Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSG in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Tehnološke zahteve za armirani beton - reologija- Zasedeno!
Vsebina

Armirani beton združuje dobro lastnost betona v pogledu tlačne trdnosti in odlične mehanske lastnosti armature. Tovrsten material se tako uporablja tako na področju oblikovanja, arhitekture in gradbenega inženirstva za dosego visokih mehanskih lastnosti, požarne varnosti, trajnosti, oblikovne prilagodljivosti in zahtev po nizki ceni. To tudi razloži zakaj je portland cement konstrukcijski material »par excellence« (v pravem pomenu besede) že desetletja.

Beseda reologija izhaja iz grščine in pomeni študijo tečenja. To je znanstvena veda, ki se ukvarja s študijo tečenja snovi, predvsem v tekočem stanju, prav tako pa tudi kot »mehke trde snovi« ali trdne snovi v pogojih, v katerih se odzivajo s plastičnim tečenjem, namesto da se elastično deformirajo kot odziv na uporabljeno silo.

Na predavanju bomo tako pokazali tehnološke zahteve za armirani beton v pogledu reoloških lastnosti, ki pomembno vplivajo na obnašanje AB elementov v vseh fazah življenjske dobe. Življenjsko dobo ločimo na tri glavna obdobja oziroma faze, in sicer fazo načrtovanja oziroma projektiranja, fazo gradnje in fazo uporabe.

Reološke lastnosti v tekočem stanju predstavlja sveži beton, ki mora v fazi vgrajevanja biti sposoben prehajati vse ovire in čim bolje zapolniti vse praznine znotraj konstrukcijskega elementa. Na to vplivajo različni osnovni materiali s svojimi lastnostmi, zato je pomembno poznati nekaj osnov s tega področja. Prav tako je potrebno razmisliti o geometriji in armiranju elementa.

Reološke lastnosti v času strjevanja betona pomembno vplivajo na kasnejše obnašanje konstrukcijskih elementov v smislu mehanske odpornosti in stabilnosti, s poudarkom na trajnosti, ki pomembno vplivata na življenjski ciklus zgrajenega objekta. V ta sklop reoloških lastnosti med drugim štejemo elastični modul, krčenje in lezenje betona.

Predavatelji
mag. Franci Kavčič, univ.dipl.inž.grad.
Datum
04. Junij 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Tehnološke zahteve za armirani beton - reologija (1. del) mag. Franci Kavčič, univ.dipl.inž.grad.
15:20 - odmor
15:40 - Tehnološke zahteve za armirani beton - reologija (2. del) mag. Franci Kavčič, univ.dipl.inž.grad.
16:40 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.