Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev geodetov, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Prostorski vidiki upravljanja s poplavami - zakonodaja, prostorski načrti in vodarski omilitveni ukrepi
Vsebina
Na izobraževanju bodo predstavljena načela in vsebine Evropske Poplavne direktive. Predstavljena bo slovenska zakonodaja in pravna praksa, ki obravnava škodljivo delovanje poplav ter daje osnove za odločanje glede posegov v prostor. Za obvladovanje poplavne ogroženosti oziroma za zmanjševanje škod se načrtujejo omilitveni ukrepi. Strokovne osnove za izvajanje zakonodaje so tudi hidrološko hidravlične študije, ki analizirajo obstoječe poplavne nevarnosti na obravnavanih območjih v Sloveniji. Glede na stanje nevarnosti poplav, ki so prikazane na kartah merila 1:5000 (narejene tudi v večjem merilu), se k prostorskim načrtom izdajajo mnenja upravnega organa s področja upravljanja z vodami, ustreznosti okoljskih poročil in sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na okolje. Enako se na osnovi hidrološko hidravličnih poročil izdajajo tudi vodna soglasja za graditev objektov. Večina omilitvenih ukrepov, ki so predlagani v prostorskih načrtih ali v načrtih zmanjševanja poplavne ogroženosti, je tehnične narave. To so predlogi izgradnje visokovodnih nasipov, vodnih zadrževalnikov in povečevanje pretočne sposobnosti korit strug. Na izobraževanju bodo predstavljene prednosti in pomanjkljivosti vsakega izmed načinov obvladovanja poplavne nevarnosti, prikazani pa bodo tudi vplivi kombinacij vodarskih posegov oziroma predlogov na spreminjanje poplavne nevarnosti v širšem prostoru (vplivnem prostoru).
Predavatelji
dr. Lidija GLOBEVNIK, univ.dipl.inž.grad.
mag. Sonja ŠIŠKO - NOVAK, univ.dipl.inž.grad. - iS PROJEKT d.o.o.
Datum
07. Maj 15
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
13:00 - Predstavitev načel in vsebin evropske Poplavne direktive dr. Lidija GLOBEVNIK, univ.dipl.inž.grad.
14:45 - Odmor
15:00 - Slovenska zakonodaja in pravna praksa, ki obrava škodljivo delovanje poplav mag. Sonja ŠIŠKO - NOVAK, univ.dipl.inž.grad. - iS PROJEKT d.o.o.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 4 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.