Izpostavljena novica  

05.06.18

S 1.6.2018 SO V UPORABI
NOVI ZAKONI, PREDPISI IN AKTI IZS

 

Spoštovani člani IZS,

 

S 1. junijem sta se pričela uporabljati  Gradbeni zakon (GZ, Ur.l. RS št. 61/17) in  Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Ur.l. RS št. 61/17).

 

 

Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov

Uredba o razvrščanju objektov

 

Nov  Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov (Pravilnik, Ur.l. RS št. 36/18), ki je nasledil dosedanji Pravilnik o projektni dokumentaciji, je stopil v veljavo s 1.6.2018, nova  Uredba o razvrščanju objektov (Uredba, Ur.l. RS št. 37/18), ki je zamenjala dosedanjo Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena in Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, pa z 2.6.2018.

 

IZS ni zadovoljna ne s Pravilnikom ne Uredbo. Z MOP smo tvorno sodelovali do javne razprave in medresorskega usklajevanja, potem pa se je MOP zaprl in akta dokončal sam. Na obe besedili smo podali tudi  uradne pripombe, a se MOP z nami o njih navkljub naši prošnji ni pogovoril.  Odgovore na naše pripombe (108 KB) na Pravilnik nam je poslal po objavi Pravilnika v Uradnem listu RS.

 

Uredba je za IZS sporna z vidika določenih vrst objektov, ki so glede na vrsto, namen, velikost in zahtevnost z vidika zagotavljanja varnosti (bistvenih zahtev) neupravičeno uvrščeni v prenizko stopnjo zahtevnosti. Prav tako sporna je tabela z vzdrževalnimi deli, katerih obseg je razširjen glede na dosedanjo uredbo. Iz končnega besedila Uredbe je razvidno, da je MOP znova popustil posameznim resorjem v cilju, da bo Uredba sprejeta (na Vladi RS).

 

 Komentar na Pravilnik smo vam poslali z e-sporočilom ta ponedeljek. Pravilnik ima številne pomanjkljivosti, o katerih nas obveščate tudi člani. Iz njih je razvidno, da je bila priprava Pravilnika prehitro zaključena. Vaše pripombe nam lahko posredujete na e-naslov komisija.sistemski.zakoni@izs.si. Do jeseni jih bomo zbirali in pripravili predlog popravka Pravilnika. Z njim bomo nagovorili novega ministra.

 

Na spletnem naslovu MOP
 http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/nova_prostorska_in_gradbena_zakonodaja/
je objavljena nova prostorska in gradbena zakonodaja, dalje odgovori na pogosta vprašanja glede izvajanja zakonov, predstavitve zakonov z regijskih posvetov, priloge Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov in povezava na Uredbo o razvrščanju objektov. Priloge pravilnika so objavljene v xlsx (Excel) zapisu in omogočajo prosto spreminjanje in vnos.

Objavljena so tudi:
- interaktivna tabela oz. Program za izpolnjevanje obrazcev in pripravo dokumentacije,
- obrazci za pripravo dokumentacije in vlog za legalizacijo objektov ter
- primeri že izpolnjenih vlog za zahteve in dokumentacijo.

 

Novi akti IZS

 

Z 2. junijem 2018 so stopili v veljavo in se pričeli uporabljati tudi novi akti IZS: Statut IZS, Disciplinski pravilnik IZS, Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja, Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev, Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev in Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev. Vsi so objavljeni v Uradnem listu RS št. 37/18.

 

Statut IZS

 

Z 10 glasovi PROTI, 4 VZDRŽANIMI in 35 glasovi ZA je bil na majski skupščini sprejet nasprotni predlog Statuta IZS, ki ga je vložil upravni odbor Matične sekcije gradbenih inženirjev. Po njem imajo matične sekcije z več člani več predstavnikov v skupščini IZS. Tako pripada vsaki matični sekciji v skupščini IZS osem članov skupščine, za tisočega in vsakega nadaljnjega petstotega člana matične sekcije pa še dodatni član skupščine.

 

Statut IZS

 

 

Disciplinski pravilnik IZS

 

Prenovljene so disciplinske kršitve. Te se po novem ločijo na kršitve zoper inženirsko stroko, drugega udeleženca, stanovskega kolega, zbornico, dolžnost stalnega poklicnega usposabljanja in pridobivanja praktičnih izkušenj. Disciplinske sankcije so usklajene z ZAID. Disciplinski pravilnik se bo uporabljal tudi v disciplinskih postopkih zoper vodje del.

 

 Disciplinski pravilnik IZS (152 KB)

 

 

Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja

Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev

 

Podzakonska akta ZGO-1 sta zamenjala splošna akta IZS. Oba se bosta smiselno uporabljala tudi za izvajanje strokovnega izpita za vodjo del in za vpis vodij del v Imenik vodij del.

 

Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja določa obseg izpitnih vsebin, podrobnejše pogoje ter način in postopek opravljanja strokovnega izpita, pridobivanje praktičnih izkušenj, pogoje in naloge mentorja ter potrdilo mentorja o ustreznosti pridobljenih praktičnih izkušenj kandidata za pooblaščenega inženirja.

 

 Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja (136 KB)

 Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev (84 KB)

 

 

Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev

 

ZAID predpisuje stalno poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev s področja njihovih poklicnih nalog. Akt določa področje, obseg, pogoje in postopke za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje stalnega poklicnega usposabljanja pooblaščenih inženirjev.

