Izpostavljena novica  

25.04.18

PRIPRAVE NA PRIČETEK UPORABE ZAID IN GZ S 1.6.2018

 

 

Spoštovani člani IZS,

 

S 1. junijem se pričneta uporabljati Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Ur.l. RS št. 61/17) in Gradbeni zakon (GZ, Ur.l. RS št. 61/17). Ob sta prinesla precej novosti, ki vplivajo tako na delo članov kot zbornice. Priprave na pričetek uporabe obeh zakonov potekajo že vse od njune uveljavitve 17. novembra lani.

 

 

Predstavitve zakonov

Ob zakona smo skupaj z ZAPS že večkrat predstavili članom. Vsi tisti, ki se dosedanjih predstavitev niste udeležili, pa bi to želeli, imate do poletja še možnost 10. maja v Sežani, 22. maja v Ljubljani, 7. junija na Ptuju in 12. junija v Ljubljani. S predstavitvami bomo nadaljevali jeseni. Več in prijave: http://www.izs.si/izobrazevanja/izobrazevanja-izs/koledar-izobrazevanj-izs/ .

 

 

Pravilnik o projektni dokumentaciji in Uredba o razvrščanju objektov

Pravilnik in uredba sta podzakonska akta Gradbenega zakona, ki bi ju moralo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) izdati do 17.4.2018. Priprava obeh aktov zamuja. IZS sodeluje pri pripravi obeh aktov s svojimi predstavniki v vsaki delovni skupini MOP. V delovni skupini MOP za pripravo pravilnika sodelujeta predsednik UO MSG Samo Medved in predsednik UO MST Bojan Pahor. V delovni skupini MOP za pripravo uredbe sodelujem Barbara Škraba Flis.

 

Uredba je bila v javni razpravi do 12.4.2018. Kljub temu, da sodelujemo pri pripravi uredbe, s predlogom, ki je bil dan v javno razpravo nismo zadovoljni, zato smo nanj dali več pripomb in se za tem usklajevali z MOP. Naše pripombe so objavljene na povezavi: http://www.izs.si/izpostavljena-novica/pripombe-na-uredbo-o-razvrscanju-objektov-v-javni-razpravi-2268/. Predvidoma danes gre uredba v 14-dnevno medresorsko obravnavo.

 

Pravilnik je v javni razpravi do 11.5.2018. Objavljen je na povezavi  http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8170/ . V fazi priprave je bil preimenovan v Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov. Pripombe nanj pripravljamo. V besedilu pravilnika v javni razpravi so v prehodni določbi zapisani roki, ki govorijo o tem, do kdaj se lahko vlogi za pridobitev mnenja, predodločbe, gradbenega in uporabnega dovoljenja ter prijavi začetka gradnje po 1.6.2018 priloži projektna dokumentacija izdelana po pravilih ZGO-1, če je bila pogodba za njeno izdelavo podpisana pred 1.6.2018. Roki so različni za manj zahtevne in zahtevne objekte.

 

Iz končnih določb iz predlogov pravilnika in uredbe v javni razpravi je razvidno, da bosta oba akta izdana do 1.6.2018, ko naj bi se pričela tudi uporabljati.

 

 

Pravila stroke o načinu izdelave projektne dokumentacije

IZS in ZAPS morata do 17.9.2018 v soglasju z ministrom MOP izdati pravila stroke, ki bodo podrobneje določala način izdelave projektne dokumentacije. Pravila stroke so nadgradnja Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov in so obvezna za uporabo, saj tako določa GZ v desetem odstavku 29. člena. Obe zbornici sta s pripravo pravil stroke že začeli. Delovno skupino na IZS vodi Aljoša Klobučar iz MSG. Osnutek mora biti pripravljen do 30.5.2018, v juniju je predvideno usklajevanje z ZAPS, preko poletja z MOP, 30.8.2018 naj bi bila pravila stroke pripravljena za obravnavo in sprejem na skupščini IZS v mesecu septembru.

 

 

Novi akti IZS

ZAID določa, da IZS do 17. 5. 2018 ob soglasju oziroma mnenju MOP uskladi svoje akte (statut, disciplinski pravilnik) in sprejme akte za izvajanje javnih pooblastil (akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja, akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika, akt o stalnem poklicnem usposabljanju, akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev).

 

S pripravo in usklajevanjem aktov na organih in delovnih telesih IZS smo pričeli že v lanskem letu. V postopku priprave aktov so bila pridobljena mnenja upravnih odborov matičnih sekcij (UO MS), vodstva disciplinskih organov, komisij za strokovne izpite in izobraževanje. Skladnost statuta z ZAID in aktov s statutom je obravnavala tudi komisija za statut in poslovnik. Predlogi aktov so usklajeni z MOP in so trenutno v nomotehničnem pregledu na Službi vlade za zakonodajo.

