Izpostavljena novica  

27.06.18

ZBIRAMO PRIJAVE
ZA ČLANE NADZORNIH KOMISIJ

 

 

Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev (Uradni list Republike Slovenje, št. 37/2018, z dne 1. 6. 2018)  določa, da strokovni nadzor izvaja nadzorna komisija, ki jo iz nabora članov nadzorne komisije s sklepom imenuje predsednik strokovnega sveta. Člane nadzorne komisije imenuje upravni odbor zbornice na predlog upravnih odborov matičnih sekcij.

 

 

Člane IZS obveščamo, da do 31. 7. 2018 zbiramo prijave za kandidate za člane nadzornih komisij.

 

 

Za člana nadzorne komisije je lahko imenovan pooblaščeni inženir z aktivnim poklicnim nazivom ali poklicnim nazivom v mirovanju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 

- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,

 

- ima opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja ali strokovni izpit s področja inženirskih storitev po zakonu, ki obravnava graditev objektov, za stopnjo izobrazbe iz predhodne alineje,

 

- ima najmanj petnajst let delovnih izkušenj po opravljenem izpitu iz prejšnje alineje kot pooblaščeni inženir,

 

- je poklicne naloge pooblaščenega inženirja opravljal zadnjih pet let pred imenovanjem za člana nadzorne komisije.

 

 

Za člana nadzorne komisije ne more biti imenovana oseba:

 

- ki je bila pravnomočno spoznana za krivo v disciplinskem postopku zbornice,

 

- ki opravlja funkcijo predsednika zbornice, člana upravnega odbora zbornice ali člana disciplinskega organa zbornice.

 

 

V prijavi je potrebno navesti:

 

- identifikacijsko številko pooblaščenega inženirja,

 

- strokovno področje po 4. členu ZAID ter ožje področje stroke,

 

- deset najvidnejših referenc s svojega strokovnega področja (opis na polovici strani A4 za vsako referenco – opis karakteristik objekta in vlogo pooblaščenega inženirja pri njem).

 

 

 

Prijave sprejemamo na elektronski naslov:  izsping@izspong.si.

 

 

 

Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev je objavljen  tukaj (129 KB).

 

 

 

 

Vabljeni k sodelovanju!

 

 

 Arhiv »