Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije strojnih inženirjev, vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Skoraj ničenergijske stavbe - sNES
Vsebina
Izraz skoraj ničenergijska stavba (sNES) je uvedla 2010 prenovljena evropska direktiva o energijskih performancah stavb, pri čemer ta, v zvezi z energijo, izpolnjuje tri zahteve: 1) ima visoke energijske performance, 2) tisto malo potrebne energije za njeno delovanje v precejšnji meri zadovolji že uporaba OVE, 3) ob obojem je tudi stroškovno optimalna, kar pomeni, da ima najnižje stroške v svojem ekonomskem življenjskem ciklu. Samo takšne vrste stavb se bo moralo in smelo graditi od konca leta 2020 dalje, nove stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot lastniki, pa že dve leti prej. Ker je z njihovim opredeljevanjem po državah članicah ES s tem v zvezi nastala zmešnjava, je delovna skupina REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations), v sodelovanju s CEN, leta 2013 pripravila, za implementacijo te zahteve direktive, tehnično opredelitev in načela za izračun energije povezanih s sNES. Tako je sNES sedaj opredeljena s tehnično in razumno dosegljivo porabo energije na nacionalni ravni > 0 kWh/(m2a), vendar ne več kot nacionalno predpisano mejno vrednostjo neobnovljivih virov primarne energije, doseženih s kombinacijo najboljših praks vezanih na energijsko učinkovitost in OVE. Tako je nastal dokument, ki postavlja enotno metodologijo in splošni sistem robnih pogojev, poleg tega pa vključuje tudi na mestu samem ali v bližini proizvedeno energijo iz obnovljivih virov. Vse to sedaj omogoča objektivno primerjavo energijskih performanc različnih stavb in ocenjevanja skladnosti zahtev iz direktive. Pričakovano tej smeri sledi tudi spreminjanje tozadevnega slovenskega pravilnika. Udeleženci izobraževanja bodo seznanjeni najprej s teorijo glede metodologije REHVA in splošnih robnih pogojev, nato tudi praktičnimi primeri računanja kazalnika primarne energije – EPp (kWh/m2a) in deleža obnovljivih virov glede na skupno primarno energijo - RERp.
Predavatelji
Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
mag. Erik POTOČAR
Datum
28. September 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Skoraj ničenergijske stavbe - metodologija in splošni sistem robnih pogojev za prikaz kazalnika PE in deleža OVE Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
15:45 - Skoraj ničenergijske stavbe - sNES mag. Erik POTOČAR
16:30 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.