 

Najtrši oreh je predstavljala priprava besedila statuta, saj so pri tem prišli do izraza različni pogledi in stališča matičnih sekcij (MS) glede ureditve naslednjih petih vsebin v statutu: e-glasovanja na volitvah, zapisa o enakopravnosti članov v statut, omejitvi mandata funkcionarja, dopustnosti istočasnega članstva v upravnem odboru matične sekcije (UO MS) in skupščini IZS, sestavi skupščine. S svojimi stališči izstopa MSG, ki zahteva, da se statutu predvidi možnost izvedbe e-volitev, enakopravnost članov zapiše v statut, omeji mandat funkcionarja na največ dva zaporedna mandata, dopusti istočasnost članstva v UO MS in skupščini IZS ter da se delež članstva posamezne MS glede na celotno članstvo IZS direktno odrazi v deležu članstva v skupščini. Z namenom uskladitve stališč med MS je 13.3.2018 potekal usklajevalni sestanek predsednikov UO MS, na katerem je bil dosežen skupen konsenz glede rešitev in sprejet dogovor, da se o njih izjasnijo UO MS. Konsenzualna rešitev je tako predvidevala, da bi matični sekciji za tisočega člana MS in vsakega nadaljnjega člana MS pripadel dodaten predstavnik v skupščini IZS. Na ta način bi MSG dobila dodatnih 5, MSE in MSS pa po dva dodatna člana v skupščini IZS. Še preden je večina UO MS uspela obravnavati rešitve in se o njih izjasniti, je predsednik UO MSG Samo Medved sporočil nov pogoj in sicer, da UO MSG podpira rešitev glede sestave skupščine le pod pogojem, da dobi MS hkrati tudi možnost veta na sklepe upravnega odbora IZS (UO IZS). Na podlagi sklepov UO MS, s katerimi so bile podprte nekatere od konsenzualnih rešitev, je bil pripravljen nov predlog statuta in sklican nov usklajevalni sestanek 10.4.2018 s ciljem, da se razhajajoča stališča do preostalih vsebin na sestanku uskladijo. Sestanka se predsednik UO MSG ni udeležil, ker v noveliranem statutu IZS niso bila upoštevana tista izhodišča MSG, ki so za MSG bistvena, in sicer omejitev mandatov in možnost veta. Zaradi neudeležbe predsednika UO MSG nadaljnje usklajevanje navkljub pripravljenosti ostalih MS ni bilo več mogoče. Poleg tega zaradi dodatno zahtevanega veta ostali UO MS niso bili več pripravljeni sklepati kompromisov in so se postavili na prvotna izhodišča. V besedilo predloga statuta je bilo tako dodana možnost e-glasovanja na volitvah, enakopravnost članov in dopustnost istočasnega članstva v UO MS in skupščini IZS, ki pa ne velja za predsednika UO MS. UO IZS je na seji pretekli četrtek obravnaval predloge vseh šestih novih aktov in jih s šestimi glasovi ZA in enem proti (predsednik UO MSG) potrdil. Te akte po statutu sprejema skupščina IZS. Predvideno je, da bo skupščina zasedala v mesecu maju.

 

 

Prevedba pooblastil po ZGO-1 v pooblastila po ZAID in GZ

Prevedba pooblastil po ZGeoD-1 v pooblastila po ZAID  

IZS bo pooblastila posameznikov, ki so kot odgovorni projektanti za zahtevne in manj zahtevne objekte in/ali odgovorni vodje del za zahtevne objekte (oboji istočasno tudi odgovorni nadzorniki) vpisani v Imenik IZS po ZGO-1 s 1.6.2018 prevedla v nova pooblastila po ZAID.

 

IZS bo pooblastila posameznikov, ki so kot odgovorni geodeti in geodeti ali samo odgovorni geodeti vpisani v Imenik IZS in Imenik geodetov ali samo v Imenik IZS s 1.6.2018 prevedla v nova pooblastila po ZAID.

 

Posamezniki bodo v odvisnosti od svojih pooblastil prepisani v ustrezen/na imenik (Imenik pooblaščenih inženirjev, Imenik vodij del). V prehodnem obdobju, ki traja do 1.12.2018, bodo morali posamezniki IZS predložiti dvoje dokazil, če bodo želeli ohraniti aktiven status pooblastila. Glejte: http://www.izs.si/izpostavljena-novica/regulirani-poklici-po-novi-gradbeni-gz-in-poklicni-zaid-zakonodaji-2145/ . V primeru, da posameznik IZS do 30.11.2018 ne bo predložil dokazil, mu bo IZS s 1.12.2018 dodelila status mirovanja pooblastila, kar pomeni, da posameznik ne bo mogel nastopati kot pooblaščeni inženir, nadzorni inženir oziroma vodja del.

 

IZS bo pripravila ustrezne obrazce za posredovanje dokazil in jih objavila na spletni strani po 1.6.2018, o čemer vas bomo še obvestili.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

 

mag. Barbara Škraba Flis

Generalna sekretarka IZS

 

 Arhiv »