Izpostavljena novica  

17.06.19

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM
SKLEPA O RAZDRUŽITVI MSG IZ IZS NA ZBORU MSG NI

 

 

Spoštovani člani MSG in IZS,

 

 

trditve Gradbene iniciative, ki krožijo po e-naslovih članov MSG in IZS, niso resnične in so zavajajoče. Gradbena iniciativa s tem škodujejo ugledu ne samo stroke, ampak tudi ugledu vseh članov IZS, torej, predvsem članov MSG.

 

IZS je pravna oseba javnega prava, katere naloge in pristojnosti so določene z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter Statutom IZS. Le te predstavljajo pravno-formalni vidik njenega delovanja. Ne Statut IZS ne drug pravni akt ne predvideva razdružitve ali odcepitve MSG iz IZS, kot se predlaga, zato je ta način nezakonit, kar pomeni, da ni pravne podlage za sprejem sklepa o razdružitvi MSG iz IZS na jutrišnjem zboru MSG.

 

Zato je pomembno, da se pristojnosti zavedamo tudi jutri, v torek, 18. junija 2019, ko je za ob 17:00 uri na predlog članov MSG, združenih v Gradbeni iniciativi, sklican zbor MSG v dvorani Smelt v Ljubljani, na Dunajski 160.

 

 

Ker želimo, da razpolagate s točnimi informacijami, se v nadaljevanju odzivamo na zavajajoče trditve Gradbene iniciative:

 

IZS je v času priprave nove zakonodaje uspelo ohraniti reguliran poklic vodja del, ki ga je država želela ukiniti. Prav tako je IZS uspelo ohraniti regulacijo dejavnosti izvajanja (gradbeništva).

 

IZS je -glede na to, da je bil zaradi vztrajanja ministrstev po deregulaciji poklicev ukinjen reguliran poklic odgovorni vodja posameznih del- poskrbela, da se je distinkcija med vodji del različnih stopenj izobrazb ohranila, in sicer na način, da je za vodenje del objektov višje stopnje zahtevnosti potrebna višja stopnja izobrazbe.

 

IZS je v času priprave nove zakonodaje uspešno zavrnila poskus ZAPS, da bi bili vodje gradenj za stavbe le pooblaščeni arhitekti.

 

IZS je v času priprave nove zakonodaje uspešno zavrnila poskus ZAPS, da bi bilo v zakonu zapisano, da so vodje projektov za stavbe le pooblaščeni arhitekti.

 

Zaposlitev za polni delovni čas velja za vse člane IZS, torej tudi za zaposlene na ministrstvih (javni upravi). Z zaposlitvijo na IZS aktivni status ni mogoč. Zato ima recimo generalna sekretarka IZS od 1. januarja 2019 poklicni naziv v mirovanju, saj več ne izpolnjuje pogojev za aktivni status po zakonu.

 

IZS si od leta 2008 (Megra 2008) prizadeva, da bi investicije tudi pri javnih naročnikih vodili za to usposobljeni inženirji, saj je prepričana, da bi bile posledično investicije bolje vodene, projektne naloge in razpisni pogoji bolje pripravljeni, inženirji bi imeli kompetentne sogovornike na strani naročnika, objekti bi bili bolj funkcionalni in kakovostni, investicije cenejše. Zato preseneča nasprotovanje določilu, da bi imeli v javni upravi zaposleni inženirji aktivni status, pa čeprav lahko delujejo le v imenu in za račun svojega delodajalca (ministrstva …), saj je tudi vodenje investicij inženirska storitev.

 

IZS si aktivno prizadeva za rešitev problematike vodje projekta za stavbe, pri čemer ji nepremostljivo oviro vis-a-vis MOP predstavlja prav dopis MSG z osebnim napadom na državnega sekretarja Aleša Prijona. Ker posledično dialog z MOP ni več mogoč, je IZS pripravila predlog avtentične razlage tega določila Gradbenega zakona in trenutno išče podporo zanj med poslanci Državnega zbora RS. Poleg tega je zahtevala spremembo zakona v tem delu.

 

Za vse člane IZS veljajo enaki pogoji glede strokovnega nadzora in disciplinskih postopkov, pa čeprav so tujci, ki so vpisani v imenik. Prav tako veljajo za vse člane IZS enak nabor disciplinskih sankcij. Strokovni nadzor se izvaja in disciplinski postopki se vodijo tudi zoper tuje inženirje.

 

Vodstvo IZS plačuje letno članarino. Letna članarina ni vezana na funkcijo v zbornici, ampak na aktiven status, torej so jo dolžni plačevati vsi člani, ki imajo aktiven poklicni naziv.

 

IZS je soglašala z zakonodajo, ker so z njo soglašala vodstva matičnih sekcij in je odražala pričakovanja in zahteve večine članstva, izražene v preteklih letih. Seveda se IZS z vsemi rešitvami v zakonih ni strinjala, a na nekatere ni imela vpliva.

 

 

 

Inženirska zbornica SlovenijeArhiv »