Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSG, MSRG in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Načrtovanje geotehničnih preiskav in geotehničnega projektiranja- Zasedeno!
Vsebina

 

Izobraževanje je namenjeno tako pooblaščenim inženirjem pri poklicnem delu kot naročnikom pri pripravi in izdelavi projektnih nalog ter pri kakovostnejšemu vodenju investicijskih projektov. Tudi za projektne vodje, lastnike in upravljavce izvajalskih podjetij so predavanja pomembna za skupno uveljavljanje kakovosti pri načrtovanju trajnostne gradnje ter končno za ustrezno umestitev načrtovane gradnje v dano naravno okolje ter zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov na okolje. Geotehnične raziskave bomo prikazali na podlagi razdelitve v priročniku: inženirskogeološke, hidrogeološke, geomehanske ter inženirsko geofiziko.

Vsem je skupni temelj GEOTEHNIKA, ki se med njimi prepleta in služi tako gradbenikom kot inženirskim geologom, geotehnologom ter rudarjem. Prikazali bomo Geotehnični inženiring z uporabo znanosti mehanike zemljin in hribinske mehanike, inženirske geologije ter drugih gradbenih ved, ki se ukvarjajo s konstrukcijami, industrijo pridobivanja mineralnih surovin in hrambo odpadnih snovi, kot tudi varovanjem okolja. Geotehnične raziskave so namenjene najprej pravilni umestitvi kakršnega koli objekta v prostor, nato pridobitvi ustreznih parametrov za projektiranje ter nadaljnji optimizaciji med samo izvedbo.

V predavanju bomo prikazali osnove izdelave projektne naloge v smislu načrtovanja geotehničnih preiskav za izdelavo različnih faz projektne dokumentacije pri procesu graditve stavb in inženirskih objektov za potrebe gradbenega in/ali geotehničnega inženiringa.

V predavanju bomo podrobno opredelili vse vidike načrtovanja geotehničnih preiskav, ki vplivajo na kakovost nadaljnjega projektiranja in same izvedbe.

Prikazali bomo vlogo inženirja oz. vodje gradnje investitorja, ki posredno določa tudi obseg in kakovost projektnih raziskav in odloča o izvedbi dodatnih raziskav, če se ugotovi, da so te potrebne. Zato tudi prevzema svoj del odgovornosti za zanesljivost gradnje v deležu, ki izhaja iz zanesljivosti pridobljenih geotehničnih podatkov, če je neutemeljeno zavrnil zahteve za izvedbo dodatnih raziskav.

Podrobno bomo predstavili pomen rezultatov in natančnosti dobljenih mehanskih parametrov za obravnavan projekt ter prikazali merila za vrednotenje pridobljenih podatkov na osnovi izkušenj in podatkov iz literature, pridobljenih v podobnih geotehničnih razmerah.

Prikazali bomo osnovne vidike načrtovanja geotehničnih raziskav na podlagi obvezne uporabe standarda SIST EN 1997:2005, ki določa tudi osnovne pogoje geotehničnega projektiranja in je v inženirski praksi v Republiki Sloveniji ustrezno uzakonjen, vključno z nacionalnimi aneksi.

Obravnavali bomo metode in postopke pri izvedbi geotehničnih raziskav za določanje materialnih lastnosti zemljin in kamnin ter drugih geotehničnih pogojev, ki predstavljajo osnovne podatke za inženirsko presojo mehanske odpornosti, stabilnosti in uporabnosti zahtevnejših stavb in inženirskih objektov.

Predavatelji
dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol.
Datum
12. November 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Načrtovanje geotehničnih preiskav dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol.
15:30 - odmor
15:45 - Geotehnično projektiranje dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol.
17:00 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.