Imeniki Seznami  


Seznam prilog potrebnih za vpis

 

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobil v Republiki Sloveniji mora vlogi za vpis v imenik predložiti:
- dokazilo o državljanstvu,
- dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi,
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (če ste strokovni izpit opravili v Sloveniji, ni potrebno predložiti navedenega dokazila, je pa zaželeno priložiti kopijo),
- dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi (predlagamo vam, da prijavi predložite overjeno fotokopijo diplome oz. spričevala, saj bo tako vloga za vpis v imenik obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani fakultete oz. izobraževalne inštitucije prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v vlogi za vpis v imenik, ujemajo z matično evidenco fakultete oz. izobraževalne inštitucije),
- dokazilo delodajalca o praktičnih izkušnjah (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja storitev),
- dokazilo o zaposlitvi,
- dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili GZ (zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov).
- dokazilo o plačani vpisnini v višini 275,00 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228. v primeru, da nakazujete iz tujine so podatki za nakazilo: SKB banka Ljubljana, SWIFT SKB ASI 2X 1255061, pri SKB d.d. Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

 

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobili v državah pogodbenicah,  mora vlogi za vpis v imenik predložiti navedena dokazila v izvirniku ali overjeni fotokopiji, razen dokazila iz prve alineje (če so dokazila napisana v tujem jeziku, jim mora biti priložen tudi slovenski prevod):
- dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu izdano po predpisih matične države,
- dokazilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi),
- dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerem bo navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz slednjega pa mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk posameznih predmetov,
- potrdilo združenja oziroma organa, v katerega je posameznik vpisan v matični državi,
- dokazilo, da ima posameznik v matični državi pravico opravljati storitev vodenja del (kot ustrezno dokazilo se šteje potrdilo pristojnega organa države o reguliranosti poklica in izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje poklica v matični državi ali dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah v primerih, če poklic v državi izvora kvalifikacij ni reguliran),
- dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili GZ (zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov).
- dokazilo delodajalca o praktičnih izkušnjah (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja storitev),
- dokazilo, da mu s pravnomočno sodno odločbo ni izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala,
- dokazilo o plačani vpisnini v višini 275,00 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228. V primeru, da nakazujete iz tujine so podatki za nakazilo: SKB banka Ljubljana, SWIFT SKB ASI 2X 1255061, pri SKB d.d. Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

 

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobili v tretjih državah, se lahko vpiše v Imenik vodij del in opravlja regulirani poklic po GZ pod pogojem materialne vzajemnosti le, če so njegove pridobljene poklicne kvalifikacije enakovredne tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije.