Izpostavljena novica  

11.06.19

UDELEŽBA VSAKEGA GRADBENIKA NA ZBORU
BO ODLOČALA O PRIHODNOSTI STROKE

 

 

Spoštovani članice in člani,

 

 

v nadaljevanju vam predstavljamo pomembne razloge, zakaj naj se člani Matične sekcije gradbenih inženirjev (MSG) udeležijo matičnega zbora v torek, 18. junija, z začetkom ob 17. uri, ko bo potekala razprava o koristih članov sekcije v sklopu IZS ali morebitni razdružitvi iz Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in o spremembah gradbene in poklicne zakonodaje (GZ in ZAID). Prevlada naj stališče večine, zato pridite na zbor in zaščitite svoje interese.

 

Zbora ne sklicuje predsednik MSG na lastno pobudo, ampak na zahtevo 60 članov oziroma manj kot 2 % članov sekcije, ki ima sicer več kot 3.000 članov. 

 

 

Za kaj se zavzemajo pobudniki zbora?

 

Pobudniki zbora se zavzemajo za spremembe v organizaciji zbornice, in sicer za spremembo statuta zbornice, po kateri bi imela MSG v sestavi skupščine tolikšen delež članov skupščine, kot je delež članov MSG v IZS. Zavzemajo se tudi za omejitev števila mandatov vseh funkcionarjev zbornice na dva mandata. Zavzemajo se tudi za to, da bi nadzorni inženirji in vodje del (p)ostali pooblaščeni inženirji. IZS očitajo, da v času priprave zakonodaje ni zaščitila interesa pooblaščenih inženirjev gradbene stroke, ki v praksi nastopajo kot vodje projektov (prej odgovorni vodje projektov) za stavbe in dopustila, da je prišlo do situacije, ko je po tolmačenju Ministrstva za okolje in prostor (MOP) vodja projekta za (stanovanjske) stavbe lahko le pooblaščeni arhitekt.

 

 

Sestava skupščine lani sprejeta na predlog MSG

 

Upravni odbor zbornice (UO IZS) pojasnjuje, da je določilo o sestavi skupščine, zapisano v statutu zbornice, skupščina sprejela na predlog MSG, pri čemer je bil v času sprejemanja statuta lani to edini takrat možen kompromis med sekcijami. Po njem ima MSG 5 članov več kot najmanjše sekcije (MST, MSGeo in MSRG) in 3 več kot MSE in MSS. Konsenza za omejitev mandatov na dva takrat ni bilo mogoče doseči.

 

 

Regulacija poklicev prilagojena evropski

 

Nadzorni inženirji in vodje del so imeli po ZGO-1 dve pooblastili in so lahko opravljali dva regulirana poklica: odgovorni nadzornik in odgovorni vodja del. Tudi po GZ in ZAID imajo dve pooblastili in lahko opravljajo dva regulirana poklica: nadzorni inženir in vodja del. Na ta način so jim bile z zakonom ohranjene pridobljene pravice. Po ZGO-1 so se tisti odgovorni nadzorniki in odgovorni vodje del, ki so imeli pooblastilo za zahtevne objekte, lahko nazivali pooblaščeni inženir, vendar pa to ni bil reguliran poklic in z nazivom ni bila povezana nobena pravica do opravljanja inženirskih storitev (projektiranja, nadzora, vodenja del). Z ZAID je termin pooblaščeni inženir dobil nov pomen – postal je reguliran poklic. ZAID je določil, da so se odgovorni projektanti preimenovali v pooblaščene inženirje in da se nadzorni inženirji in vodje del ne morejo več tako imenovati. Sprememba reguliranih poklicev je bila posledica odločitve MOP, da regulacijo poklicev prilagodi evropski.

 

 

Ohranjene vse pravice

 

Upravni odbor IZS se zaveda, da se nekateri nadzorni inženirji in vodje del z ureditvijo v ZAID ne strinjajo, a ugotavlja, da v času priprave zakonodaje preko svojih matičnih sekcij, ki primarno skrbijo vsaka za svojo stroko, niso uveljavljali svojih pripomb in da so jim bile z določbami ZAID ohranjene vse pravice za opravljanje inženirskih storitev, pridobljene po prejšnjem zakonu (ZGO-1). Res je, da so člani lani opozorili na težave pri kandidiranju nadzornih inženirjev na javne razpise za nadzor, a je minister za okolje in prostor lani novembra na vprašanja IZS jasno odgovoril, da nadzornik lahko za izvajanje nadzora določi tudi nadzornega inženirja (vpisanega v imenik pooblaščenih inženirjev), da je vodja nadzora lahko tudi nadzorni inženir (vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev) in da gospodarski subjekt, ki želi na trgu nastopati kot nadzornik po GZ, izpolnjuje pogoje po 14. členu ZAID tudi z nadzornim inženirjem in ne le s pooblaščenim inženirjem.

