Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Načrtovanje in ponikanje padavinskih vod
Vsebina
V zadnjem času se zahteve po ponikanju padavinskih vod z utrjenih površin povečujejo tako pri novogradnjah, kot tudi v primeru sanacij in rekonstrukcij že obstoječih objektov. Te zahteve izhajajo bodisi iz naravnih danosti, ko v bližini objekta ni na voljo vodotoka kamor bi bilo te vode možno odvajati, bodisi iz zahtev soglasodajalca, ki zahteva, da se omogoči infiltracijo padavinske vode zaradi zagotavljanja bilančnih značilnosti podzemne vode. Zahteve po ponikanju padavinskih vod pred projektante postavljajo številne dileme in odprta vprašanja, ki so povezana tako z zakonodajnimi vidiki, kot tudi z dokaj neutečeno prakso projektiranja na tem področju. Na izobraževanju bomo skušali razrešiti nekatere od teh dilem. V okviru izobraževanja bomo obdelali naslednje vidike načrtovanja in projektiranja ponikanja padavinskih vod: zakonodajne vidike, standarde za ponikanje, odtočni hidrogram padavinske vode za ponikanje, teoretična izhodišča toka vode pri ponikanju, terensko testiranje ponikovalnih sposobnosti tal, ponikanje v zemljinah, ponikanje v hribinah, objekti za ponikanje in njihovo dimenzioniranje, ponikanje za potrebe manjših objektov, ponikanje za potrebe velikih objektov ter problematika ponikanja prečiščenih odpadnih vod.
Predavatelji
prof.dr. Mihael BRENČIČ, univ.dipl.inž.geol.
Datum
10. Oktober 17
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Načrtovanje in ponikanje padavinskih vod prof.dr. Mihael BRENČIČ, univ.dipl.inž.geol.
17:00 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.