Novica  

07.01.19

Geodetska inšpekcija izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji

 

 

Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2018 izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji. V okviru akcije se je ugotavljalo, ali izbrana geodetska podjetja izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti.

 

Iz Poslovnega registra Slovenije je bilo naključno izbranih 11 geodetskih podjetij, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano geofizikalne meritve in kartiranje. Izbrana podjetja so enakomerno razpršena po celi Sloveniji. Med obravnavanimi podjetji je bilo pet samostojnih podjetnikov in šest družb z omejeno odgovornostjo.

 

Osem geodetskih podjetij je posredovalo, skupaj z izjavo, vso zahtevano dokumentacijo. Iz zavarovalnih polic je razvidno, da imajo podjetja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam in izvira iz opravljanja geodetske dejavnosti. Višina zavarovalne vsote pri večini je 50.000 evrov. Ta podjetja so posredovala tudi dokazila o sodelovanju pooblaščenega inženirja na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Dve geodetski podjetji sta poslali nepopolno dokumentacijo in bosta v januarju 2019 pozvani k dopolnitvi predložene dokumentacije, eno podjetje pa od 20. 12. 2018 ne opravlja več geodetske dejavnosti.

 

Geodetske storitve lahko izvaja oseba, ki ima poklicni naziv »pooblaščeni inženir s področja geodezije« in je vpisana v imenik Inženirske zbornice Slovenije, oziroma gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti na osnovi Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). V Poslovnem registru Slovenije mora imeti vpisano geodetsko dejavnost.

 

Poleg tega mora izpolnjevati še naslednje pogoje, da:

  • ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za pooblaščenega inženirja,
  • ima zavarovano odgovornost za škodo v skladu z zakonom,
  • ni v stečajnem postopku.

 

V ZAID je tudi določeno, da gospodarski subjekti, ki na dan začetka uporabe tega zakona opravljajo dejavnost po tem zakonu in izpolnjujejo pogoje iz Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1), lahko opravljajo dejavnost pod pogoji, opredeljenimi v ZGeoD-1 še največ do 1. 6. 2019.

 

 

Novica je bila objavljena na spletni strani MOP, 4.1.2019.