeprav bi lahko zapisano pomenilo tudi nasprotno. Ker je poimenovanje manj pomembno, gradbene fizike in arhitekte ne bi motilo, da se bi elaborat, ki naj bi obravnaval energijske performance stavb, tako tudi imenoval. Mag. Radovan očitno ne moti, da so pripravljavci direktorata, ki ga vodi, v gradbeno-fizikalni zagnanosti v pravkar sprejet Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, št. 36/18), 18. člen, točka 6, umestili tudi obvezno navajanje »podatka o celotni letni izgubi (QL) stavbe«, kateri je bil opuščen že pred 10-imi leti in ga je zahteval PTZURES 2002 v svojem 7. členu. Očitno so pripravljavci na njenem direktoratu ocenili, da je bolje zahtevati kakšen gradbeno-fizikalni kazalnik v pravilniku več, čeprav tudi že davno opuščenega, kot zahtevati kakšnega takega, ki bi izkazoval dejansko »energijsko performančnost stavbe« in narekoval preimenovanje elaborata, ki bi ustrezal njegovi vsebini. Zato pravkar sprejet pravilnik tudi ne pozna kriterija sNES, niti kriterija obnovljivi viri energije. Sporočilo tega pravilnika je – pri nas ne bomo dokazovali gradnje sNES, uporabe OVE, saj energijska performančnost ni pomembna, pomembni so izključni parcialni kriteriji H'T, Q(NC), Q(NH)…! Na tem mestu še kako velja rek Marka Twaina: To a man with a hammer, everything looks like a nail. V prevodu: Arhitektu/inženirju s PURES vse izgleda kot elaborat gradbene fizike.

 

Mag. Radovan si v nadaljevanju tudi ne želi aktivnosti posameznikov ali organizacij, ki bi vodile v povečano nezaupanje med strokovnjaki, ki so pripravljali Poročilo 2. faze naloge PURES (Poročilo 1. faze??), in bi poslabšali vzdušje za delo v strokovnem svetu. Na tem mestu je naravnost nujno povedati, da strokovni svet do sedaj ni naredil še prav ničesar, nima nikakršnega izdelka/izročka, sklican in izveden je bil en sam sestanek. Na katerem je potekala, poleg »kratke predstavitve s področja problematike energetske učinkovitosti stavb oziroma problematika priprave osnutkov sprememb in dopolnitev PURES in TSG-1-004«, predvsem prosta razprava o odprtih vprašanjih glede priprave sprememb in dopolnitev PURES-2 in TSG-1-004, pri čemer strokovni svet ni sprejel še nobenega VSEBINSKEGA sklepa! Nihče od članov strokovnega sveta, razen spodaj podpisanega, tudi ni kasneje pripravil nikakršnih pripomb na posredovano poročilo izvajalske skupine (iz novembra 2016!!!), ki bi jih delil z vsemi ostalimi. Vse to veliko pove o nevarnosti slabšanja delovnega vzdušja s strokovnem svetu. Naj ob tem še enkrat spomnim na naložene naloge članom strokovnega sveta:

 • svetovanje ministrstvu pri pripravi predpisov s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v stavbah, prezračevanja in klimatizacije stavb,

 • priprava strokovnih in metodoloških izhodišč, ki tvorijo podlago za pripravo predpisov, stopenjsko obravnavo gradiv, ki jih pripravljajo izvajalci oddanega javnega naročila,

 • svetovanje ministrstvu pri oblikovanju stališč do dokumentov s področja učinkovite rabe energije, ki jih obravnava evropska komisija,

 • druge svetovalne naloge na področju učinkovite rabe energije v stavbah.

 

Z nalogami, kot tudi poimenskim seznamom imenovanih v strokovni svet, to je tistih, ki so zgoraj zapisane naloge prevzeli, ste bili že seznanjeni v  novici na spletni strani IZS, ki je bila objavljen dne 20. novembra 2017.

 

Na koncu svojega dopisa nas mag. Radovan še spomni, da bi se lahko IZS tako ali drugače prijavila na javni razpis za pripravo strokovnih podlag za prenovo PURES-2 in TSG-1-004, in s tem razrešila vse strokovne dileme. Pomeni, prijava na javni razpis je tisti kriterij na direktoratu, katerega vodi mag. Radovan, ki daje nekomu pravico razreševanja strokovnih dilem teh dveh predpisov. Ker se nismo prijavili, te pravice nimamo!?

 

Naj povzamem, mag. Radovan je direktorica direktorata na MOP, v katerem:

 1. Obravnavajo podane pripombe določene strokovne javnosti brez nje, tej ne posredujejo niti zapisnika o njihovih ugotovitvah, niti navadnega odgovora ne. Preprosto, čisto nič.

