Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije inženirjev geodetov in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru in prehod v nov koordinatni sistem D96/TM (Novo mesto - dopoldne)
Vsebina
Julija je bil sprejet Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, ki se bo, razen poglavja "VIII. Dejanska raba zemljišč", v celoti začel uporabljati 22.11.2018 in bo nadomestil dosedanji Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru. Sprememba Zakona o evidentiranju nepremičnin - ZEN-A je na novo uredila evidentiranje dejanske rabe zemljišč, uvedla nov postopek lokacijske izboljšave in določila način vzdrževanja poteka mej občin z mejami parcel. Zakon je predpisal, da se mora vsebina podrobneje urediti v pravilniku, zato je bil zaradi večjega obsega sprememb, jasnosti in preglednosti, v celoti izdelan nov Pravilnik. Ta poleg zakonskih novosti povzema vsebine dosedanjega Pravilnika, večji poudarek pa je tudi na strokovnih poročilih kot obvezni sestavini elaborata. V strokovnem poročilu bo potrebno zapisati podatke, ki bodo potrjevali rezultate geodetske izmere in pravilnost uporabe arhivskih podatkov. V predavanju bodo predstavljeni posamezni konkretni primeri izdelave elaborata geodetske storitve in elaborata lokacijske izboljšave. Konec leta 2018 je predviden tudi prehod na državni koordinatni sistem D96/TM, s katerim se bodo podatki zemljiškega katastra v celoti vodili in vzdrževali samo v tem koordinatnem sistemu. Predstavljene bodo novosti v izmenjevalnih formatih podatkov in novosti pri poslovanju med geodetsko upravo in geodetskimi podjetji.
Predavatelji
Bernarda BERDEN, univ.dipl.inž.geod.
Darinka BERTOLE, univ.dipl.inž.geod., Gregor GRADIŠAR
Gorazd ZUPANC
Matej KOVAČIČ, univ.dipl.inž.geod. - GEODETSKI ZAVOD CELJE, d.o.o. CELJE
Matej KOVAČIČ, univ.dipl.inž.geod., Slavko PESJAK, univ.dipl.inž.geod.
Datum
09. Oktober 18
Lokacija
dvorana gostišča Loka, Župančičevo sprehajališče 2, 8000 Novo mesto
Program izobraževanja
09:00 - Nov Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Ur.l. 48/2018) Bernarda BERDEN, univ.dipl.inž.geod.
09:45 - Podrobnejša predstavitev sestavin elaboratov in izmenjevalnih formatov podatkov za evidentiranje sprememb Darinka BERTOLE, univ.dipl.inž.geod., Gregor GRADIŠAR
10:30 - Prehod na nov koordinatni sistem D96/TM (vodenje in vzdrževanje podatkov) Gorazd ZUPANC
11:00 - Odmor
11:15 - Predstavitev vzorčnih elaboratov in priprava strokovnega poročila v elaboratu zemljiškega katastra Matej KOVAČIČ, univ.dipl.inž.geod. - GEODETSKI ZAVOD CELJE, d.o.o. CELJE
11:45 - Priprava strokovnega poročila v elaboratu zemljiškega katastra Matej KOVAČIČ, univ.dipl.inž.geod., Slavko PESJAK, univ.dipl.inž.geod.
12:15 - Konec izobraževanja
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.