Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSS in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Energijsko modeliranje in LCCA
Vsebina

Energijsko modeliranje (BEM - Building Energy Modeling) je računalniška predstavitev stavbe s podatki o njenih tehničnih sistemih (npr. stavbnega ovoja, gretja, hlajenja, prezračevanja, razsvetljave, vtičničnih porabnikov), zasedenosti in urnikih uporabe, ki skupno vplivajo na porabo energije. Takšna predstavitev stavbe, skupaj s tipičnimi vremenskimi podatki na določeni lokaciji, služi kot vhodni podatek simulacijski programski opremi. Ob zagonu programska oprema simulira porabo in potrebo po energiji v stavbi za vnaprej določena časovna obdobja. Glede na vrsto uporabljene programske opreme in nastavitev izvajanja, je mogoče pridobiti različne vrste izhodnih podatkov. Dobljeni podatki v naslednjem koraku služijo analizi vseživljenskih stroškov stavbe (LCCA – Life Cycle Cost Analysis). Ta predstavlja ekonomsko metodo vrednotenja projekta ali projektnih različic za vnaprej določeno obdobje, pri katerih je izračunana neto sedanja vrednost (NPV – Net Present Value) stroškov, ki izhajajo iz lastništva, obratovanja, vzdrževanja ter na koncu razgradnje. Računalniško podprto energijsko in stroškovno simuliranje v fazi načrtovanja stavbe predstavlja danes povsem običajno in obvezno inženirsko prakso. Še posebej zato, ker iskanje optimalnih tehničnih rešitev ne zahteva samo projektna naloga naročnika, ampak tudi že sama zakonodaja, npr. skozi dokazovanje doseganja meril sNES.

ANSI/ASHRAE Std. 209-2018 kot pravilo stroke pozna 11 različnih ciklov izvajanja BEM z LCCA, vsakega s specifičnimi cilji, skladnimi z različnimi fazami projektiranja, izvedbe in obratovanja. 7 od teh se nanaša na fazo projektiranja, trije na fazo izvedbe in eden na uporabo stavbe. Minimalna zahteva standarda je izvesti najmanj dve simulaciji, prvo v fazi zgodnjega načrtovanja, ta se nanaša izrecno na »zmanjšanje obremenitev« stavbe, in nato še vsaj eno v nadaljnjih fazah projektiranja. Na izobraževanju bo predstavljen zanesljiv in dosleden postopek izvajanja BEM z LCCA v različnih fazah projekta, kot tudi zahteve za uporabljeno programsko opremo, izvajanje primerjav med stavbami, izvedbo energijske delavnice, postavitev energijskih ciljev v PN in splošnih zahtev za vseh 11 ciklov. Pri slednjih tudi priprava poročila z vhodnimi in izhodnimi podatki ter vodenjem postopka zagotavljanja kakovosti. Skupaj z računski primeri prikaza preverjanj doseganja meril sNES, postavljenih skozi priporočila EK in slovenski Akcijski načrt.  

Predavatelji
Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.
Datum
21. Maj 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Energijsko modeliranje in LCCA Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.
17:00 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.