Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev geodetov, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, arhitekte in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč
Vsebina
15. avgusta 2012 so stopila v veljavo določila Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih - ZKZ-D (Ur. l. 58/2012). Četrti odstavek 3.g člena določa, da mora biti projektna dokumentacija izdelana na način, da je možno posameznim objektom nedvoumno določiti podatke, ki so potrebni za izračun odškodnine: »Poleg sestavin, ki jih določa predpis, ki ureja projektno dokumentacijo, mora projektna dokumentacija za objekte, za katere je določena obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti, vsebovati tudi podatek o vrsti in površini dejanske rabe, na kateri leži tlorisna površina objekta, pri čemer se dejanska raba povzame iz evidence dejanske rabe v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo« (4. odstavek 3.g člena) Te spremembe neposredno vplivajo na izdelavo geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Spremembe vplivajo tako na izdelke v naprej, kot tudi na večino geodetskih načrtov in projektne dokumentacije, ki je bila izdelana za gradbena dovoljenja izdana po sprejetju predhodnih sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C – Ur. l. 43/2011). Novela zakona ZKZ-D namreč v sedmem členu predvideva vračilo preveč plačanih odškodnin.
Predavatelji
mag. Marijana VUGRIN, univ.dipl.inž.geod.
Petra OSTANEK, univ.dipl.inž.arh.
Datum
30. Avgust 12
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Vsebina novele zakona mag. Marijana VUGRIN, univ.dipl.inž.geod.
15:30 - Dejanska raba in bonitete – kako in od kod pridobivamo podatke? mag. Marijana VUGRIN, univ.dipl.inž.geod.
15:45 - Geodetski načrt mag. Marijana VUGRIN, univ.dipl.inž.geod.
16:20 - Odmor
16:30 - Definicija tlorisne površine, ki se uporablja za “tlorisno velikost stavbe na stiku z zemljiščem” Petra OSTANEK, univ.dipl.inž.arh.
16:45 - Opredelitev velikosti in lege objekta na zemljišču” Petra OSTANEK, univ.dipl.inž.arh.
17:15 - Izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča” Petra OSTANEK, univ.dipl.inž.arh.
17:30 - Obrazložitev posameznih primerov” Petra OSTANEK, univ.dipl.inž.arh.
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 40,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 40,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.