Izpostavljena novica  

02.12.19

POŽARNA VARNOST:
Z NOVIMI POJASNILI MOP SE NE STRINJAMO

 

 

Člani IZS iz področja požarne varnosti ugotavljajo, da se po začetku uporabe novega GZ več ne naročajo in izdelujejo študije požarne varnosti, prav tako pa se še ne naročajo in izdelujejo načrti s področja požarne varnosti, kot so predvideni v 16. členu Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z gradnjo objektov. Ob raziskovanju, zakaj je temu tako, smo ugotovili, da je zakonodaja na tem področju precej nejasna, pomanjkljiva, celo medsebojno neusklajena, zato smo MOP prosili za tolmačenje,  novica z dne 12.6.2019. MOP nam je odgovoril sredi avgusta, dopis z dne 14.8.2019 je objavljen  tukaj (107 KB).

 

Stroke poslano pojasnilo ni zadovoljilo, saj v primeru delovanja v skladu s tolmačenjem MOP izpolnjevanje bistvene zahteve požarne varnosti ne bo ustrezno zagotovljeno, hkrati pa je pojasnilo MOP-a v nasprotju z določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) iz katerega izhaja, da je načrtovanje ukrepov požarne varnosti poklicna naloga pooblaščenih inženirjev s področja požarne varnosti (PI PV) in ne kateregakoli pooblaščenega inženirja ali pooblaščenega arhitekta. Zato smo znova apelirali na MOP, da se spremembe in dopolnitve Pravilnika o Požarni varnosti v stavbah sprejmejo nemudoma, saj se ob trenutnem stanju intenzivno gradijo požarno nestrokovno obdelani, posledično nevarni objekti, saj je očitno načrtovanje požarne varnosti za vse manj zahtevne objekte dovoljeno deležnikom, ki so brez za to potrebnih znanj. To je še toliko bolj kritično zaradi tega, ker so kriteriji za razvrščanje objektov kljub odločnemu nasprotovanju stroke postavljeni na način, da v razred zahtevnih objektov spadajo le še redki objekti, večina objektov pa se šteje med manj zahteve objekte, čeprav je njihova zahtevnost bistveno višja, kot bi lahko sklepali le iz tega izraza. 

 

Dopis je objavljen  tukaj (258 KB).

 

Od MOP smo dobili nov odgovor, ki pa je še bolj zaskrbljujoč od prvega, saj je očitno v nasprotju s hierarhijo prava. Jasno je namreč, da je zakon nad pravilnikom. ZAID velja natanko tako, kot je napisan, kar pomeni, da lahko požarno varnost načrtujejo le PI PV, MOP pa v svojem odgovoru navaja, da se o tem, kateri strokovnjaki bodo vključeni v izdelavo projekta za izvedbo, odloči vodja projekta. S tem, da se vodja projekta odloča, ali bo določeno stroko sploh vključil v projekt ali ne, se nikakor ne strinjamo. Zagotovitev požarne varnosti je v javnem interesu, kar je jasno in nedvoumno razbrati iz zakona, zato to ne more biti prepuščeno odločitvi posameznega vodje projekta.

 

Nov MOP-ov odgovor je objavljen  tukaj (106 KB).

 

Ker smo ob odsotnosti zavedanja o pomembnosti požarne varnosti oz. volje po ureditvi tega področja s strani MOP z naše strani izčrpali vse možnosti, ki jih imamo, da bi pripomogli k primerni ureditvi, smo se odločili, da o dogajanju obvestimo tudi druge organizacije, neposredno povezane s tem področjem. Tako smo se obrnili na Ministrstvo za obrambo skupaj z Upravo za zaščito in reševanje, dopis najdete  tukaj (1.3 MB),  Slovensko združenje za požarno varstvo, dopis najdete  tukaj (572 KB),  in Gasilsko Zvezo Slovenije, dopis najdete  tukaj (276 KB). 

 

Dodatno smo o problematiki obvestili tudi ZAPS, hkrati pa jih pozvali, da k spoštovanju zakona pozovejo tudi svoje člane. Dopis je objavljen  tukaj (255 KB). 

 

 

 Arhiv »