Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSE in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Izzivi elektroenergetike v prihodnosti in nove tehnologije za aktivnega uporabnika ter podzemne strukture za izdelavo letalskih motorjev
Vsebina

Izzivi elektroenergetike so predvsem v prehodu v sodobno energetsko družbo, ki ji je potrebno zagotovi kvalitetno in zanesljivo dobavo električno energije. Trajnostni razvoj in nizkoogljična družba so izzivi, ki jih bo potrebno rešiti na način, da bo kvaliteta življenja na najvišji ravni. Vse to bo mogoče, če bo distribucijska elektroenergetska mreža dovolj robustna in sposobna vključevanja novih tehnologij. Potrebna bodo velika investicijska vlaganja in kvalitetni razvojni načrti za robustno in sodobno distribucijsko mrežo. Ne moremo mimo dejstva, da sta v središče strategije elektroenergetike prihodnosti postavljena distribucija in uporabnik.
Novi trendi in nove tehnologije, kot so razpršeni proizvodni sistemi, toplotni in električni hranilniki, toplotni črpalni sistemi, sistemi samooskrbe, e-mobilnost in pametne inštalacije, pametni števci, ipd., bodo krojili energetiko prihodnosti. Vse to bo potrebno priključiti na električno nizkonapetostno inštalacijo. Pri tem ne govorimo zgolj o priključevanju proizvodnih virov, ampak o kombinaciji vira s hranilnikom, ki ga je potrebno dimenzionirati, projektirati in priključiti. Takšna električna inštalacija ali stavba prične obratovati. Tokovi tečejo v različnih smereh med mrežo, proizvodnim virom in hranilnikom, s čimer je omogočeno paralelno, otočno obratovanje objekta ali obratovanje za tržne namene. Pomembni so tudi povratni vplivi novih tehnologij na distribucijsko omrežje ter informacijska povezanost z upravljavcem nizkonapetostnega omrežja in načini priključevanja z vidika distribucije.
Prve korake je potrebno narediti na področju tehničnih predpisov in sistemskih navodil, v drugem koraku pa določiti tehnične parametre naprav, ki bodo vključene v inštalacijo v slovenskem prostoru. Navodila za projektiranje in smernice za izvajalce so pogoj implementacije novih tehnologij. Naslednji korak je vzpostavitev sistema nadzora in vodenja novih tehnologij, s katerimi morajo biti seznanjeni uporabniki in distribucijska podjetja. Vse to je osnova za prehod v sodobno energetsko družbo.
Nove tehnologije so dejstvo, s katerimi se bomo v Sloveniji srečali, čeprav niso bile vključene v obnovo pravilnikov in tehničnih smernic s področja inštalacij ter strele. Predvsem bo potrebno ozavestit uporabnike, da obratovanje inštalacije pomeni nove storitve in aktivno vlogo, ki temelji na zanesljivi in varni inštalaciji kot platformi novih tehnologij.

V prvem delu strokovne ekskurzije pa si bomo ogledali podzemne strukture za izdelavo letalskih motorjev - več o tem v kratkem

Predavatelji
mag. Boris Sovič, univ. dipl. inž. el.
mag. Peter Kaube, univ.dipl.inž.el.
Datum
30. Januar 19
Lokacija
Akademija distribucije Elektro Maribor, Majcigerjeva 23, 2000 Maribor
Program izobraževanja
08:00 - Odhod izpred IZS
10:00 - Prihod v Maribor
10:00 - Strokovno voden ogled podzemnih struktur (podzemni rovi) za izdelavo letalskih motorjev
13:00 - Prihod v prostore Elektra Maribor
13:00 - Izzivi in strategija elektroenergetike v prihodnosti mag. Boris Sovič, univ. dipl. inž. el.
13:45 - Nove tehnologije v nizkonapetostnem omrežju in inštalaciji na področju Slovenije mag. Peter Kaube, univ.dipl.inž.el.
14:40 - ogled Akademije, muzeja in vadbenega poligona mag. Peter Kaube, univ.dipl.inž.el.
15:20 - Konec strokovne ekskurzije in odhod proti domu
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.