Izpostavljena novica  

17.05.19

ROK ZA USKLADITEV VAŠIH PODATKOV V
IMENIKU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV Z ZAID JE 31.5.2019

 

 

Spoštovane članice in člani IZS,

 

 

želimo vas opomniti, da ste dolžni do 31. 5. 2019 na IZS dostaviti dokazila za uskladitev vaših podatkov v imeniku pooblaščenih inženirjev z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), to je:

 

- dokazilo o načinu opravljanja poklicnih nalog,

- dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo,

- podatek o telefonski številki in e-naslovu.

 

 

Navodila so priložena v obrazcu vloge, ki je objavljen  tukaj.

 

 

Obrazec izpolnite, priložite ustrezno dokazilo in vse skupaj pošljite na IZS, Jarška 10B, 1000 Ljubljana najpozneje do zgoraj navedenega datuma. Prosimo, da vlogo oddate pravočasno, saj bo zbornica vsem članom, ki ne bodo pravočasno predložili dokazil, po uradni dolžnosti izdala odločbo o mirovanju poklicnega naziva pooblaščeni/nadzorni inženir in vpisala mirovanje v imenik.

 

 

Informacija v zvezi z zavarovanjem odgovornosti za škodo

 

Usklajevanje vzorčnih pogojev zavarovanja odgovornosti po 15. členu ZAID (za projektante in nadzornike) s Slovenskim zavarovalnim združenjem (SZZ) je trajalo vse leto in se končalo 3.4.2019, ko so bili na sestanku delovne skupine MOP-SZZ-GZS-ZAPS-IZS usklajeni vzorčni pogoji zavarovanja odgovornosti po 15. členu ZAID. Upravni odbor IZS je na seji 25.4.2019 vzorčne pogoje malenkost dopolnil.

 

 

 Vzorčni pogoji zavarovanja odgovornosti po 15. členu ZAID  (339 KB)

 

 

Po končanem usklajevanju je SZZ 12.4.2019 obvestilo MOP, da je priprava zavarovalnih podlag s strani zavarovalnic do zakonsko predpisanega roka 1.6.2019 težko izvedljiva in predlagalo podaljšanje roka za izpolnitev pogoja o obveznem zavarovanju po 5. in 15. členu ZAID do konca letošnjega leta.

 

IZS je 19.4.2019 pozvala MOP, da se sprejmejo potrebni ukrepi in da MOP poda obvezno navodilo o ravnanju zbornice po 1.6.2019, saj do 1.6.2019 očitno ne bo možno skleniti ustreznih zavarovalnih pogodb.

 

MOP je dne 17.5.2019 izdal navodilo, po katerem se do uveljavitve komercialnih zavarovanj odgovornosti projektantov in nadzornikov za škodo po pravilih 15. člena ZAID v RS, kot ustrezno zavarovanje smatra tisto, sklenjeno po pravilih ZGO-1, a z letno zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR.

 

 

 Navodilo MOP (117 KB)

 

Na zavarovalni polici morajo biti poimensko navedeni vsi pooblaščeni in nadzorni inženirji, ki jih zavarovanje krije, ali pa mora vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene in nadzorne inženirje v gospodarskem subjektu.

 

Pooblaščenim in nadzornim inženirjem, ki opravljajo poklicne naloge na način iz četrte in pete alineje tretjega odstavka 5. člena ZAID, dokazila o zavarovanju odgovornosti za škodo ni treba predložiti.

 

Zavarovalnice smo 13.5.2019 pozvali, da naj nas čim prej seznanijo s svojimi zavarovalnimi produkti za zavarovanje odgovornosti projektantov in nadzornikov za škodo po 15. členu ZAID, da bo IZS lahko preverila njihovo ustreznost in vas člane seznanila o njihovi ustreznosti. Zavarovalni produkt bo s strani IZS pripoznan kot ustrezen, če bo skladen z ZAID in vzorčnimi pogoji zavarovanja odgovornosti po 15. členu ZAID, objavljenimi na zgornji povezavi.

 

 

 

INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE

 

 Arhiv »