Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane vseh matičnih sekcij IZS in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Uredba o razvrščanju objektov in Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije- Zasedeno!
Vsebina

S sprejemom Uredbe o razvrščanju objektov in Pravilnika o podrobnejši vsebini in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in 1. junijem se je začela uporabljati nova gradbena zakonodaja. Uredba vsebuje tako klasifikacijo glede na namen uporabe objekta kot tudi razrščanje glede na zahtevnost gradnje in s tem povezanim dovoljevanjem. Pravilnik določa vsebino projektne dokumentacije, kjer je največ razlik v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. Pravilnik spremlja večje število obrazcev, ki jih predpisuje zakon, in napovedujejo elektronsko poslovanje na področju graditve. Poznavanje novega Gradbenega zakona in obeh podzakonskih predpisov so nujni pogoj za izvajanje investicij v gradnjo objektov. Z izrazom inženirski objekti, pojmujemo objekte, v katere so postavljene izbrane tehnologije z namenom izvajanja določenega tehnološkega procesa, ki pa imajo vsi na okolje različne vplive. Podobno kot do sedaj, bo tudi v bodoče potrebno načrtovati tehnološke načrte (TN) v vseh fazah razvoja projektne dokumentacije (PD), saj se dobrega projekta brez ustreznega TN ne da izdelati. Zakonodajni vidik integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja (GD) za objekte z vplivi na okolje je opisan v IV. poglavju novega gradbenega zakona (GZ), po katerem se tudi vodi. 3. odstavek 50. člena GZ določa, da se za presojo vplivov na okolje (PVO) uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo okolja (ZVO-1 z vsemi dopolnitvami), medtem ko odločitev o tem, kdaj je za določen poseg PVO obvezna, ali pa je za njo potreben predhoden postopek, ureja Uredba o posegih v okolje za katere je treba izvesti PVO. Za inženirske objekte bo zato že v zgodnji fazi priprave PDS potrebno imeti nekatere zelo natančne informacije, ki jih zahteva zakodaja s področja varovanja okolja. Projektant TN bo moral v postopku pridobivanja OVS, medtem ko bodo drugi načrti morebiti še v fazi IDP ali celo IDZ, pogosto ali celo praviloma razpolagati že s projektom za izvedbo (PZI), saj bo le na ta način lahko izpolnil zahteve, ki jih določa omenjena zakonodaja in Uredba o vsebini poročila o PVO. Na predavanju bo poleg zgoraj omenjenega zakonodajnega okvirja integralnega postopka, predstavljena predvsem podrobnejša vsebina TN oz. način njegove izdelave, ki je določen v Pravilih stroke, pripravljenih v sodelovanju IZS in ZAPS.

Predavatelji
Saša Galonja, univ. dipl. inž. arh.
Pavli Koc, univ. dipl. inž. arh.
Alenka Markun, univ.dipl.kem.
dr. Bojan Pahor, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
dr. Samo - Peter Medved, univ.dipl.inž.grad.
Datum
29. Januar 19
Lokacija
v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice v Sežani, Kraška ulica 6, 6210 Sežana
Program izobraževanja
13:00 - Uredba o razvrščanju objektov Saša Galonja, univ. dipl. inž. arh.
13:45 - Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije Pavli Koc, univ. dipl. inž. arh.
14:30 - Odmor
14:45 - Integralni postopek - 1 Alenka Markun, univ.dipl.kem.
15:00 - Integralni postopek - 2 dr. Bojan Pahor, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
15:15 - Pomen Pravil stroke dr. Samo - Peter Medved, univ.dipl.inž.grad.
15:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.