Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSRG in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Kamnolomi - umeščanje, zakonodaja in koncesija- Zasedeno!
Vsebina

V slabih dveh letih se izteče rudarska koncesija skoraj 200 koncesionarjem. Zaradi sprememb okoljske in urbanistične zakonodaje je vse težje umeščanje površinskih kopov in drugih rudarskih objektov v prostor. Nekatera območja so že vnaprej rezervirana za druge dejavnosti, ko na njih poteče rudarska koncesija. Za vse širitve se večinoma zahteva izdelava OPPN in celo OPPN, pa tudi presoja vplivov na okolje, kar prinaša dolge postopke in velike stroške, tako da je majhnim kopom praktično onemogočeno delovanje v prihodnje.  Kljub ponovnemu vzponu gradbene dejavnosti in predvidenim velikim potrebam po tehničnih mineralnih surovinah, predvsem pri izgradnji železniške in avtoceste infrastrukture,  perspektiva na tem področju nič rožnata.

V času gradnje velikih infrastrukturnih objektov se povpraševanje po mineralnih surovinah lahko celo podeseteri, zato je treba pravočasno zagotoviti območja, kjer jih je možno pridobivati.

Rudarski projekt naj postane osnova za vse nadaljnje prostorsko načrtovanje izkoriščanja mineralnih surovin, predvsem pa je treba rezervirati območja mineralnih surovin za daljši prihodnji čas. Rudarski strokovnjaki morajo aktivno sodelovati pri umeščanju območij površinskih rudnikov v prostor.

Seznanitev članov IZS, predvsem MSGR s to problematiko in pravočasno ukrepanje, lahko bistveno omilijo pričakovane težave, predvsem s poznavanjem postopkov in sodelovanju pri izdelavi lokalne in rudarske dokumentacije. Potrebne pa so tudi dopolnitve Državne rudarske strategije, ki teh težav ni dovolj natančno opredelila. Nastalo je tudi več pobud za spremembo Zakona o rudarstvu, ki naj bi omogočile nadaljevanje izvajanja rudarskih del na površinskih kopih ter zagotavljale dovolj velike količine mineralnih surovin za prihajajoče potrebe.

Predavatelji
dr. Boris Salobir, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Datum
23. Maj 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Kamnolomi - umeščanje, zakonodaja in koncesija dr. Boris Salobir, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
16:45 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.