Imeniki Seznami  


Stroški vpisa

 

Stroški vpisnine znašajo 275,00 EUR in jo mora posameznik plačati pred vpisom v imenik (dokazilo o vplačilu mora predložiti vlogi za vpis v imenik). 
 
V skladu z ZAID IZS posameznikom po vpisu v imenik izda račun za:
• članarino v višini 70,00 EUR in
• pristojbino za vodenje v imeniku v višini 42,00 EUR.
Tako članarina kot pristojbina za vodenje v imeniku veljata do 31.12. tekočega leta in ju ni mogoče obračunavati delno.


Znesek vplačajte na transakcijski račun 03100-1000014228 pri SKB banki ali 02010-0257597531 pri NLB banki. Podatki za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN SI56 031001000014228.
 

V kolikor plača račun pravna oseba, lahko to stori na enega od naslednjih načinov:
• računovodstvu IZS pošlje vlogo za izdajo zbirnega računa za plačilo računov članov IZS po seznamu (člane IZS navede z imenom in priimkom ter identifikacijsko število z žiga pooblaščenega inženirja),
 pravna oseba sprejme sklep, da bo račun plačala pravna oseba, računovodstvo pa na podlagi takega sklepa plačilo knjiži med stroške.

 

Če pravna oseba plačuje v enem znesku, mora zbornici istega dne posredovati tudi seznam z imeni in priimki ter identifikacijsko številko z žiga posameznikov, za katere plačuje račun.

 

V kolikor pravna oseba plačuje za vsakega inženirja posamezno, je potrebno na virman vpisati sklic s posebne položnice, ki je priložena računu oziroma računa poslanega fizični osebi.

 

V primeru, da bo podjetje plačalo članarino za več inženirjev z enim virmanom, nam mora podjetje poslati specifikacijo plačila. V primeru plačila članarine za vsakega člana posebej predlagamo, da v računovodstvu pripišejo sklicevanje na številko s položnice.