Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev geodetov in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Nadzorovana gradnja - Nadzor pri graditvi objektov- Zasedeno!
Vsebina
Gradnja je enkraten in neponovljiv proces. Ne ponavljajo se ne objekt, ne namen, ne udeleženci, ne lokacija, ne pogoji, ne čas gradnje, ne vreme in tudi ne stroški. Zato je treba v ta proces pristopiti strokovno, inovativno, z znanjem, izkušnjami ter z veliko mero predvidevanja in strpnosti. Predvsem pa z jasno opredeljenim ciljem naročnika. Slovenski pravni red nadzoru daje naloge in odgovornosti, da nadzira skladnost gradnje s projektno dokumentacijo, soglasji in predpisi. Zakon o graditvi objektov ZGO-1 nadzornika obravnava kot udeleženca pri graditvi z vidika zaščite javnega interesa in strokovne ter pravne zaščite investitorja. Da bi svojo nalogo opravil korektno mora poznati stroko in predpise, potrebna pa so tudi pravna in organizacijska znanja. Zato se mora nadzornik stalno izobraževati. Investitorji, projektanti, izvajalci pa tudi nadzorniki sami si vloge, naloge in pristojnosti nadzora v praksi razlagajo različno, velikokrat v luči lastnih spoznanj, izkušenj in interesov. Velikokrat so obremenjeni z izkušnjami iz preteklosti, ko so bile pristojnosti in odgovornosti opredeljene nekoliko drugače. Predstavljen bo priročnik za nadzor pri graditvi, v katerem so podrobneje pojasnjene in razložene naloge nadzornika kot jih opredeljuje gradbena zakonodaja, in kako nadzor opredeljujejo in obravnavajo drugi dokumenti. Predstavljeno bo, kako vstopi nadzornik v proces gradnje, kako poteka delo nadzornika ter njegove naloge in obveznosti, pravice, kontakti in komuniciranje, pa tudi obveznosti, pravice in odgovornosti do drugih udeležencev pri gradnji. Na koncu je predvidena razprava, katere namen je razčistiti in pojasniti morebitna vprašanja, dileme in nejasnosti. Izobraževanje je namenjeno investitorjem, projektantom, nadzornikom izvajalcem. Poudarek bo na vsebinah, ki bodo zanimale večino udeležencev. Program bo dopolnjen januarja 2014.
Predavatelji
Anton ŠAJNA, univ.dipl.inž.grad.
Datum
05. Februar 14
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Nadzorovana gradnja - Nadzor pri graditvi objektov Anton ŠAJNA, univ.dipl.inž.grad.
16:00 - Odmor
16:15 - Razprava Anton ŠAJNA, univ.dipl.inž.grad.
17:00 - Konec razprave
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.