Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije elektro inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Projektiranje in vzdrževanje enosmernih tokokrogov
Vsebina
Pridobivanje električne energije iz različnih, v zadnjem obdobju predvsem obnovljivih virov (sončnih in vetrnih elektrarn) predstavlja nove izzive na področju projektiranja in vzdrževanja elektroenergetskih sistemov. Proizvodnja električne energije iz omenjenih virov je časovno dokaj neenakomerna in odvisna predvsem od trenutnih vremenskih razmer. Za stabilno delovanje elektroenergetskega sistema so konvencionalni viri energije še vedno nepogrešljivi, učinkovitost obnovljivih virov energije pa lahko bistveno izboljšamo, če sončno ali vetrno elektrarno povežemo s shranjevalniki električne energije. Izobraževanje na temo projektiranja in vzdrževanja enosmernih tokokrogov bo potekalo po sklopih, kjer bodo najprej predstavljeni zaščitni aparati in komponente, ki so namenjeni za uporabo samo v DC (enosmernih) tokokrogih in tudi tisti, ki se ob upoštevanju določenih omejitev lahko uporabljajo tako v AC (izmeničnih) kot v DC tokokrogih. Na primerih bodo izpostavljene omejitve, nevarnosti in opozorila za uporabo. Najvažnejše komponente nadtokovne zaščite v DC tokokrogih so inštalacijski odklopniki in varovalke. Predstavljena bodo področja uporabe, kjer se lahko uporabljajo instalacijski odklopniki in področja, kjer je uporaba varovalk z ustreznimi karakteristikami bolj priporočljiva. Predstavljene bodo tudi razlike v karakteristikah zaščitnih aparatov v AC in DC aplikacijah. Kot ena od novosti na trgu bo predstavljena nova generacija varovalk, imenovana BATTERY talilni vložki, katerih karakteristike so prilagojene nadtokovni zaščiti baterijskih sistemov. Na primeru iz prakse bo prikazan tudi izbor ustreznega talilnega vložka za zaščito baterijskega shranjevalnika električne energije, predstavljen pa bo tudi pojem »selektivnosti« med zaporedno vezanimi talilnimi vložki. V nadaljevanju se bomo posvetili predstavitvi aplikacij, oziroma praktičnih izvedb sistemov za zaščito baterijskih in otočnih sistemov, seveda pa bodo predstavljene tudi aktualne rešitve fotonapetostnih sistemov. Pri vsaki rešitvi bomo posebej poudarili posamezne vgrajene komponente, ki morajo biti prilagojene za priključitev na enosmerno napetost. Na primerih dobre ter slabe prakse bodo predstavljene napake pri načrtovanju oziroma projektiranju ter pri sami montaži oziroma vzdrževanju. Za zaključek izobraževanja bodo predstavljene knjižnice produktov za projektiranje s programi modeli za projektiranje 3-D elektro razdelilnih omar.
Predavatelji
Viktor MARTINČIČ, univ.dipl.inž.el.
mag. Borut DRNOVŠEK, univ.dipl.inž.el.
mag. Franc JENKO, univ.dipl.inž.el.
Matjaž BOBNAR, univ.dipl.inž.el.
Janez CIRAR, univ.dipl.inž.el.
Datum
13. September 17
Lokacija
Eti Izlake, Obrezija 5, 1411 Izlake
Program izobraževanja
09:00 - Kratka predstavitev podjetja ETI d. d.. Uporaba varovalk v DC tokokrogih in predstavitev razlik med AC in DC talilnimi vložki. Informacija o pripravi novega standarda za varovalke za zaščito baterijskih sistemov in predstavitev serije BATTERY talilnih vložkov. Prikaz izbora ustreznega talilnega vložka za zaščito baterijskega sistema. Predstavitev pojma “selektivnosti” med zaporedno vezanimi talilnimi vložki. Viktor MARTINČIČ, univ.dipl.inž.el.
09:45 - Pregled zaščitnih inštalacijskih odklopnikov, ki se lahko uporabljajo samo v DC tokokrogih in v AC/DC tokokrogih. Pregled različnih vezav in razlaga zakaj je obvezno potrebno upoštevati pravilno vezavo aparatov. Predstavitev tipov izklopnih karakteristik in razlik med AC in DC izklopnimi karakteristikami inštalacijskih odklopnikov. mag. Borut DRNOVŠEK, univ.dipl.inž.el.
10:30 - Pregled zaščitnih aparatov in komponent, ki so namenjeni za uporabo v DC tokokrogih, ki se lahko uporabljajo v AC in DC tokokrogih ob upoštevanju omejitev, ki se ne smejo uporabljati v DC tokokrogih. Ob primerih bodo predstavljene tehnologije in delovanje, omejitve, nevarnosti in opozorila za uporabo. mag. Franc JENKO, univ.dipl.inž.el.
11:00 - Ogled proizvodnje
12:30 - Kosilo
13:30 - Predstavitev rešitev za zaščito baterijskih, otočnih in fotovoltaičnih sistemov. Pregled lastnosti vgrajene opreme, ki je prilagojena za DC uporabo. Primeri dobre in slabe prakse, napake pri načrtovanju oz. projektiranju ter pri sami montaži oz. vzdrževanju. Matjaž BOBNAR, univ.dipl.inž.el.
14:30 - Praktični prikaz ustrezne diferenčne zaščite AC tokokrogov v elektro inštalaciji, kjer se zaradi čimbolj pogoste uporabe AC-DC stikalnih pretvornikov (PC napajalniki), pojavljajo DC komponente diferenčnega toka. Janez CIRAR, univ.dipl.inž.el.
15:30 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 5 točk.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.