Imeniki Seznami  


Spremembe vpisanih podatkov v imeniku


V skladu s 14. členom GZ in z 11. členom ZAID je posameznik, ki je vpisan v imenik, dolžan sporočiti vsako spremembo podatkov, ki se vpisuje v imenik najpozneje v roku 15 dneh po nastanku spremembe.
 

V primeru, da gre za spremembo podatkov v imeniku, ki vplivajo na izdajo novega žiga, se tako spremembo v skladu s pravilnikom o plačevanju članarine zaračuna v višini 63,00 EUR.
 
Znesek vplačajte na transakcijski račun 03100-1000014228 pri SKB banki ali 02010-0257597531 pri NLB banki. Podatki za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN SI56 031001000014228.
 

V kolikor plača račun pravna oseba, lahko to stori na enega od naslednjih načinov:
• računovodstvu IZS pošlje vlogo za izdajo zbirnega računa za plačilo računov vodij del IZS po seznamu (posameznike IZS navede z imenom in priimkom ter identifikacijsko število vodij del),
• pravna oseba sprejme sklep, da bo račun plačala pravna oseba, računovodstvo pa na podlagi takega sklepa plačilo knjiži med stroške.
 

Če pravna oseba plačuje v enem znesku, mora zbornici istega dne posredovati tudi seznam z imeni in priimki ter identifikacijsko številko z žiga posameznikov, za katere plačuje račun.

 

V kolikor pravna oseba plačuje za vsakega inženirja posamezno, je potrebno na virman vpisati sklic s posebne položnice, ki je priložena računu oziroma računa poslanega fizični osebi.

 

V primeru, da bo podjetje plačalo članarino za več inženirjev z enim virmanom, nam mora podjetje poslati specifikacijo plačila. V primeru plačila članarine za vsakega posameznika posebej predlagamo, da v računovodstvu pripišejo sklicevanje na številko s položnice.