Izobraževanja  


Vloga za dodelitev kreditnih točk (za zunanje izobraževanje)

 

Z 2. junijem 2018 je stopil v veljavo  Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev  (137 KB)(Uradni list RS, št. 37/18), ki je vezan na novo poklicno zakonodajo (ZAID), sprejeto 17. 11. 2017.
Ta govori o tem, da ste se pooblaščeni inženirji dolžni stalno poklicno usposabljati (izobraževati).
Z namenom poenotenja vlog ter lažje priprave vloge smo pripravili obrazec, ki naj vam bo v pomoč. V njem so zajeti vsi podatki, ki jih člani predložite.
 
Obvezna vsebina vloge:
- ime in priimek ter identifikacijska številka IZS,
- program usposabljanja,
- potrdilo o udeležbi, ki ga izda organizator usposabljanja v primeru pasivne ali aktivne udeležbe,
- v primeru aktivne udeležbe, dokazilo o aktivni udeležbi (npr. besedilo ali predstavitev nastopa v tiskani ali elektronski obliki) ali drug dokaz,
- v primeru vloge za dodelitev kreditnih točk za objavo strokovnega prispevka naslovno stran z vsebino strokovne ali znanstvene revije, zbornika, strokovne publikacije ali knjige ter besedilo prispevka,
- vlogo se lahko vloži na IZS najkasneje šest (6) mesecev po opravljenem pasivnem ali aktivnem usposabljanju ali objavi strokovnega prispevka, vendar najkasneje v letu, v katerem je potekalo usposabljanje,
- vlogo morate opremiti z dopisom (obrazec vloge) in se podpisati.

 OBRAZEC vloge (81 KB) za dodelitev kreditnih točk

 

Skupinska vloga:
- program usposabljanja,
- organizator usposabljanja priloži zbirnemu seznamu pasivnih in aktivnih udeležencev liste prisotnosti s podatki o imenih in priimkih udeležencev, identifikacijskih številkah IZS ter lastnoročnimi podpisi pooblaščenih inženirjev. 


Za več informacij pa kontaktirajte strokovno službo za izobraževanje na  polona.okreticping@izspong.si oz. 01/547 33 17

 

IZS o priznanju kreditnih točk izda odločbo, zoper katero je mogoča pritožba.

 
Za izobraževanja, ki jih organizira IZS oz. jih IZS izvede v sodelovanju z drugo organizacijo, društvom, IZS na podlagi programa, prizna točke za pooblaščene inženirje, člane IZS.
Za usposabljanja, ki jih za pooblaščene inženirje organizira IZS, pa se članom kreditne točke dodelijo avtomatično in ni potrebno posebej vlagati vloge.