Matične sekcije  


Spletni portal "Geodetski načrti"

Topografski ključ za geodetske načrte je priloga v maju 2004 sprejetega Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004) . Izdala ga je Geodetska uprava Republike Slovenije, namenjen pa je izdelavi in uporabi geodetskih načrtov v merilih, večjih od merila 1 : 5000. Glavni namen topografskega ključa je doseči določeno stopnjo standardizacije in poenotenja izdelkov, s tem izdelovalcem olajšati odločitev o vsebini prikaza in samo izdelavo geodetskega načrta, hkrati pa uporabnikom poenostaviti uporabo. Geodetska uprava je njegovo pripravo zaupala Matični sekciji geodetov pri inženirski zbornici Slovenije, pri pripravi pa so sodelovali Matej Hašaj, Miran Brumec, Jurij Mlinar in doc. dr. Dušan Petrovič. Pravilnik uvaja poenotenje vsebine in oblike ter opredeljuje odgovornosti pri grafičnih izdelkih v največjem merilu, ki nastajajo kot izdelek geodetskih storitev.

 

Topografski ključ nadomešča Pravilnik o znakih za temeljne topografske načrte (Uradni list SRS, št. 29/1982) v delu, ki se nanaša na merila, večja od 1 : 5000; zadnji izdani topografski ključ, ki je bil prirejen še klasičnemu načinu izdelave geodetskih (takrat topografskih) načrtov v velikih merilih. Danes se geodetski načrti izdelujejo s pomočjo različnih računalniških programov, končni izdelek pa je digitalni zapis geodetskega načrta v računalniškem formatu, odvisnem od uporabljenega programskega okolja. Določila topografskega ključa so neodvisna od uporabljene programske rešitve.

 

Klasifikacija objektov v topografskem ključu v največji možni meri sledi Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena ( Uradni list RS, št. 33/200 3). V tej uredbi predpisana klasifikacija je izvedena iz enotne klasifikacije objektov z naslovom Classification of Types of Constructions (CC), ki se uporablja v Evropski uniji. Ne glede na to je mogoče, da se v nekaterih podzakonskih predpisih posameznih področij uporablja drugačna klasifikacija, kar pomeni neusklajenost s klasifikacijo v topografskem ključu za geodetske načrte. Ob tem se morajo tako izvajalci kot uporabniki zavedati, da je popolna določitev vseh objektov in pojavov, ki se lahko prikazujejo na geodetskem načrtu, nemogoča. Takšen ključ bi bil preobsežen in nepregleden, pa kljub vsemu še ne bi zajel vseh objektov. Zaradi tega pričujoči topografski ključ ne more in tudi ne predstavlja edinega možnega ali celo popolnega nabora vsebine, ki se lahko prikaže na geodetskem načrtu. Končna odločitev o vsebini in o načinu prikaza je še vedno odvisna od naročnika, ki lahko predlaga dodatne vsebine geodetskega načrta in od odgovornega geodeta, ki glede na namen geodetskega načrta strokovno odloči o primerni vsebini in obliki ter s podpisom in z navedbami v certifikatu geodetskega načrta za izdelek tudi strokovno odgovarja.

 

Topografski ključu je bil leta 2004 natisnjen in izdan v obliki knjižne publikacije. Zaradi občasnih sprememb in dopolnitev nabora topografskih znakov, pa tudi zaradi lažje manipulacije je topografski ključ že od začetka dostopen tudi v digitalni različici na teh medmrežnih straneh, kjer so vsebovani tudi primeri tipičnih geodetskih načrtov. Ob digitalni različici je vedno naveden čas zadnje spremembe in začetek veljavnosti prenovljene različice, v vsebini pa so spremembe glede na predhodno različico posebej označene. Da pa so spremembe in dopolnitve kar čimbolj usklajene s potrebami in težavami izdelovalcev in uporabnikov geodetskih načrtov prosimo vse, da morebitne pripombe ali predloge, pa tudi morebitne nejasnosti pri uporabi topografskega ključa posredujete g. Mateju Hašaju na naslov  matej.hasajping@luzpong.si.

 

 

doc. dr. Dušan Petrovič


Materiali

 Uporabnikom topografskega ključa (396 KB)

 Topografski ključ (1004 KB)

 Certifikat (24 KB)

 


Povezave

 GU RS