 

Pooblaščeni inženir bo moral na leto zbrati šest kreditnih točk iz vsebin, določenih v letnem programu usposabljanj, ki ga IZS objavi na spletni strani najpozneje do 1. februarja tekočega leta. Letni program bo sestavljen iz nabora obveznih vsebin, ki jih določi IZS, in izbirnih vsebin po izbiri pooblaščenega inženirja. Glede na aktualne spremembe zakonodaje, predpisov, standardov in pravil stroke, bo IZS v letnem programu določila deleža obeh delov.

 

Kreditne točke bo pooblaščeni inženir lahko pridobil z udeležbo na predavanjih, posvetih, delavnicah, simpozijih, forumih ali kongresih doma in v tujini. Prav tako s predavanji na njih, kot tudi z objavljenimi strokovnimi prispevki. Morebitni presežek kreditnih točk se bo prenesel v naslednje koledarsko leto. Kreditne točke se bo izbrisalo po preteku dveh let, ko so bile vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev.

 

Izpolnjevanje zadostnega števila kreditnih točk bo preverjala pristojna služba IZS vsako leto januarja. Do konca januarja bo posredovala disciplinskemu tožilcu IZS seznam pooblaščenih inženirjev, ki v preteklem letu niso zbrali predpisanega števila kreditnih točk.

 

Obdobje zbiranja kreditnih točk po ZAID in tem aktu se začne s 1. januarjem 2019, pri čemer se upoštevajo tudi kreditne točke pridobljene na izobraževanjih v letu 2018.

 

 Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (86 KB)

 

 

Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev

 

Po ZAID je IZS dolžna opravljati strokovni nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev, ki imajo aktiven poklicni naziv pooblaščeni inženir in opravljajo poklicne naloge pooblaščenega inženirja v Republiki Sloveniji.

 

ZAID določa, da IZS opravlja strokovni nadzor z namenom:

  • nadzora nad strokovnim delom pooblaščenih inženirjev; predvsem ali je inženirska storitev, ki obsega poklicne naloge iz 4. člena ZAID, opravljena kakovostno in v skladu s predpisi, standardi, pravili stroke in zborničnimi akti,

  • nadzora nad etičnim ravnanjem pooblaščenih inženirjev; predvsem preverjanja upoštevanja kodeksa,

  • svetovanja pooblaščenemu inženirju na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.

 

Redni strokovni nadzor bo opravljala zbornica na podlagi letnega programa strokovnega nadzora. Člane, katerih delo bo pregledano v tekočem letu, bodo določile strokovne službe zbornice z naključnim računalniškim izborom. Pri opravljanju rednega nadzora se bo zbornica osredotočila na delo (projektna, gradbiščna in druga listinska dokumentacija, izvedba poklicnih nalog po zakonu itd.), ki ga je pooblaščeni inženir opravil v zadnjem letu dni pred pričetkom rednega nadzora.

 

Izredni strokovni nadzor opravi zbornica na pobudo organov zbornice ali na zahtevo ministrstva, pristojnega za graditev, v primeru suma kršitev dolžnosti članov. Obnovitveni nadzor lahko izvede zbornica eno leto po opravljenem rednem ali izrednem nadzoru, pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti.

 

Strokovni nadzor bo izvajala nadzorna komisija v sestavi treh članov. Strokovni nadzor se bo izvajal na sedežu zbornice ali na delovnem mestu (pisarna, gradbišče) nadzorovanega pooblaščenega inženirja v prisotnosti pooblaščenega inženirja. Lahko se bo izvedel tudi na objektu po zaključku gradnje, na terenu, kjer se izvajajo ali so izvedena geodetska dela, kot tudi na vplivnem območju objekta.

 

Nadzorovani pooblaščeni inženir ima pravico in dolžnost sodelovati s člani komisije, zagotoviti dostop v poslovne prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije in nemoteno delo nadzorne komisije.

 

Po opravljenem strokovnem nadzoru bo nadzorna komisija sestavila ugotovitveni zapisnik, ki bo vročen pooblaščenemu inženirju. Le ta ima pravico podati pripombe nanj. V primeru ugotovljenih sumov storitve disciplinske kršitve se bo ugotovitveni zapisnik posredoval disciplinskemu tožilcu zbornice.

 

 Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev (87 KB)

 

 

Vzpostavitev novih imenikov po ZAID in GZ

Uskladitev podatkov na spletni strani IZS z ZAID in GZ

 

Obveščam vas, da je prevedba pooblastil v teku. Zaradi zahtevne pretvorbe iz starega v novi sistem traja vzpostavitev novih imenikov nekoliko dlje, kot smo sprva predvidevali.

 

Z uskladitvijo podatkov na spletni strani z novo zakonodajo in akti zbornice smo že pričeli in jo bomo nadaljevali postopoma.

 

Prosimo vas za razumevanje. V kolikor želite preveriti podatek v imeniku ali pridobiti drugo informacijo, vas vljudno prosimo, da nas kontaktirate.

 

 

Lepo vas pozdravljam,

 

 

Generalna sekretarka IZS

mag. Barbara Škraba Flis univ.dipl.inž.grad.

 

 Arhiv »