Novica  

17.05.19

Akcija nadzora gradnje nedovoljenih objektov 2019

 

 

Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med 1. februarjem 2019 in 1. aprilom 2019 izvedla koordinirano akcijo, ki je bila usmerjena v odkrivanje nedovoljenih gradenj v zvezi s tistimi objekti, za katere je bila na inšpektorat podana pobuda oziroma prijava. Prvenstveno je bil nadzor usmerjen v gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov katerih nadzor je v širšem interesu. V akciji je sodelovalo 55 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 469 inšpekcijskih nadzorov in 119 zaslišanj. 

 

Gradbeni inšpektorji so preverjali, ali se gradnje objektov izvajajo na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj oziroma skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem. V primeru, da je bilo v sklopu akcije ugotovljen nedovoljen objekt, je gradbeni inšpektor izrekel ukrep. Tako so inšpektorji odprli 362 postopkov, od tega 354 upravnih inšpekcijskih postopkov (v 224 zadevah inšpekcijski postopki še tečejo) in 8 prekrškovnih postopkov, v katerih bilo izdano eno pisno opozorilo ena odločba z izrečenim opominom, ena odločba o prekršku v višini izrečene globe 1.000,00 EUR in štirje plačilni nalogi v skupni višini izrečenih glob 5.500,00 EUR.

 

V 134 upravnih inšpekcijskih postopkih, v katerih je že bilo odločeno oziroma je bil ugotovitveni postopek zaključen, je bilo izdanih 83 inšpekcijskih odločb, in sicer: za 76 nelegalnih objektov so izdali odločbe, s katerimi so odredili ustavitev gradenj ter določili rok za odstranitev objektov; za dva nevarna objekta so izdali odločbi, s katerima odredili takojšnjo prepoved uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanj; za tri neskladne objekte, pa so bile izdane odločbe, s katerimi je bila gradnja ustavljena ter je bil zavezanec napoten na pridobitev spremenjenega gradbenega dovoljenja; zaradi neskladne uporabe objekta sta bili izdani dve odločbi, s katerima je bila odrejena prepoved uporabe objekta do izdaje uporabnega dovoljenja oziroma pravnomočnosti novega gradbenega dovoljenja.

 

V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so bili zavezanci v 12 primerih, na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, opozorjeni na ugotovljene nepravilnosti ter jim je bil odrejen rok za njihovo odpravo, z opozorilom, da v kolikor nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, bodo izrečeni drugi ukrepi, in sicer v skladu z Gradbenim zakonom. Izrečen je bil tudi en ukrep na zapisnik.

 

V zadevah, ki so bile predmet nadzora v okviru akcije in nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene, so gradbeni inšpektorji postopke ustavili. Tako je bilo, 14. maja 2019, izdanih 48 sklepov o ustavitvi postopkov in 54 ustavitev postopka na zapisnik. V eni zadevi je bilo na zapisnik ugotovljeno, da je inšpekcijski zavezanci sam izvršil odločbo.

 

Akcija je pokazala, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih objektov še vedno zelo visok. V primeru 134 upravnih postopkov, ki so bili uvedeni v akciji nadzora nedovoljenih gradenj objektov, v zadevah, kjer je podana prijava oziroma pobuda  ter je že bilo odločeno oziroma je bil ugotovitveni postopek zaključen, je bilo ugotovljenih kar 83 nedovoljenih objektov. V 63 % uvedenih postopkov, pa še ni odločeno oziroma ugotovitveni postopek še poteka, zato je pričakovati, da bo odstotek ugotovljenih nedovoljenih objektov po dokončanju vseh upravnih zadev bistveno višji.

 

 

Kaj je nedovoljen objekt:

Gradbenega zakona (GZ) določa, da je nedovoljen objekt nelegalen objekt, neskladen objekt ali nevaren objekt. Nelegalen objekt je objekt, ki se gradi ali ki je zgrajen brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, če ga gradbeno-tehnično ni mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem; nelegalen objekt sta tudi objekt, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja odpravljeno ali razveljavljeno in objekt, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, če je zgrajen v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom ali drugim predpisom občine. Neskladen objekt je objekt, ki ima pravnomočno gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je zgrajen v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, tako, da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in pri tem ne gre za dopustna odstopanja v skladu s 66. členom GZ. Nevaren objekt pa je objekt, ki ne izpolnjuje bistvenih zahtev, tako da neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi, premoženje večje vrednosti, promet ali sosednje objekte.

 

 

Objavljeno na spletni strani MOP 16.5.2019.