 

 

Takojšnje obvestilo omogoča pravočasno zaščito

 

Pomembno je, da nas člani takoj obvestite o morebitnih nepravilnostih, da se lahko kot zbornica pravočasno odzovemo in vas podpremo. V kolikor ste nas člani obvestili o identičnem problemu pri javnem naročilu vodenja del, ko so naročniki zahtevali pooblaščenega inženirja in ne vodje del, smo se prav tako uspešno odzvali, seveda z dokazili, ki ste nam jih predložili. V primerih, ko smo bili o spornih primerih praks seznanjeni po oddanem javnem naročilu, smo vplivali na bodoča javna naročila.

 

 

MOP obljubil popravek tolmačenja

 

Problem vodje projekta za (stanovanjske) stavbe je nastopil, ko je MOP izdal tolmačenje GZ, s katerim je pravico vodenja projekta in nadzora za stanovanjske stavbe omejil le na pooblaščene arhitekte. Vlogo vodje nadzora smo že uspešno rešili, medtem ko vlogo vodje projekta še aktivno rešujemo. Menimo, da predstavlja omenjeno tolmačenje zaradi nespoštovanja veljavnih predpisov nedopustno prakso, s čimer smo seznanili tudi MOP. Ker MOP tolmačenja navkljub javno izrečenim obljubam še ni popravil ali umaknil, smo zahtevali spremembo zakona in pripravili predlog avtentične razlage GZ, ki bi jo sprejel Državni zbor RS.

 

V času priprave zakona smo na IZS uspeli preprečiti, da bi v njem pisalo, da so vodje projekta, nadzora in gradnje  za stavbe le pooblaščeni arhitekti in v soglasju z vodstvom MSG je v zakonu zapisana sedanja dikcija.

 

Upravni odbor IZS pojasnjuje, da je soglašal z zakonodajo, ker je odražala pričakovanja in zahteve večine (in ne manjšine!) članstva, izražene v preteklih letih. Precej predlaganih rešitev je bilo za člane IZS sprva spornih, a smo skupaj dosegli, da so te zdaj v interesu večine članov IZS.

 

 

Skupaj smo tudi kot posamezni člani močnejši

 

Ker bi imel izstop članov MSG iz IZS nedvomno dolgoročne posledice v škodo neodvisni inženirski stroki, združeni v enotni zbornici, se upravni odbor IZS zavzema za enotnost.

 

Zavedamo se, da sta deregulacija poklicev in dejavnosti dolgoročni cilj Evrope in države. To lahko preprečimo le močni, združeni v prepoznavni zbornici. Parcialni interesi posameznih strok po razdružitvi in ustanovitvi več majhnih zbornic z manjšim številom članov in posledično vplivom tako ustrezajo na eni strani državi, na drugi pa velikim gospodarskim subjektom, ki jim neodvisni strokovnjaki, združeni v manjših gospodarskih subjektih, predstavljajo neposredno konkurenco. Pomembno pa je tudi, da vemo, da se MOP ne strinja z razdružitvijo in da nas je obvestil, da vsa javna pooblastila, tudi v primeru sklepa MSG o odcepitvi iz IZS, ostajajo na IZS.

 

Poleg navedenega odcepitev MSG iz IZS lahko traja več let. To bi pomenilo, da bi se MSG v tem času ukvarjala predvsem sama s sabo in ne z dnevnimi vprašanji svojih članov, kot je bil primer odcepitve matične sekcije arhitektov iz IZS, ki jo del članstva ZAPS tudi obžaluje.

 

Iz vsega navedenega upravni odbor IZS poziva vse člane MSG, da se udeležijo zbora MSG v torek, 18. junija, in izrazijo svoje stališče, saj je pomembno, da bo to odločitev večine in ne manjšine članov MSG.

 

 

 

Upravni odbor IZS:

 

Mag. Črtomir Remec, predsednik IZS                         

Andrej Pogačnik, predsednik UO MSG

Mag. Vinko Volčanjk, predsednik UO MSE

Mitja Lenassi, predsednik UO MSS

Dr. Bojan Pahor, predsednik UO MST 

Dr. Željko Vukelić, predsednik UO MSRG

Matej Kovačič, predsednik UO MSGeo

 

 

 

 

Ljubljana, 11.6.2019

 

 Arhiv »