Matične sekcije  


Priročniki, navodila, usmeritve MSE

PRIROČNIK: OZNAČEVANJE INSTALACIJSKIH IN DISTRIBUCIJSKIH ENERGETSKIH KABLOV, november, december 2019

 

Decembra 2014 je inženirska zbornica Slovenije izdala priročnik "Označevanje instalacijskih in distribucijskih energetskih kablov".

Razvoj tehnike gre nezadržno naprej, predpisi se spreminjajo in prilagajo novim dognanjem, zato smo se na Matični sekcije elektro inženirjev odločili podpreti izdajo priročnika z noveliranimi in dopolnjenimi vsebinami. 

Priročnik je namenjen projektantom in izvajalcem kot pripomoček pri določanju ali prepoznavanju karakteristik in sestave kablov. Na tržišču se pojavljajo kabli različnih proizvajalcev (dobaviteljev) in različnih oznak, ki so odvisne in vezane na uporabljene standarde.

Vanj smo uvrstili posebno poglavje o označevanju požarne odpornosti kablov, ki izvira iz evropske Uredbe. Vsebina se omejuje na energetske inštalacijske in distribucijske kable ter kable za meritve in signalizacijo. Zaradi celovitosti vsebine so kabli za fotonapetostne sisteme povzeti v posebnem poglavju.

 

Noveliran priročnik je objavljen  tukaj (1.8 MB).

 

 


PRIROČNIK: PREGLED ZAKONODAJE, STANDARDOV IN IZRAZOSLOVJA S PODROČJA FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV, avgust 2019

 

Marca 2013 je Inženirska zbornica Slovenije izdala priročnik "Pregled predpisov, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov". Razvoj tehnike gre nezadržno naprej, predpisi se spreminjajo in prilagajo novim dognanjem, zato smo se na Matični sekciji elektro inženirjev odločili podpreti izdajo priročnika z noveliranimi in dopolnjenimi vsebinami. Pri tem smo uspešno sodelovali z Matično sekcijo inženirjev tehnologov in drugih inženirjev na področju ukrepov požarne varnosti.

MSE izdaja omenjeni dokument kot pripomoček investitorjem, projektantom in izvajalcem z namenom zagotavljanja varnosti obratovanja fotonapetostnih sistemov v celotni življenjski dobi.

Namen tega dokumenta je na enem mestu zbrati zahteve za projektiranje, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje fotonapetostnih elektrarn, ki so razpršene v različnih zakonodajnih aktih, tehničnih smernicah in standardih s področja elektrotehnike, energetike, gradbeništva in požarne varnosti.

 

Priročnik je objavljen  tukaj (4.3 MB).

 

 


PRIROČNIK: TELEKOMUNIKACIJSKI PRIROČNIK - OPTIČNA DOSTOPOVNA OMREŽJA V PROSTORU, oktober 2018


Matična sekcija elektro inženirjev je pripravila Telekomunikacijski priročnik - optična dostopovna omrežja v prostoru. Kratek opis izbranih izsekov obširnega področja telekomunikacij daje informacije o zahtevnosti projektiranja, gradnji in obratovanju optičnih telekomunikacijskih omrežij in storitev. Priročnik podaja tehnične značilnosti dostopovnih komunikacijskih omrežij v prostoru, njihovo arhitekturo in sistemski značaj posameznih vrst dostopovnih omrežij. Opisuje način projektiranja in izgradnje. Prav tako so navedene evropske smernice, zakoni, standardi in predpisi, potrebni pri izgradnji širokopasovnih dostopovnih komunikacijskih omrežij.

Cilj telekomunikacij je poslati naročnikom storitev najboljše kakovosti s čim manjšo porabo pasovne širine in moči in s pomočjo najpreprostejše telekomunikacijske strojne opreme.

Projektanti, izvajalci in nadzorni inženirji so odgovorni, da so telekomunikacijske instalacije, inženirski objekti in telekomunikacijska omrežja projektirani in zgrajeni tako, da so varni tako v času graditve kot po začetku obratovanja ter usposobljeni za tehnično pravilno delovanje komunikacijskih storitev. 

Priročnik je objavljen  tukaj (2.8 MB).

 

 


PRIROČNIK: POZNAVANJE OBVEZNOSTI IN DOLŽNOSTI PREGLEDNIKA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ, junij 2017

 

Matična sekcija elektro inženirjev in Odbor NNELI s shemo ETEST sta pripravila Priročnik o poznavanju obveznosti in dolžnosti preglednika električnih inštalacij: Nizkonapetostne električne inštalacije in sistemi za zaščito pred delovanjem strele. Priročnik je namenjen projektantom in nadzornikom ter odgovornim vodjem del kot pripomoček z osnovnimi informacijami o tem, kaj je treba zahtevati v fazi izvajanja del in po zaključku del od preglednika nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito pred delovanjem strele. Predmetni priročnik ne podaja podrobnih navodil o delu preglednika. Z njim želimo le z osnovnimi prikazi podati, kaj lahko zahtevamo in kakšen izdelek lahko pričakujemo od preglednika. Seveda so zahteve lahko tudi širše, če je to opredeljeno s pogodbo oz. naročilom (ali popisom del).

Priročnik je objavljen  tukaj (497 KB).

 

 


PRIROČNIK: PREGLED VRST OZEMLJIL IN IZRAČUNI, november 2016

 

V praksi se vsak projektant in izvajalec električnih inštalacij srečata s problematiko ozemljitve objektov in njihovih prevodnih delov. Pri tem se srečamo z različnimi vrstami ozemljilnih materialov in sistemov ter pogoji njihovega polaganja in povezovanja. Zato smo se v sekciji odločili, da podamo in prikažemo osnovne rešitve oz. izračune različnih ozemljil. Namen priročnika ni podajanje navodil, kako objekt (in osebe in naprave v njem) sistemsko zaščititi pred vplivi električnega udara, ampak je prikazan le en segment celovite zaščite objekta pred delovanjem strele (LPS). Za kompleksnejše sisteme so seveda potrebni drugačni pristopi.

