Izpostavljena novica  

21.05.18

OBJAVLJAMO ŠTIRI NOVE PRIROČNIKE IZS

 

 

Konec leta 2016 je upravni odbor zbornice odločil, da bo v letu 2017 spodbudil izdelavo izdelkov dobre inženirske prakse, in to na način, da bo v čim večji meri zadovoljil želje članov. Razpis je bil objavljen od 23. 12. 2016 do 31. 1. 2017.

Prejeli smo 22 vlog, ki jih je odprla in nato pregledala ter ocenila Komisija za odpiranje vlog, ki jo je imenoval Upravni odbor IZS. Komisija je ugotovila po pregledu vseh vlog na podlagi razpisnih meril ter na podlagi razpoložljivih sredstev ocenila le-te vsebinsko, finančno in na koncu izbrala 5 projektov.

Objavljamo 4 priročnike, ki so že zaključeni.

 

 

 

PRIROČNIK GEODETSKE PODLAGE ZA PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE IN EVIDENTIRANJE

 

Pripravil: Matej Hašaj.

 

Prostor je v zakonodaji opredeljen kot skupek fizičnih struktur na zemeljskem površju nad in pod njim, ki ga tvorijo poselitvena območja in krajina v medsebojnem prepletanju ter morje. V vsakdanjem življenju pa prostor predstavlja življenjsko okolje, v katerem živimo, delamo in se razvijamo. V prostoru planiramo in načrtujemo najrazličnejše posege, ki nam zadovoljijo razne potrebe ter tako olajšajo vsakdan. Planiranje in načrtovanje posegov se izvaja na različnih geodetskih podlagah. Geodetske podlage tako predstavljajo osnovo za planiranje in načrtovanje. Geodetska podlaga prikazuje prostorske podatke o obstoječem stanju prostora. Prikazana vsebina, njena popolnost, podrobnost in natančnost so odvisne od namena uporabe geodetske podlage. Na geodetskih podlagah prikazujemo tudi podatke javnih evidenc, najpogosteje podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, pogosto pa tudi podatke o pravnih režimih, namenski rabi iz prostorskih aktov, podatke iz evidenc NUSZ in podobno. Kakovostne geodetske podlage so osnovni pogoj za kakovostno planiranje in načrtovanje posegov v prostor in s tem kakovostno upravljanje s prostorom.

 

Priročnik je objavljen  TUKAJ (3.2 MB).

 

 

 

PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PROJEKTNE NALOGE ZA IMPLEMENTACIJO BIM-PRISTOPA ZA GRADNJE

 

Pripravili: Ksenija Marc, dr. Samo Peter Medved, Boštjan Štravs, dr. Andrej Tibaut, Marko Žibert v sodelovanju z Gašper Brus, Martin Lah.

 

Število projektov, kjer je zahtevan BIM-pristop pri projektiranju in izvedbi, se tudi pri nas nenehno povečuje, za zdaj v zasebnem sektorju še izraziteje kot v javnem. 

S tem priročnikom bodo vsi, ki za naročnike pripravljajo razpisne dokumente, imeli preprosto in pregledno orodje za pripravo zahtev glede BIM-pristopa, hkrati pa bodo ponudniki za te storitve natančno vedeli, kaj morajo po sklenjeni pogodbi izdelati in predati naročniku.

Tako bo priročnik služil vsem udeleženim pri investicijah: naročnikom, konzultantom, projektantom in izvajalcem. Predvsem pa bo služil vsem inženirjem in arhitektom, ki bodo pri svojem delu uporabljali BIM-pristop in s tem povečevali učinkovitost pri izvajanju investicij.

 

Priročnik je objavljen  TUKAJ (3.7 MB).

 

 

 

PRIROČNIK ZA IZVEDBO GEOTEHNIČNIH PREISKAV

 

Pripravili: dr. Dragotin Ocepek, Stanislav Škrabl, Jasna Jerman, Marjeta Car, Ksenija Marc.

 

Priročnik je namenjen tako pooblaščenim inženirjem pri poklicnem delu kot naročnikom pri pripravi in izdelavi projektnih nalog ter kakovostnejšemu vodenju investicijskih projektov.

Tudi za projektne vodje, lastnike in upravljavce izvajalskih podjetij je priročnik pomemben za skupno uveljavljanje kakovosti pri načrtovanju trajnostne gradnje ter končno za ustrezno umestitev načrtovane gradnje v dano naravno okolje ter zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov na okolje.

S podrobno predstavitvijo poteka, izvedbe, vrednotenja ter poznavanja prednosti in pomembnosti širše ali ožje zastavljenih geotehničnih preiskav se dviguje kakovost dela pooblaščenih inženirjev in hkrati uveljavlja dobra inženirska praksa.

 

Priročnik je objavljen  TUKAJ (7.0 MB).

 

 

 

PRIROČNIK TLAČNIH PRESKUSOV STROJNIH INŠTALACIJ ZA SISTEME OGREVANJA IN HLAJENJA, VODOVODA IN KANALIZACIJE, PLINOV, PARE IN PREZRAČEVANJA

 

Pripravila: Teo Reberšek, Zdravko Reberšek.

 

Namen priročnika tlačnih preskusov strojnih inštalacij je zbirnik vseh tlačnih preskusov na področju strojnih inštalacij za sisteme:

- ogrevanja in hlajenja,

- vodovoda in kanalizacije,

- plinov (zemeljski plin, tehnični plini, medicinski plini, utekočinjeni naftni plin, oljna inštalacija) in

- prezračevanja.

 

Tlačni preskusi se v praksi velikokrat ne izvajajo oz. se izvajajo po napačnih postopkih, ob uporabi nepravilne merilne opreme, nepravilne časovne komponente trajanje preskusa, medija, preskusnega tlaka, zanemarjanja zunanjih vplivov itd. Oblika končnega zapisa tlačnega preskusa je velikokrat pomanjkljiva in neustrezna. 

Priročnik podaja sistematičen pregled in opise postopkov tlačnih preskusov na področju strojnih inštalacij. Priročnik je razdeljen glede na posamezni sistem. Vsak izmed sistemov je svoja celota. V sklopu posameznega tlačnega preskusa so opredeljeni tudi potrebna merilna oprema, časovno trajanje preskusa, vplivi zunanjih dejavnikov, medij preskusa, tlak preskusa itd.

Primeren je za stavbno tehniko in inštalacije ter komunalno infrastrukturo. V sklopu priročnika so priloženi tudi osnovni, referenčni obrazci oz. zapisniki tlačnih preskusov z vsemi potrebnimi podatki.

Namen je seznaniti projektante in izvajalce ter vzdrževalno osebje s podatki, ki zagotavljajo pravilno načrtovanje in izvedbo del ter obratovanje strojnoinštalacijskih sistemov. Izveden je na osnovi veljavnih pravilnikov, standardov, predpisov, smernic, priporočil ter dobre inženirske prakse.

 

Priročnik je objavljen  TUKAJ (3.5 MB).

 

 Arhiv »