Izpostavljena novica  

06.11.18

ZBOR JE SKLICAN ZA 23.11.2018

 

 

petek, 23. novembra 2018  ob 14. uri, bo v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10b, Ljubljana, potekal zbor Matične sekcije gradbenih inženirjev

 

 

DNEVNI RED:

1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev zbora, glasovanje o dnevnem redu

2. Poročilo o realizaciji sklepov zbora MSG z dne 6.3.2018

3. Pregled tolmačenja GZ in ZAID s strani IZS, uskladitev skupnega stališča MSG in članov MSG ter odgovornost predsednika IZS in generalne sekretarke IZS

4. Pregled spornih členov Statuta IZS, Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev in disciplinskega pravilnika IZS ter uskladitev skupnega stališča MSG in članov MSG

5. Izvedba aktivnosti ob podpori IZS za spremembo spornih in neustavnih členov

6. Predlog spremembe Statuta IZS glede funkcije predsednika izpitne komisije (Funkcija predsednika izpitne komisije naj se profesionalizira, ali se spremeni statut tako, da je lahko predsednik komisije za strokovne izpite tudi neaktiven pooblaščeni inženir)

7. Razno

 

 

 

V primeru, da pol ure po sklicu zbora MSG zbor ni sklepčen, to pomeni da ni prisotna najmanj desetina vseh članov matične sekcije, se zbor preloži na isti dan 23. novembra 2018 ob 15. uri v istih prostorih, kot je predvideno za prvi sklic. Takrat bo zbor matične sekcije veljavno odločal ne glede na število prisotnih članov.

 

 

Zaradi lažje organizacije zbora vas prosimo, da vašo prisotnost najavite na e-naslov  maja.stempiharping@izspong.si.

 

 

 

 Vabilo na zbor MSG (203 KB)

 

 Zapisnik zbora MSG z dne 6.3.2018 (150 KB)

 

 

 

 

Predsednik UO MSG

dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.grad., l.r.

 

 

 

 Arhiv »