Priročnik je objavljen  tukaj (506 KB).

 

 


NAVODILA: PREGLED NAPAJALNIH SISTEMOV ZA POLNILNE POSTAJE ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV, januar 2015

 

Število električnih avtomobilov v Evropi (in seveda v Sloveniji) vztrajno raste. To seveda posledično terja razvoj in izgradnjo celotne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do postavitve napajalnih postaj. Navodila podajajo pojasnila na vprašanja, vezana na zahteve, ki jim morajo zadostiti napajalne postaje. Izhodišče za pripravo dokumenta je standard SIST EN 61851-1:2011, Sistem za napajanje električnih vozil preko kabla – 1. del: Splošne zahteve. Poglavja v tem dokumentu vključujejo značilnosti in pogoje obratovanja napajalnih naprav in povezave z vozilom, značilnosti in pogoje za operaterje ter zahteve za električno varnost tretjih oseb.

Navodila so objavljena  tukaj (1.1 MB).

 

 


PRIROČNIK ZASILNE/NUJNOSTNE RAZSVETLJAVE - Centralni napajalni sistem, januar 2015

 

Priročnik je namenjen projektantom kot pripomoček pri načrtovanju zasilne/nujnostne razsvetljave s centralnimi napajalnimi sistemi. Pri teh sistemih se največkrat pojavi vprašanje izvedbe inštalacijskega sistema v požarnih sektorjih površine več kot 1.600 m2. Primeri izvedbe inštalacijskega sistema, montaže opreme, priprave prostora itd. so podani v nadaljevanju. Z izdajo priročnika je zbornica zbrala povzetke zahtev. Namen izdaje je seznaniti se s predpisi in omogočiti kakovostnejšo izdelavo načrtov.

Priročnik je objavljen  tukaj (897 KB).

 

 


PRIROČNIK ZASILNE/NUJNOSTNE RAZSVETLJAVE - Evakuacijske poti in drugi nameni, januar 2015

 

Priročnik je namenjen predvsem projektantom in tudi vzdrževalcem kot pripomoček pri načrtovanju in vzdrževanju zasilne/nujnostne razsvetljave. Zbrani so važnejši povzetki iz zakonov, pravilnikov, tehničnih smernic in standardov z omenjenega področja. Treba je omeniti, da so si na določenem področju predpisi protislovni. Tudi na to temo so v priročniku podane obrazložitve. Zasilna/nujnostna razsvetljava zaradi svojega pomena s požarnovarnostnega vidika zahteva, da se ji projektant posebej posveti in da skrbno načrtuje rešitve.

Priročnik je objavljen  tukaj (336 KB).

 

 


USMERITVE MSE: Pridobivanje dokumentov in postopki priključevanja objektov na distribucijsko elektro energetsko omrežje, september 2014

 

Pri Inženirski zbornici Slovenije smo pripravili prikaz postopkov, kot ga sami razumemo na podlagi preučitve obstoječih zakonskih predpisov. Prikaz postopkov smo izdelali v obliki usmeritev MSE kot pomoč projektantom pri njihovem vsakodnevnem delu. Dokument je objavljen  tukaj (440 KB).

Sočasno želimo s podanim prikazom opozoriti na zapletenost sedaj veljavnih postopkov.

 

 


PRIROČNIK SHEM V ELEKTROTEHNIKI - RAZSVETLJAVA, april 2014

 

Gradivo priročnika je sestavljeno iz:

- tekstualnega dela, ki je objavljen  tukaj (155 KB),

- grafičnega dela, ki je objavljen  tukaj (1.1 MB) in

- grafičnega dela po posameznih shemah, ki je objavljen  tukaj (839 KB).

 

Priročnik je namenjen prvenstveno projektantom kot pripomoček pri načrtovanju vezalnih in krmilnih sistemov razsvetljave. Sestavljen je v obliki nabora primerov različnih shem, in sicer tako, da je podane primere možno nadgraditi skladno s predlogi in dodatnimi rešitvami.

 

 


PREGLED PREDPISOV, STANDARDOV IN IZRAZOSLOVJA S PODROČJA FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV, marec 2013

 

Namen dokumenta je zbir zahtev za projektiranje, gradnjo in obratovanje fotonapetostnih sistemov, ki so razpršene v različnih zakonodajnih aktih, tehničnih smernicah in standardih s področja elektrotehnike, energetike, gradbeništva in požarne varnosti. Dokument podrobneje obravnava le specifike fotonapetostnih sistemov. Znotraj dokumenta so tudi opozorila na druge zahteve, ki izhajajo iz nizkonapetostnega distribucijskega omrežja in nizkonapetostnih izmeničnih instalacij.
Vsebina: V drugem poglavju so zbrani standardi in njihov kratek opis, iz katerega je možno razbrati, kateremu področju fotonapetostnih sistemov je namenjeno. V tretjem poglavju so razloženi izrazi in definicije. Četrto in peto poglavje vsebujeta tehnične zahteve, ki izhajajo iz zahtev v tehnični smernici in standardih. V šestem poglavju so predstavljene meritve, ki jih mora imeti PV sistem. V sedmem in osmem delu so podane zahteve iz veljavnih predpisov v Sloveniji.
Priročnik obsega 64 strani in je objavljen v elektronski obliki tako, da si ga lahko natisnete brezplačno in je objavljen  tukaj (765 KB).