Imeniki Seznami  


Navodila in pogoji vpisa

 

Vlogo za vpis v Imenik vodij del mora posameznik oddati na predpisanem obrazcu za vpis, ki je objavljen na naši spletni strani (obrazec lahko natisnete). Vloga mora biti pravilno izpolnjena.
V skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., v nadaljevanju: GZ) se lahko v imenik vpisujejo posamezniki, ki so:
• državljani Republike Slovenije,
• državljani članice Evropske unije, članice Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali držav, s katerimi je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum in sicer na podlagi odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice),
• državljani tretjih držav.

 

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobili v Republiki Sloveniji, se lahko vpiše v Imenik vodij del in pridobi poklicni naziv vodja del, če:
- ima pridobljeno najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov,
- ima opravljen strokovni izpit za vodenje del,
- ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določili GZ, pri katerem višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR ,
- ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi,
- mu ni bil s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika vodij del, razen če je prepoved ali sankcija prenehala.


V prehodnem obdobju do 1. 6. 2020 se lahko vpiše v Imenik vodij del in pridobi pooblastilo za vodjo del  tudi posameznik, ki ima na dan 1. 6. 2018 na podlagi ZGO-1 pravico nastopati kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del in ni vpisan v imenik IZS, če poda vlogo za vpis v Imenik vodij del za tisto stroko, s področja katere imajo opravljen strokovni izpit  po ZGO-1 in za objekte iste stopnje zahtevnosti, kot po ZGO-1.


Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobili v državah pogodbenicah, se v Imenik vodij del vpiše v osmih dneh po dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije. Informacije o izdaji odločb o priznanju poklicnih kvalifikacij najdete na naši spletni strani.

Več o izdaji poklicnih kvalifikacij


Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobil v tretjih državah, se lahko vpiše v Imenik vodij del in opravlja regulirani poklic po GZ pod pogojem materialne vzajemnosti le, če so njegove pridobljene poklicne kvalifikacije primerljive tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije.