Izpostavljena novica  

25.01.19

UO MSS je na
Vlado RS naslovila vprašanja o sNES

 

Upravni odbor Matične sekcije strojnih inženirjev je na Vlado RS naslovil vprašanja vezana na sNES.

 

Z novim letom je za javni sektor nastopila zakonska obveza uporabe lastnih stavb samo še kot skoraj nič-energijskih.

 

»Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020«, sprejet s strani prejšnje Vlade RS aprila 2015, opredeljuje takšne stavbe z dvema meriloma:

• največjo dovoljeno vrednostjo primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto in

• najmanjšim deležem obnovljivih virov energije, izraženim z RER po REHVA.

 

V Akcijskem načrtu za skoraj nič-energijske stavbe (v nadaljevanju: AN sNES) so na strani 7 zapisani tudi zastavljeni vmesni cilji (za leti 2015 in 2018) novogradenj in celovitih prenov.  

 

S tem v zvezi smo zaprosili za naslednje odgovore:

1. Ali je javni sektor z novim letom v primerih lastnih novih stavb dejansko pričel z izključno uporabo samo še skoraj nič-energijskih stavb (v nadaljevanju: sNES), to je tistih, ki izpolnjujejo obe postavljeni merili v AN sNES?

2. Ali morajo vse tiste nove javne stavbe (vrtci, šole, zdravstveni domovi, upravne pisarne …), katerim je bilo gradbeno dovoljenje izdano po uveljavitvi Energetskega zakona (v nadaljevanju: EZ-1), to je v času veljavnosti zakona, zakon pa postavlja zahteve in merila ravno za njihovo uporabo, pri izdaji uporabnega dovoljenja izpolnjevati postavljeni merili iz AN sNES?

3. Ali sta MOP in MzI od sprejema AN sNES do danes pripravili kakšna navodila za pooblaščene arhitekte in inženirje z namenom pravočasne izpolnitve postavljenih rokov v EZ-1 glede pričetka uporabe samo še sNES? Na Inženirski zbornici Slovenije takšnega dokumenta z navodilom po posredovanju našim članom, nismo prejeli.

4. Ministrstvo za infarstrukturo (v nadaljevanju: MzI), ki je pristojno za energijo, je skladno s tretjim odstavkom 331. člena EZ-1 bilo, to je tudi še danes, zadolženo za pripravo poročil o napredku pri povečanju števila sNES, sicer za potrebe poročanja Evropski komisiji. Iz tega zaključujemo, da je moralo biti izvajanje zastavljenih ciljev v AN s strani MzI vseskozi spremljano in so podatki o dejanskem številu zgrajenih sNES znani. Prosimo vas, da nam omogočite vpogled v izdana dokazila (rEI, Elaborat učinkovite rabe energije …) glede Primarne energije in RER vseh tistih stavb, ki so bila s strani MzI prepoznana kot sNES in upoštevana v izdelanih »poročilih o napredku pri povečanju števila sNES«?

     

EZ-1 v prvem odstavku 331. člena nalaga vladi, da vsake tri leta obnovi akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020. Glede na to, da je bil AN sprejet aprila 2015, ali je bil ta dokument v zakonsko predpisanem roku prenovljen oziroma potrjen tako, da je primeren še v nadalje? Če ne, ali njegova ne-prenovitev pomeni, da je dokument neveljaven?

 

Ko prejmemo odgovor na dopis ga bomo objavili na spletni strani.

 

 Arhiv »