 2. So pravkar sprejeli pravilnik, v katerem so pri dokazovanju bistvenih zahtev, poleg večinoma parcialnih kriterijev, postavili tudi enega iz pred 10-imi leti razveljavljenega in od takrat ne več uporabljanega predpisa.

 3. So pravkar sprejeli pravilnik, v katerem pri dokazovanju bistvenih zahtev niso predvideli dokazovanja izpolnjevanja kriterija sNES[1]

 4. Elektrotehnično področje energije v stavbah smejo obravnavati strokovnjaki drugih področij.

 5. Velja kot umesten odgovor vodje sektorja za graditev g. Saše Galonje na postavljeno vprašanje uporabne pridobitve vseh do sedaj izdelanih izkazov energijskih karakteristik prezračevanja, katerih izdelavo je predpisal ravno MOP, da ta ne vodi evidenc in zbirk o njih, zato tudi ne more posredovati analize narejenih izkazov (http://www.izs.si/novica/mop-je-odgovoril-na-vprasanji-mss-2313/).

 6. Velja kot primeren odzivni čas vodje sektorja za graditev g. Saše Galonje na spremembo privzetega tujega standarda, predpisanega kot obveznega za uporabo s strani MOP, merjen v desetletju (http://www.izs.si/novica/mop-je-odgovoril-na-vprasanji-mss-2313/).

 7. Se v razpisu javnega naročila spreminjanja PURES in TSG postavljen rok izdelave iz nekaj mesecev razvleče v leta, pri čemer rok izdelave (vsaj) članom strokovnega sveta ni poznan.

 

Projekt vključevanja energetske učinkovitosti stavb in gradnje sNES v gradbene predpise, katerega vodijo na direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pod vodstvom mag. Radovan, kaže lastnosti zombi projekta. Hodeč mrtvec, ki nadaljuje svojo počasno, smrtno bolečo hojo, ob tem porablja sredstva, pozornost in energijo, vse dokler ne bo proizvedel nek slaboten rezultat, katerega bo nekdo razglasil za uspeh, drug milostno pokončal. Zdi se, da je v tem primeru kar mag. Radovan tista, ki bo projektu dopustila nadaljevati pot, ga čez leto, dve tudi razglasila za uspeh, ali pa ga milostno pokončala in zahtevala nov pristop. Za ravno sprejet pravilnik tudi takojšen popravek. Nov pristop seveda zahteva sorazmerno vključitev strokovnjakov vseh tistih področij, ki so izrecno navedena v 15. točki 313. člena EZ-1 pri opredeljevanju izraza »energetska učinkovitost stavbe«: ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, topla voda in razsvetljava, kot tudi prvenstvenih uporabnikov posledično nastalega predpisa – projektantov. V UO MSS ne dvomimo, da bo do povsem novega začetka spreminjanja PURES in TSG prej ali slej prišlo. Ne nazadnje, nov pristop, s prevladujočim deležem strojno in elektrotehničnih strokovnjakov različnih tehničnih sistemov, narekuje že sama odobritev Spremembe EPBD (http://www.izs.si/novica/zelena-luc-za-novo-epbd-2295/).

 

Sicer pa so zombi projekti povsod okoli nas. Nekateri so prav dobro vidni, vendar namerno spregledani, nekateri izrecno dopuščeni. Drugi spet najdejo način, da ostanejo tik pod zaznavnim območjem radarja, ali se za potrebe svoje ohranitve zakrivajo. Revija Harvard Business Review obravnava to tematiko v sestavku z naslovom »Zombie Projects: How to Find Them and Kill Them«. Priporočam branje in upoštevanje.

 

 

Pripravil: predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. str.

 

 


[1] 330. člen v povezavi s 542. členov EZ-1 zahteva za nove stavbe, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih uporabljajo osebe javnega sektorja, da so od 31. decembra 2018 vse sNES. 3. člen GZ v 38. točki opredeljuje uporabno dovoljenje z odločbo, s katero se dovoljuje uporaba objekta. Ker se z gradnjo takšnih stavb za potrebe javnega sektorja zamuja, lahko pričakujemo, da bo MOP odprl vprašanje pomena besede »uporaba«. Pripravil bodo kakšno pravno razlago, v kateri bo obrazloženo, da to kar piše glede »uporabe objekta« v GZ ne pomeni tudi za primer sNES in osebe javnega sektorja. Za vsako drugo uporabo objekta, ki ne bo v vezana na sNES in osebe javnega sektorja, pa bo veljala vez med uporabnim dovoljenjem in uporabo objekta.